Sociala aktiviteter – Social activities

Ibland måste man bara ut bland folk för att synas och umgås med likasinnade. För en vecka sedan laddades bilen med slöjdredskap, spinnrockar, ull och garn för en tur till Slöjd i Väst ”Hantverks och Spelmansstämma” i Ramnaparken i Borås.
Där träffade vi andra hantverkare/slöjdare som liksom vi visade och sålde sina alster.
För säkerhets skull satte vi upp tak över vår ”monter” för att undgå att få våra grejer våta av eventuellt regn. Det visade sig att regnet uteblev men taket var till nytta även mot den gassande solen.
Det var en hel del besökare och vi fick också tillfälle att se andra i arbete.

Sometimes you just have to go out in public to show up and socialize with like-minded people. A week ago, we loaded the car with craft tools, spinning wheels, wool and yarn for a tour to a  Handicraft and folk music festival in Ramnaparken in Borås.

There we met other craftsmen as well as we showed and sold our work.

For safety’s sake, we set up a roof over our ”booth to avoid getting our stuff wet with rain. It turned out that the rain stayed away but the roof was useful even against the blazing sun.

There was a lot of visitors and we also had the opportunity to see others at work.

Kamning av ull  – wool combing

Tvärs över planen hördes ljudet från en annan spinnrock. Matmor var tvungen att styra stegen dit och hittade en man som spann lin.
From the other side of the yard you could hear the sound from another spinning wheel. Misstress had to go there and found a man spinning flax.

Spånad av lin  – Spinning flax

Efter en trevlig dag gick färden tillbaka hem för uppackning och välbehövligt födointag. En dag tillsammans med andra människor gjorde både oss och vår Nellie trötta så kvällen blev händelselös.

Idag, precis en vecka senare, besökte vi Mariebergsparken i Kinna där det visades järnframställning av myrmalm. Där fanns också en smed som tillsammans med hugade barn smidde vikingasmycken.
En trevlig man från Kind berättade om arbetsgången för att få fram järn för smide.

After a pleasant day, we traveled back home to unpack and eat  a much-needed meal. One day, along with other people made ​​both us and our Nellie tired, so the evening was uneventful.

Today, exactly a week later, we visited Marieberg Park in Kinna, where it was shown iron-making from bog ore. There was also a blacksmith who, together with the prospective children forged Viking jewelry.

A nice man from Kind spoke about the work process to produce iron for forging.

Smeden i arbete  – A blacksmith at his forge
Järnframställning  – Making iron
Myrmalmen laddas tillsammans med kol   – Bog ore and charcoal mixed together to melt
Luft tillförs för att öka temperaturen – Air is added to increase temperature
Mannen från Kind berättar om järn  – The man from Kind tell us about making iron

Vid en eldstad med en gryta över satt en kvinna i vikingadräkt och tummade fram ett lerkärl.  Matmor tittade, begrundade och fick reda på att kvinnan har keramikkurser inte alltför långt bort. Matmor, som har lera och drejskiva lade upplysningarna på minnet för framtida bruk. I hastigheten missade vi att fotografera men en kvinna vid sidan av får agera modell för kläder och utstyrsel.

Beside a fireplace with a pot over the fire, sat a woman in Viking costume and thumbed up an earthen vessel. Mistress looked, pondered and learned that the woman has pottery courses not too far away. Mistress, with clay and potter’s wheel,saved  the information in memory for future use. We missed to photograph, but a woman beside the one we talked to, may act model for clothing and accoutrements.

En nyckelperson  – A person of importance  (note! the keys)


Vikingadräkt  – A dress from the Viking age

Saken blev inte sämre av en liten valp på 14 veckor (med småfolk). Rasen är Dansk-Svensk Gårdshund.

The matter was none the worse by the fact that the woman had a little puppy at 14 weeks (with the little people). The breed is a Danish-Swedish Farm Dog.

Bagglamm i mängd – Ram lambs – lots of them

English below

Som rubriken säger är det bagglamm det handlar om just nu, värmlandsbagglamm.
Våra småpojkar har ju blivit stora och fått lämna sina mödrar. En skall få nytt hem hos ett antal sköna damer inte långt från oss och vi skall ha en ny bagge till våra tackor och tacklamm.
Nu är det ju så att matmor är knusslig med ullen så fin ull skall det vara.
Förra året hade vi kontakt med en uppfödare för ev utbyte men det föll på att vår bagge var besläktad med deras dåvarande och något utbyte kunde inte ske. I år tog matmor ny kontakt och idag har husbon’n och matmor varit på utflykt och beskådat tänkbara ungherrar.
Matmor föll pladask för en champagnefärgad kille med gosig ull. Så om några veckor flyttar han till oss.
För säkerhets skull tog vi oss också en titt på uppfödarens tackor som betade på ett skogsbete några kilometer från lammen.
Efter att ha ropat på tackorna enligt instruktioner från uppfödaren (och efter en promenad i den kuperade terrängen) fick vi svar på vårt försök till kulande och kunde se årets mammor.
Beskådandet utföll även det till belåtenhet så vi tycker att vi gjort ett riktigt val.

Hos oss finns nu två bagglamm kvar för hugade spekulanter. Båda lammen är bruna, det ena med ljusare ull över ryggen. Båda är behornade och framför allt det ena lammet har en otroligt mjuk och finfibrig ull utan märghår.
Synd att man inte kan behålla sina egna bagglamm.

På gården finns förutom värmlandsfår också ryafår. Också där skall vi ha en ny bagge. Också där är matmor noga med märgfri, glansig ull, helst en vit bagge men det går också bra med en ljusbrun eller svart.

Är du uppfödare av ryafår, har ett bagglamm som uppfyller matmors krav är du välkommen att höra av dig. Vi har M3-status och ett nytt bagglamm måste alltså ha M3, vara fri från fotröta, ha fastställd identitet(gärna via Elitlamm) och vara hanterbar.Söker du ett ryabagglamm har vi ett till salu.

Besök i fårhagen  – A visit in the sheep pasture

Like the title says it’s all about ram lambs right now, Wermland ram lambs.
Our little boys’ve been big and had to leave their mothers. One will have a new home with in a couple of beautiful ladies, not far from us and we shall have a new ram for our ewes and ewe lambs. You have to know that the mistress is stingy with wool and fine wool, it should be.
Last year we had contact with a breeder for an exchange but it seemed that our ram was related to their ewes and no exchange could take place. This year, mistress  contacted the breeder and today hubby and mistress were on tour and looked at potential bachelors.
Mistress fell for a champagne-colored guy with a cozy wool. So a few weeks from now, he’ll come to us.
For safety’s sake, we took a look at the breeder’s ewes grazing  in a woodland a few miles from the lambs.
After calling  the ewes  following  instructions from the breeder (and after a walk in the hilly terrain), we received responses to our attempts to kula (a call used by  dalecarlians when shephearding sheep.in the old days)  and could see this year’s mothers.
What we saw was suitable to us, so I think we made the right choice.
With us there are now two ram lmbs left for prospective buyers. Both lambs are brown, one with  lighter wool over the back.Both are horned, and above all, one lamb has an incredibly soft and fine fiberd wool without kemp.
Too bad we can’t keep our own ram lambs.

On the farm we  breed Rya sheep too. There too, we have to have a new ram. Mistress has demands on  wool without kemp , glossy wool, preferably a white ram, but  a light brown or black ram will be allright.

Are you a breeder of Rya sheep, has a ram lamb  satisfying missus requirement, please contact us. We have Maedi Visna status M3  and a new ram lamb  must have M3, be free from foot rot, has a known identity  (preferably via the Elite Lamb) and be manageable.
Do you want a Rya ram lamb we have one for sale.