Sommar, sommar, sommar – Summer, summer,summer

English below

Så har vi sommar, eller i vart fall ljusare dagar med ömsom sol och ömsom regn.
Det gäller att ta vara på de fina dagarna och göra sådant som måste till för att bevara hus och hem i ett bra skick.
En sak som har varit aktuellt ett tag är ommålning av huset.
Efter att under en längre tid varit upptagna av dräneringsarbete runt huset så har turen nu kommit till fasaden och ommålning av densamma. Framför allt är det söder och västersidorna som är mest utsatta. På södergaveln skall brädfodringen bytas ut mot helt nya bräder och lock. På övriga sidor är det skrapning och målning som gäller. Dessutom skall fönsterfoder bytas ut och fönsterbågar målas.
Så nu hoppas vi på lagom varmt väder, inget regn och mulet för att det skall gå att måla.
Som höjdrädd är det en pina att gå upp på stegen men skam den som ger sig. Bara högst upp – simsen och överdelen på panelen – överlåts åt KM som klarar höjder bättre än mig.
Gårdagen ägnades åt tvätt och skrapning

Skrapning av gammal färg  - Scraping old paint
Skrapning av gammal färg – Scraping old paint
och idag har grundmålning påbörjats.

Grundmålning – Priming

I samband med målningsarbetet passade vi på att ta ned TV-antennerna och kopplade in även TV-n på fibernätet.
Det blev genast mycket lättare att komma åt att måla och IP-TV fungerar utan problem – om man bara kommer ihåg vilken fjärrkontroll som skall användas.
I morgon fortsätter arbetet med målningen och vi hoppas att vädret är gynnsamt också framöver.
Under arbetet kommer dofter från vår apotekarros som blommar med massor av knoppar och utslagna blommor.

 

Apotekarros – Rosa gallica officinalis

Doften påminner om ungdomsåren när vi, i en förening jag var medlem i, tillverkade både tvål och ansiktsvatten med doft av rosor. Då kunde man köpa rosenvatten på apoteket. Jag vet inte om det fortfarande går men trädgårdens rosendoft är mer väldoftande än doften från rosenvattnet.

Efter lång tvekan och många funderingar har jag till slut utökat maskinparken. Min elektriska spinnrock har fått en kompis, en alldeles ny Ashford E-spinner.
Ibland lönar det sig att vänta och tänka efter både länge och väl. När min E-spinner levererades hade den uppgraderat och har nu max 1500 rpm istället för den tidigare som hade max 1200 rpm.
Den har testats och både ljud och funktion är till belåtenhet. KM konstaterade att ”den låter inte mer än en trampspinnrock” så den är godkänd även vid en stund vid TV-n.

Ashford E-spinner

Min tidigare el-spinnrock har drivning på spolen s.k. Irish tension och passar utmärkt för grova, lösspunna garner medan den nya passar även för tunna garner med mycket snodd så de kompletterar varandra. Däremot är ljudet på den nya behagligare än på min gamla som helst skall spinnas på i enrum.

I samband med målningsarbete och inspinning av min nya spinnrock pågår förberedelserna för en planerad kurs i att spinna på slända. Kursen kommer att hållas på Nääs i början av september och arrangör är Slöjd i Väst. Anmälan sker till Studieförbundet Vuxenskolan i Lerum. Mer om kursen läser du här.

So we have summer, or at least lighter days with sometimes sunshine and sometimes rain.
This applies to take advantage of the nice days and do things that is needed in order to preserve the house and home in a good condition.
One thing that has been an issue for a while is repainting the house.
After being  a long time occupied by the drainage work around the house  it is now time to  the facade and repainting of the same. Above all, it is the south and west sides that are most vulnerable. At the south end, the  wood will be replaced with new boards and lids. On the other sides, it is scraping and painting that will be done. In addition, window frames will be replaced and painted.
We hope it’ll be moderately warm weather, no rain and cloudy so we can paint.
As afraid of heights, it is a pain to go up the ladder but shame on those who give themselves. Only the top – the lower part of the roof and the upper part of the panel – are left to KM that can handle heights better than me.
Yesterday was devoted to washing and scraping and today priming begun.

In connection with the painting work we decided to take down the TV antennas and switched into a TV-set on the fiber network.
It immediately became much easier  to paint and IP TV works without problems – if you just remember which remote to use.
Tomorrow the painting continues, and we hope for weather suitable for painting. 

During the work, we feel the scents from our Rosa Gallica Officinalis blooming with lots of buds and bloomed blossoms.

The aroma is a reminiscent of adolescence when we, in an association I was a member, made both soap and toning with the scent of roses. Then you could buy rose water at the pharmacy. I do not know if it still is possible, but the garden’s rose perfume is more fragrant than the fragrance of rose water.

After long hesitation and many thoughts, I finally expanded fleet. My electric spinning wheel has got a friend, a completely new Ashford E-spinner.
Sometimes it pays to wait and think long and hard. When my E-spinner was delivered it was upgraded and now has a maximum of 1500 rpm instead of the past that had a maximum of 1200 rpm.

It has been tested and both the sound and function is to my liking. KM noted that ”it’s not more noicy  than a spinning wheel witihout motor” so I can use it even watching TV..

My former electric spinning wheel has Irish tension and is ideal for thick, losely spun yarns while the new is also suitable for thin, high twist yarns  so they complement each other. However, the sound on the new one is more comfortable than my old that need to be spun on in private.


In connection with the painting work and spinning on my new spinning wheel I have an ongoing preparation for a planned course in spinning on a spindle. The course will be held at Nääs in early September and arranger are Slöjd i Väst. More about the course  here. (only in Swedish)