Datortid och sockar – Computer time and socks

English below

Att det tar tid att uppdatera arbetet vid datorn är väl känt för de flesta som lagt upp sidor på nätet. Även om man är van datoranvändare får man vara beredd att spendera åtskilliga timmar för att göra sidorna presentabla och lättanvända.
Den här helgen har varit fylld av sådant arbete. Dels så har vår hemsida omarbetats för att göra det hela lite mer överskådligt för våra besökare. Upplever du att det varit stökigt ber vi dig ha tålamod ett tag till. Det finns fortfarande en del saker kvar att uppdatera.
I det väder som har rått den här veckan har det varit passande att arbeta med uppdateringar. Ett problem är förstås vårt läge. Vi bor och verkar på landsbygden och även om elnät och telenät blivit åtskilligt mycket bättre än det var, är vår elektroniska utrustning känslig för åskväder. När åskan bryter ut är det tillrådligt att stänga ner datorer och koppla bort telefoner mm.
Som tur är har kommunikationstrustning blivit billigare än vid starten på  80-talet.

Det som åstadkommits mer under helgen är att vi nu kan följas på facebook. Dvs när vi uppdaterar eller förändrar vår hemsida (eller blogg) skall det synas på vår facebooksida. Vad exakt som kommer att finnas där är inte bestämt ännu men förhoppningsvis kommer jag att kunna lägga in information av nytta för ullfantaster. I vilken form det kommer att ske finns ännu så länge bara som ett litet embryo i författarens huvud.

Vad har då hänt mera hos oss på Sveriges solsida?
Husbon’n har varit fullt upptagen med att såga till och lägga upp virke för framtida tillverkning av våra slöjdredskap. Dessutom har han filat tänder till vår tillverkning av ullkammar, tillverkat härvträn, både stora och små, mm mm.
Matmor har stickat. Kommer ni ihåg Suffolkullen, gummibandsullen som tvättats, kardats, kammats och spunnits till sockgarn .En fäll har hitills resulterat i garn till tre par sockar. Två par till matmor och ett par till husbon’n.
Det första paret sockar stickades av garn spunnet som kamgarn, med kort drag och tvinnat tvåtrådigt.
Följande par var tänkta att stickas av tre-trådigt garn, spunnet som kardgarn med långdrag, men ett stickprov  gjorde att den tanken övergavs ganska snart.
Tanken var också att tvinna samman trådar av entrådigt garn spunnet i fraktioner som är väldigt populärt att göra idag.. Det blev det inte. Det garn som framträdde var ett spräckligt garn, ett garn som i min värld är raggsocksgarn och som jag definitvt inte gillar.
Jag spann istället färgad ull i solida färger som tvinnades till tvåtrådigt garn och stickades till ett par randiga sockar. Sockarna har starka färger tillsammans med naturfärgat garn och jag stickade från tån och uppåt och båda samtidigt.
Fördelen med att sticka båda samtidigt är att båda sockarna blir exakt lika. För att få ränderna som cirklar av färg inte spiraler stickade jag första maskan på randens rad två i föregående varvs maska. De gånger jag inte glömde denna finess blev ränderna riktigt bra cirklar.
Sockmönstret jag använde har en otroligt bra passform över häl och vrist och känns superbra på foten.

Eftersom husbon’n gillar sockar är det nu ett par på gång till honom också. Samma modell bara större och naturfärgade med olika färg på tå, häl och resårkant.
Sockstickning är ett lagom arbete att hålla på med under kvällen när det inte pågår spånad av ull.
Under ett halvårs tid har jag provat olika garn, modeller och sticksätt på sockar, den senaste modellen har blivit en favorit.     
När det gäller att bereda Suffolkull från grunden får det bli ett arbete för någon annan än mig. Utbytet är för litet. För mycket av ullen är för kort, för krusig eller för smutsig för att den skall tillfredsställa mitt behov av material. Garnet, när förarbete väl var gjort, blev bra men tiden var inte relevant för utbytet.

Sockar av Suffolkull    –    Socks made of Suffolk wool

Bra passform   – Good fit
Socks in different yarn (Shetland three pairs from left, Rya two in the middle and Suffolk right
Husbon’ns sockar  – Hubby’s socks to be

That it takes time to update the  computer are well known to most people who put up pages on the web. Even if you are experienced you have to be prepared to spend countless hours to make the pages presentable and easy to use.
This weekend has been full of such work. Firstly, our website is redesigned to make it a little more transparent to our visitors. Do you feel that it’s been messy, please be patient a while longer. There are still some things left to update.
The weather that has prevailed this week, has been appropriate to work with the updates. One problem is of course our position. We live and work in rural areas and even if  power grids and telecommunication network have become considerably better than it ever was, our electronic equipment is sensitive to electrical storm. When the thunder breaks out, it is advisable to shut down the computer and unplug the phones and more.

We’ve spent a lot of  money over the years to  purchases  necessary attributes  to replace damage ones to be able to do business in the countryside.
Luckily, the eqipment for communication has become cheaper than it was in the 80s.

 
What’s more is that you can follow us
at Facebook. That is, when we update or alter our website (or blog) it’ll be included on our Facebook page. What exactly will be there is not decided yet, but hopefully I will be able to put informations of benefit to wool-lovers. In what form it  is  for just  a small embryo in the head of the author.
 
What´s new  with us on the sunny side of Sweden?
Hubby has been busy cutting and storing wood for future production of our  tools for working with wool. He has also grained teeth to our production of  wool combs, made some niddy-noddies, both large and small, etc. etc..
Mistress has been knitting. Do you remember  the Suffolk wool, the elastic wool, washed, carded, combed and spun into sock yarn. The work has so far resulted in  yarn for three pairs of socks. Two pairs for mistress and one pair for hubby.
The first pair of socks was knitted from yarns spun  worsted, with a short draw and made a two-ply.

The second pair was supposed to be knit with a three-ply yarn, the wool was spun woolen with a longdraw, but knitting a sample made me abandon that  idea  fairly soon.
The idea was to ply  strands of singles spun in fractions that is very popular  today. I did not!  The yarn emerged as a mottled yarn, a yarn which in my world is a yarn used for very thick socks, and a yarn I definitely do not like .
Instead I spun dyed wool in solid colors and made it a two-ply  and knitted  a pair of striped socks. The socks has bright colors altered with natural-colored stripes and I knitted the socks from the toe up, and two-at-a-time.The advantage of knitting both simultaneously is that both socks are exactly alike.

  
To get the stripes making circles of color and  not spirals, I  knitted first stitch on second row   in the row below. When I did not forget to do so the stripes made really great circles.
The pattern I used fits incredibly good  over the heel and wrist and  feels superb.
Since hubby like socks, I knit a pair  for him too. The same model just bigger and naturally colored with different colors on the toe, heel and rib edge.
Knitting socks is a suteable work to do during the evening when I don’t spin yarn.

During half a year I have tried different yarn, models and different patterns in socks, the latest model has become a favorite.

About preparing Suffolk wool from scratch it may be a job for anyone but me. The outcome is too small. Too much of the wool is too short, too crimpy or too dirty  to satisfy my need of material. The yarn, after preparing the wool, was OK but the time spendt was not relevant to the outcome.