Här ligger en hund begraven – I smell a rat

English below

Under lång tid har jag sparat ull som kammats ur Nellie’s päls. Avsikten har varit att spinna ett hundgarn och efter att ha samlat en längre tid har det nu blivit dags.
Nellie är vår Border Collie och ullen är gråsvart med en del vita partier.
Efter tvätt kardades ullen tillsammans med en korsningsull av finull/gotland med en färg som stämmer bra överens med färgen på Nellie’s päls. Förhållandet hundull och fårull är ca 70 % hundull och 30 % fårull.
För att få en bra blandning kardade jag först fårullen till ett bra flor, delade detta i flera delar som lades in i kardmaskinen tillsammans med hundullen.
Blandningen var minst sagt levande och för att undvika att ullen separerade med för mycket kardning kardades blandningen endast två gånger.

Garnet spinner jag  med kort drag framåt och med något mer snodd än jag normalt använder för att spinna ett mjukare garn. Eftersom hundullen är kort är tanken att med mer snodd binda ullen fastare i garnet för att förhindra att det kryper ur och bildar noppor.

Den spinnrock som jag använder för att spinna garnet är min Joy som har fått en ny spinnvinge och också fem nya spolar med större diameter än de tidigare. Tillverkade av KM.
Spolarna rymmer gott och väl 120 gram utan att vara överfyllda.Hittills har jag spunnit ca 3oo gram. Det är beräknat att hundullen, ca 600 gram, och fårullen som med min inblandning med 30% blir ca 300 gram skall räcka till en tröja.
Om det blir stickat en tröja av ullen får vi se. Hundullen har, även efter tvätt, en något karaktäristisk doft som kan kännas igen som hund. Får se om jag kan hitta ett bra tips på hur man kan maskera doften. Annars har jag i alla fall spunnit hundgarn.

Den nya spinnvingen med en äldre spole  – The new flyer with an older bobbin

De nya spolarna under tillverkning – The new bobbins almost finished

For a long time I have saved the wool combed fout of Nellie’s fur. The intention was to spin it into yarn, and after collecting the undercoat, the time has now come to spin it into a yarn.
Nellie is our Border Collie and the wool is gray-black with some white areas.
After washing, the wool was carded with a  Swedish finewool / Gotland – crossbread in a color corresponding well with Nellie’s fur. The relationship dog wool and sheep wool, is 70% dog wool and 30% sheep wool.
To get a good mix I first carded  the sheep wool, split it into several parts and put into the carding machine with dog wool.
The mixture was at least said living and to prevent the wool to separate by carding too much, the blend was  carded only twice.

I  spin the wool using  a short forward draw  with a little more twist than I normally use to spin a soft yarn. Since the dog wool is short, the idea is to use more more twist to tie wool firmer in the yarn to prevent  creeping and  forming neps.

The spinning wheel  I use to spin the yarn is my Joy.  It has got a new flyer and also five new bobbins of larger diameter than the previous ones. Made of DH.
The bobbins can hold well over 4,25 oz without being overloaded. So far I’ve spun 10,7 oz . It is estimated that dog wool, about 1,4 pounds, and sheep wool, with my mix with 30%,  is about 0,7 pound, will be enough for a sweater.
If  I’ll knit a sweater  we’ll see. Dog wool has, even after washing, a slightly characteristic odor that can be recognized as fur from a dog. I hope I can find a good tip on how to mask the smell. Otherwise, I have at least spun a dog yarn.