Ull, ull ull – Wool, wool, wool

English in between
Sedan min undersökning av vilket spinnsätt som ger det slätaste garnet avslutats har tiden varit fylld av fårfunderingar.
Funderingar som gäller nytillskott till flocken, viktiga val av flockmedlemmar, försäljning av medlemmar som med hänsyn till risken för inavel inte kan behållas även om ullen är super.
Ullprover har skickats för bedömning och kommit tillbaka. Återigen är jag supernöjd med hur vi har lyckats med vår fåravel. Proverna från våra ryafår är mycket tillfredsställande. Väldigt få anmärkningar och de som finns är pga melerad ull vilket inte är så konstigt med tanke på att vi har två färgade ryatackor som betäckts med en vit bagge, där de vita lammen sägs ha bruna inslag.
Kvalitetsmässigt är ullen mycket fin, mjuk och glansig. Ett av våra ryabagglamm är till salu
Av våra värmlandslamm, varav tre av fyra var bagglamm, finns tre kvar. Tacklammet skall vi behålla så två är fortfarande till salu.
Annons på våra bagglamm finns  här och här.

Since my study of which way to spin yarn that gives the smoothest yarn end has time been filled with sheep’s thoughts.

Thoughts concerning new additions to the flock, important choices of flock members, the sale of members which  with regard to the risk of inbreeding can not be maintained even if the wool is super.
Wool samples were submitted for assessment and come back. Again, I am super happy with how we have succeeded in our sheep breeding. Samples from our ryasheep is very satisfactory. Very few complaints and those that exist are due to melange wool which is not surprising given that we have two colored rya ewes mated with a white ram, where the white lambs are said to have brown touches.

The quality of the wool is very fine, soft and shiny. One of our rya ram-lamb is for sale
Of our Värmland lamb, where three out of four were ram lambs, there are three left. We´ll keep the ewe lamb so two ram-lambs are still for sale.
Advertisement on our ram-lamb are available on the Lantbruksnet here and here.

 

Ersättare för baggarna har setts ut och kommer att hämtas under början av oktober.
Våra resor för att hitta våra nya lammfäder har kombinerats med ”upptäcksresor” av annat slag.
Ett besök gjorde vi i Borås Djurpark i fredags. Dagen till ära var det uppehåll och tidvis sol. I parken hittade husbon’n en bänk som tilltalade sinnet med sin funktion. Matmor fick agera måttstock på bilden.

Replacement of the rams have been seen out and will be picked up in early October.

Our trips to find our new lamb fathers have been combined with exploration of another kind.

A visit we made in Borås Zoo on Friday. To mark the occasion, it was cloudy and sometimes sunny. In the park hubby found a bench that appealed to the mind with its function. Mistress, acted as a yardstick in the picture.

Praktisk bänk vid flamingodammen  – A practical bench at the Flamingo pond

När man är i en djurpark måste man ju titta till släkten, alltså våra ryatackors släktingar, Klövsjöfåren.
Våra ryatackor kommer från den uppfödare som tog hand om Maj Olanders ursprungsbesättning och också korsade in gener i sin befintliga besättning. Klövsjöfåren betecknades tidigare som ryafår innan de blev en del av Allmogefåren.
Några kelgrisar fanns det och några mer reserverade precis som det skall vara.

When you are in a zoo you must of course look to the family, that is our ryaewes relatives, Klövsjö sheep.

Our rya-ewes comes from the breeder who took care of May Olander’s herd of origin and also crossed  the genes into his existing herd. The Klövsjö sheep was 
described as rya-sheep before they became part of the Allmoge sheep. 
Some sweethearts were there and a few more reserved as it should be.

Mor och dotter  tillsammans  – Mother and daughter together

Vår medhavda lunch avåts vid Mölarps kvarn utanför Borås som drivs och ägs av Fristad Hembygdsförening. Vid kvarnen finns ett flertal vandringsleder och beskrivningar av den unika floran intill kvarndammen.
Ytterligare en besättning med Klövsjöfår hann vi titta på. Dessa var otroligt lika våra får till utseendet men enbart vita och vår önskan är får med färginslag.
Med nya intryck, frisk luft i massor och med fattat beslut i bagaget begav vi oss hemåt till mer jordnära ting som t ex färdigställande  av ett par nålbundna vantar, karda upp ull, spinna garn. Veckan har därefter bestått av kardning av ull , kardning av ull och ka…

We had brought lunch which we ate at Mölarps mill outside Borås, operated and owned by Fristad Hembygdsförening. At the mill there are several hiking trails and descriptions of the unique flora adjacent to the millpond.

  We also had time to look at another herd of Klövsjö sheep. These were incredibly the same as our sheep in appearance but only white and our desire is to get coloured sheep.

With new ideas, fresh air en masse and a taken decision in the luggage, we went home to more mundane things such as completion of a couple nalbindning mittens, wool carding , spinning yarn. The week has since then consisted of wool-carding , wool-carding and ca