Vem behöver ett gym… – Who needs a fitness studio…

Bo på landet och sköta en gård, även om den är liten, innebär fysiskt arbete av många slag.
Har man fått hem ett lass sand som hamnat en bit ut på vägen och som måste flyttas för att slamtömningsbilen skall kunna köra fram, då är det muskelarbete som gäller.
Sand och grus har en strykande åtgång som reparationsmaterial både på byggnader och vägar.
Så vad göra när man inte har tillgång till arbetsmaskiner i större omfattning?
Jo man griper verket an både bildligt och bokstavligt.
Vet ni hur mycket fysiskt arbete som krävs för att flytta 10 ton sand och grus? 10 ton är lika med 10000 kg. Jag vet inte hur mycket en skyffel med sand väger men jag kan lova att jag vet hur det känns i kroppen.
Att utföra praktiskt arbete istället för träning på gym, ligger helt i linje med min inställning till mitt tidigare yrkesliv som legitimerad sjukgymnast och ergonom.
Varför träna ”artificiellt” när livet bjuder på så många träningstillfällen både när det gäller rörlighet och styrka.
Min inställning till att använda dagliga sysslor och föremål i omgivningen för att träna var kontroversiellt, bland annat hos en närliggande yrkeskategori som ansåg sig ha monopol på träning som inte skedde i därför avsedda lokaler och med speciella styrketräningsredskap. Ingen yrkesgrupp nämnd då jag inte tror att den uppfattningen delades av kollektivet utan av några enstaka individer som var rädda för att inte kunna hävda sin plats i vårdkollektivet.
Hos oss är naturlig träning en  del av vårt liv även om den kommit att utföras på olika sätt och platser på gården.
Vi har en rättvis arbetsfördelning, jag och KM. Jag skyfflar sand och han kör kärran till den plats där slutförvaringen sker.
Vi har hållit på med detta arbete under nästan en veckas tid. Och kan ni tänka er, vi hade uppehållsväder hela tiden.

Nu finns det en liten rest kvar av sandhögen som från första början vägde 13,4 ton.
Musklerna har börjat att arbeta normalt igen och kroppen har nästan återfått tidigare status.
Och högen är flyttad!

Stay in the countryside and run a farm, even if it is small, means physical work of many kinds.
Have you got home a load of sand that ended a bit out in the driveway, and that must be moved to let the vehicle that manage the emptying of sludge to be able to run forward, then it’s muscle work required .
Sand and gravel are like hot cakes as repair materials in both buildings and roads.
So what to do when you do not have access to machines on a large scale?
Well, engage with the work, both figuratively and literally.
Do you know how much physical work required to move 10 tons of sand and gravel? 10 tons equals 10000 kg or more than 20000 pounds. I do not know how much a shovel of sand weighs but I can promise that I know how it feels in the body.
To carry out practical work instead of training at the gym, is completely in line with my approach to my earlier career as a licensed physiotherapist and ergonomist.
Why train ”artificial” when life offers so many training sessions both in terms of mobility and strength.
My attitude to the use of daily tasks and objects in the environment to practice was controversial, particularly at a nearby profession who considered themselves to have a monopoly of training that was not done in dedicated premises with special strength training equipment. No profession mentioned then I do not think that that view was shared by the community but by a few individuals who were afraid of not being able to assert its place in the healthcare community.
With us is natural training a part of our lives, even if it has come to be carried out in different ways and places at our the farm.
We have a fair division of labor, I and DH. I shovel sand and he drives the cart to the place where the disposal takes place.
We have been doing this work for almost a week. And can you imagine, we didn’t have any rain at all. 

Now there is a small remnant  of the sand pile,  which from the beginning weighed 13.4 tons.
The muscles have started to work normally again and the body has almost regained its previous status.
And the pile is moved!