Fram och tillbaka, upp och ner – Back and forth, up and down

Mitt projekt fortskrider. Hundgarnet har tvättats.
Efter tips om hur, den  inte så påträngande men fullt kännbara, doften av hund i garnet skulle kunna fås att försvinna tvättades garnet i mitt nyinköpta hundschampo.
Inte trodde jag att det skulle vara lösningen men det fungerade. I alla fall så här långt.
Garnet blev luftigt och mjukt efter tvätt.

My project progresses. The Dog  yarn has been washed. 
Following the tips to get rid of  the not so intrusive but fully felt smell of dog in the yarn  I washed the yarn with  my newly purchased dog shampoo. 
I did not think it would be the solution but it worked. In all cases so far.The yarn was airy and soft after washing.

Nytvättad hundgarn

En härva nystades, med hjälp av min nystepinne, till ett nystan. En nystepinne fungerar som tummen gjorde förr för att göra ett nystan där tråden kan tas innifrån. Jag gillar nystan som inte far runt i stickkorgen eller ibland också på golvet.

I made a ball from a skein, using my nostepinne. A nostepinne serves as the thumb did in the old days to make balls of yarn that can be taken from inside. I like yarn balls. They stay in place in your knitting basket.

Nystan gjort med nystepinne – A ball made with a nostepinne

För att få en snabbväg till vilka stickor jag skulle använda använde jag min garngrovleksmätare och kom fram till att stickor nr 4 var troligen det mest passande för mitt garn.
Ett stickprov stickades för att kunna mäta antal maskor per 10 cm.
För att ha något att jämföra med stickade jag också ett prov med stickor nr 4,5 men detta ratades ganska omgående som för löst. Att sticka ett plagg som jag sedan ser tappa formen för att man stickat med för grova stickor vill jag inte.

To get a quick path to the knitting needles I would use, I used my yarn gauge andfound  needles 4 mm was probably the most suitable for my yarn. 
A sample was knit to measure number of stitches per 10 cm.To have something to compare with, I also knitted a sample with needles 4.5 mm but this was rejected almost immediately as too loose. To knit a garment that will then lose shape, because I´ve used too large needles, I would not.

Stickprov – A sample  

Efter att ha stickat ett stickprov, slutgiltigt valt stickor och i tankarna bearbetat vilken modell koftan, för det skall bli en knäppkofta, skall ha så var det bara att sätta i gång.
Min kofta skall stickas uppifrån och ned och jag har sneglat på modellen som ”Tant Kofta” Lotta Blom har visat på sin blogg men jag är inte bekväm med halsringningen.
Jag vill ha en rundringad hals som sitter bra utan att dras ner över axlarna. Alltså blir det som vanligt att ta fram papper och penna och börja räkna.
Jag började med att med garn och virknål (samma grovlek som på mina stickor) göra en luftmaskorm med samma längd som min halsringning. I maskorna på denna orm maskade jag upp maskor för nacken och ärmarna, satte i stickmarkörer där jag ansåg mina ärmar borde vara och började sticka fram och tillbaka på en rundsticka.
För varje varv ökade jag ett visst antal maskor fram mot halsen genom att maska upp från min orm tills min halsringning fått den form jag önskade och samtidigt ökades vid mina markörer för ärmarna.
Jag beräknade en större åtgång garn än vad jag hade hundgarn så mitt ok fick bli randigt.
Till randningen använder jag ett handspunnet vitt alpackagarn av samma grovlek och stickar ränderna i rätstickning. Också detta garn är mjukt och behagligt och kan säkert passa för användning mot huden på de ställen koftan kommer i kontakt med den.

After knitting a sample, finally opted needles and mind processed what model the cardigan should have, because it will be a buttoning cardigan,  it was just to start. My cardigan shall be knit from the top down and I glanced at the model as ”Tant Kofta Lotta Blom has shown on her blog but I’m not comfortable with the neckline. 
I want a round neckline that fits well without being pulled down over the shoulders. So as usual I have to use a pen and paper and start counting. 
I started with the yarn and a crochet hook (the same thickness as my needles) to make a yarn snake the same length as my neck. In stitches of this snake I casted up stitches for the neck and sleeves, put in stitch markers where I felt my sleeves should be and began to knit back and forth on a circular needle. 
For every lap I increased a certain number of stitches until the neck  got the shape I wanted and at the same time increased at my markers for sleeves. 
I expected a larger consumption yarn than I had dog yarn so my yoke had to be striped. 
For stripes, I use a hand-spun white alpaca yarn of the same gauge and knitting stripes in garter stitch. Also this yarn is soft and comfortable and can certainly fit for use on the skin in places cardigan comes in contact with it.

Start på min kofta – Start of my cardigan

Koftan har blivit lite större sedan dess. Alla ökningar för oket/ärmarna är gjorda och det som kommer härnäst är att avskilja ärmarna och sticka runt för bålen. Något mindre antal maskor att sticka när ärmarna inte är med i arbetet längre. Det tillkommer en del nya maskor också i ”kilen” under armarna men det blir ändå ca 100 maskor mindre.
Efter att inte ha varit så flitig med stickandet på sistone, förutom sockar förstås, så är det skönt att få sitta med sitt handspunna garn och göra något helt färdigt för användning.
Fortsättning följer.

The cardigan has proceeded a bit more since then. All increases for the yoke / sleeves are made and what comes next is to separate sleeves and work around for the trunk. Slightly smaller number of stitches to knit when sleeves are not in the business anymore. There will be some new stitches also in ”wedge under the arms but it will still be about 100 stitches smaller.

After not having been so diligent with knitting lately, except socksof course, it’s nice to sit with my hand-spun yarn and do something completely ready for use.

To be continued.

 Måste också visa en annan filur i familjen som här tar tillfället i akt att lägga sig bekvämt till rätta för bästa sovställning. Allt går att slappa i!

Vår katt Nelson

I also must show you another rascal of the family that here takes the opportunity to achieve the best sleeping position. Everything is suitable to relax in!