Kompost ta tillvara och använda – Recycle and use compost

English in between

Att ta vara på sitt hushållsavfall ligger i tiden. Hos oss sker det första stadiet i hinkar, bokashispänner. Vi har två varianter där den ena sorten har bra form och avtappning men där locket inte sluter absolut tätt. Den andra sorten har bra lock men betydligt sämre form och avtappningskran. Våra fyra hinkar får alternera, en full, en som står och vilar 14 dagar, en som väntar på att hamna i slutförvar och en som finns disponibel inför ny tjänst inne.

It is time to take care of your household waste. With us, the first stage takes place in buckets, bokashi buckets. We have two variants where one type has a good shape and drainage but where the lid does not close absolutely tightly. The other variety has a good lid but a significantly worse shape and drain tap. Our four buckets are allowed to alternate, one full, one that stands and rests for 14 days, one that is waiting to end up in final storage and one that is available for a new service inside our house.

Bokashihink -Bokashi bucket

Utomhus komposterar vi också. De stora gröna behållarna gömmer det som skall bli påfyllning på våra grönsaksland. De senaste dagarna har husbon’n tömt behållarna och sållat innehållet. Husfrun har under tiden grävt land och rensat ogräs för att sedan gödsla och fylla på med nytt material från kompostbehållarna.

We also take care of waste from our kitchen och garden and fill our large green containers to get mulch to add to our vegetable garden. These days the husband has emptied the containers and sieved the content. Meanwhile madam has been digging land and weeding to fertilize and fill them up with new compost material.

Nygrävt land – freshly dug vegetable land

Våra kompostbehållare har vi haft lääänge. De har tjänat oss väl men var nu redo för att bli omarbetade till nya behållare (hoppas att återvinningen av dessa fungerar). Alltså dags för nya behållare för ny tillagning av trädgårdsjord. Platsen där de gamla behållarna stod behövde fräschas upp så marken förbereddes med ny makadam och våra gamla trädgårdsplattor som topp innan behållarna placerades på dessa som kronan på verket.

We have had our compost containers very long time. They have served the purpuose well but time has come to an end and they will end up as recycling material and eventually become new containers. The place where the containers stood needed some refreshment, so we added new macadam and put our old garden tiles on top before placeing the new containers there.

Nya kompostbehållare – New compost containers

Jag är nöjd med vårt arbete. Nu blir det att fortsätta med att förbereda alla land för plantorna som står på tur för utplantering.

I’m pleased with the work we’ve done so far. Now we can continue to prepaire all lands for the seedlings waiting to be planted in the garden.