Kompost ta tillvara och använda – Recycle and use compost

English in between

Att ta vara på sitt hushållsavfall ligger i tiden. Hos oss sker det första stadiet i hinkar, bokashispänner. Vi har två varianter där den ena sorten har bra form och avtappning men där locket inte sluter absolut tätt. Den andra sorten har bra lock men betydligt sämre form och avtappningskran. Våra fyra hinkar får alternera, en full, en som står och vilar 14 dagar, en som väntar på att hamna i slutförvar och en som finns disponibel inför ny tjänst inne.

It is time to take care of your household waste. With us, the first stage takes place in buckets, bokashi buckets. We have two variants where one type has a good shape and drainage but where the lid does not close absolutely tightly. The other variety has a good lid but a significantly worse shape and drain tap. Our four buckets are allowed to alternate, one full, one that stands and rests for 14 days, one that is waiting to end up in final storage and one that is available for a new service inside our house.

Bokashihink -Bokashi bucket

Utomhus komposterar vi också. De stora gröna behållarna gömmer det som skall bli påfyllning på våra grönsaksland. De senaste dagarna har husbon’n tömt behållarna och sållat innehållet. Husfrun har under tiden grävt land och rensat ogräs för att sedan gödsla och fylla på med nytt material från kompostbehållarna.

We also take care of waste from our kitchen och garden and fill our large green containers to get mulch to add to our vegetable garden. These days the husband has emptied the containers and sieved the content. Meanwhile madam has been digging land and weeding to fertilize and fill them up with new compost material.

Nygrävt land – freshly dug vegetable land

Våra kompostbehållare har vi haft lääänge. De har tjänat oss väl men var nu redo för att bli omarbetade till nya behållare (hoppas att återvinningen av dessa fungerar). Alltså dags för nya behållare för ny tillagning av trädgårdsjord. Platsen där de gamla behållarna stod behövde fräschas upp så marken förbereddes med ny makadam och våra gamla trädgårdsplattor som topp innan behållarna placerades på dessa som kronan på verket.

We have had our compost containers very long time. They have served the purpuose well but time has come to an end and they will end up as recycling material and eventually become new containers. The place where the containers stood needed some refreshment, so we added new macadam and put our old garden tiles on top before placeing the new containers there.

Nya kompostbehållare – New compost containers

Jag är nöjd med vårt arbete. Nu blir det att fortsätta med att förbereda alla land för plantorna som står på tur för utplantering.

I’m pleased with the work we’ve done so far. Now we can continue to prepaire all lands for the seedlings waiting to be planted in the garden.

På tillväxt – On growth

English in between

Nu har vi kommit till den tid på våren när vi lider stor brist på utrymme. I alla upptänkliga vrår finns det plantor i alla stadier av tillväxt. Än så länge är det för osäkert att sätta ut plantorna i växthusen, dels är det fortfarande kalla nätter med risk för frost, dels har vi inte färdigställt vårt största växthus odlingsyta. I detta skall de pallkragar som husmor ytbehandlade förra året placeras ut och fyllas med jord. Mellan raderna med pallkragar skall markväv placeras för att undvika oönskad växtlighet (läs ogräs). Innan detta har gjorts finns det plantor överallt. Fattar ni vad krukor det går åt och vad plats det kräver?

Now we have come to the time in the spring when we suffer a great lack of space. In every imaginable nook and cranny there are plants in every stage of growth. So far, it is too uncertain to put the plants out in the greenhouses, on the one hand there are still cold nights with the risk of frost, and on the other hand we have not completed our largest greenhouse growing area. In this, the pallet collars that the housewife surface-treated last year are to be placed out and filled with soil. Between the rows of pallet collars, ground fabric must be placed to avoid unwanted vegetation (read weeds). Before this has been done there are plants everywhere. Do you understand what pots it uses and what space it requires?

Under lampa på köksbordet – On the kitchen table with plant lighting
I källaren med växtbelysning – In the basement with plant lighting

Parallellt med växtodling pågår tvätt av garn. Garn i stora mängder som skall färgas för att så småningom kunna vävas till plädar. Tvätt av ullgarn tar tid och plats och har man begränsat utrymme i tvättstugan gäller förtätning.

In parallel with crop cultivation, yarn is being washed. Yarn in large quantities to be dyed in order to eventually be woven into plaids. Washing woolen yarn takes time and space, and if you have limited space in the laundry, densification applies.

Ullgarn på tork – Woolen yarn to dry
Garn färdigt för förvaring innan färgning – Yarn ready to store before dyeing

Fyra nyanser av naturfärgat garn är redo för att färgas i härliga färger. För färgning av så stora mängder får man ta till stora grytor. Min största är en vedeldad pannmur av det slag som i gamla tider användes som tvättgryta. Den klarar många härvor garn samtidigt.

Four shades of natural colored yarn are ready to be dyed in lovely colors. For dyeing such large quantities, you have to resort to large pots. My largest is a wood-fired boiler of the kind that was used as a washing pot in the old days. It can handle many skeins.

Ser fram emot bra väder för min färgning.

Look forward to suitable weather for dyeing outside.

Vårmånad? – Springtime

En i stort sett snöfri januari och februari har nu i mars övergått till att bli en riktig snövinter. Nu när vi väntar på vår har vädret slagit om till kyla och en massa nederbörd i form av snö, stora mängder snö.

A largely snow-free January and February has now turned into a real snowy winter in March. Now that we are waiting for spring, the weather has turned to cold and a lot of precipitation in the form of snow, large amounts of snow.

Vinterbild
Vinter med snö – Winter with a lot of snow

För bara några dagar sedan var marken snöfri och vi såg fram emot att få sätta spaden i marken för att utöka våra grönsaksodlingar. Efter förra sommarens renovering av stora växthuset finns det större möjligheter för en ökning av skörd av grönsaker. Med det ser ut som att vi får vänta ytterligare några veckor innan detta blir möjligt. I stället är det plantuppdragning inomhus som gäller. Nåväl under tiden får vi glädja oss åt att den första sådden av plantor till växthuser har kommit upp. En del är stora nog att krukas om i egna krukor och placeras svalare för att inte ränna iväg på höjden.

Just a few days ago, the ground was free of snow and we were looking forward to putting the shovel in the ground to expand our vegetable gardens. After last summer’s renovation of the large greenhouse, there are greater opportunities for an increase in the harvest of vegetables. But it looks like we’ll have to wait a few more weeks before this becomes possible. Instead, it is plant raising indoors that applies. Well, in the meantime we can rejoice that the first sowing of seedlings for greenhouses has come up. Some are large enough to be repotted in new ones and placed cooler so they don’t run away at height.

Auberginplantor
Auberginplantor Eggplants

Som tur är lider vi inte brist på inomhusarbete. Vävstolen med dragrustning är delvis demonterad, dvs inte vävstolen utan enbart dragrustningen. En omändring är på gång där dragrustningen skall breddas och kompletteras med en harnesk för ytterligare möjligheter till fri mönstring. Innan omändringen är klar planeras ett möbeltyg till vår gamla soffa som nu har ett 40-tals tyg i en färg som inte tilltalar mig.

Fortunately, we have no shortage of indoor work. The draw loom is partially dismantled, i.e. not the loom but only the draw frame. A change is underway where the the set up will be widened and supplemented with a singel unit damask for additional opportunities for free patterning. Before the change is complete, an upholstery fabric is planned for our old sofa, which now has a 40’s fabric in a color that doesn’t appeal to me.

Vävstol utan varp. Loom without warp
Vävstol utan varp – Loom without warp.

Stora vävstolen med harnesk har en del varp kvar som skall användas upp. Mönstret skall därför ändras vilket kräver en del uppknytning/omknytning av mönsterdragen.

The large loom with singel end unit has some warp left to be used up. The pattern must therefore be changed, which requires some tying/re-tying of the pattern features.

Harneskvarp  Singel end unit warp
Några knutar kvar att lösa upp. – Some knots to untie.

När harneskstyngnen lösts upp skall den knytas om. Mönstret ritar jag in i vävprogrammet och drar ut på papper.

When the singel end units has been undone, it must be tied again. I draw the pattern into the weaving program and print it on paper.

Mönsterkonstruktion   Pattern construction
Mönster för inknytning – Pattern construction

Nya stygn knyts efter mönstret.

New units are tied according to the pattern.

Harnesk - Singel end unit Damask
Nya mönstret inknutet. The new pattern is tied

Husbon’ns verkstad väntar på bättre väder, åtminstone bättre värme. Verkstaden saknar uppvärmning och de maskiner som används gillar inte kyla. Vi ser fram emot en snar vår med vårvärme som värmer både kropp och själ.

Hubby’s workshop is waiting for better weather, at least better heat. The workshop lacks heating and the machines used, do not like the cold. We look forward to an early spring with spring warmth that warms both body and soul.

Energikris och despoter

Den senaste tiden har krävt tålamod, uppfinningsrikedom och förändringar i både det stora och det lilla. Vi har dessutom sett agerande från personer i vår omvärld, som vid närmare påseende får i alla fall mig att fundera över om vissa individers testosteronhalt har löpt amok helt och hållet.

Förändringens vindar har blåst ordentligt, likaså har vindarna i Sverige blåst så att vi haft rejält överskott i vår elproduktion. Vi har aldrig sålt så mycket el till förbrukare utanför Sverige tidigare. Då gör man ju som vanlig liten människa reflektionen att ”hurra, nu när det finns så mycket el så blir vår elräkning billigare än tidigare år”. Så icke – vi har aldrig haft så dyr el någon gång tidigare. Vi har dessutom fått tillsägelse om att spara el eftersom det finns en påtaglig risk för att elen inte räcker till för oss svenska användare.

Men hallå! En något så när intelligent eller normaltänkande människa får inte ihop detta. Största volymen elförsäljning någonsin, sparande befolkning och elbrist?

Visst Sverige har en viss obalans i elproduktionen eftersom vi varit så miljövänliga att vi först har lagt ned några av våra ”säkra” strömkällor, vi har dessutom gått över till mindre säkra källor som kan producera el, men bara om det blåser. Jag har svårt att se att vi skall kunna producera el om det är stiltje. Vi skall också återställa vattendrag som producerat el i många generationer, små närkraftverk får inte fortsätta att finnas utan skall läggas ned så att man kan häva tillbaka de stenar som plockats upp för att ge vattenströmmarna ökad kraft en gång när det lilla kraftverket byggdes upp. Till detta har vi, glada i hågen, sagt att nu skall vi producera och köra elbilar som kräver – ja just det – el för att kunna laddas och köras. Jag har en känsla av att man börjat i fel ända för att få detta att fungera i praktiken.

För att få en mer miljövänlig natur skall vi så ta bort en del av vår matproduktion till fördel för en annan. Det vill säga våra ”rapande” djur som används för att gödsla våra marker så att vi kan producera mat och dessutom håller de marker som inte kan producera mat öppna, skall bort till förmån för växtproduktion. Jag har svårt att se att våra betesmarker kan producera mat i den utsträckning som vi och vår växande skara unga behöver för att må bra och att dessutom göra det utan den naturliga gödseln, som förutom näring till jorden, också bygger upp och återställer mullinnehållet i jorden. Kanske vi måste begränsa även mattillgången för att klara vår tillvaro.

Till detta finns det två (säkert fler men dessa är de mest framträdande) personer, som för sitt eget storhetsvansinnes skull, startar krig och ställer krav på andra länders underkastelse för den egna storartade personen. Det har spekulerats om orsaken till dessa mäns beteende, det enda verkar vara att få så stor egen makt att de kan skrivas in i historien som de största idioterna som funnits på vår jord. Den ene vill åstadkomma ett rike så stort som aldrig förr och hävdar sin rätt med hänvisning till historien men bara så långt tillbaka som detta stämmer med den egna bilden av hur riket har sett ut. Den andre anser sig ha rätt att diktera villkoren för andra länder efter sin egen måttstock för vad som är rätt och fel, medan folket i landet tiger och samtycker för att inte råka ut för repressalier själva. Folkslag blir tänkta fiender, den egna måttstocken om vad man får eller inte får göra är helt inställd på just det – en egen måttstock som inte är kompatibel med övriga världens syn på saken. När vi dessutom uppfostrar våra egna innevånare utan regler eller tillrättavisande, när de beter sig på ett sätt som vi inte vill eller skall acceptera. När barn ges vapen och skjuter andra människor på grund att de upplever kränkningar och intrång i den egna, olagliga verksamheten eller påhopp på den egna klanen och ingen sätter ned foten och säger att ”hit men inte längre”, då rinner mitt sinne över och jag tar till pennan och skriver ner mina tankar. Inte för att det ger någon förändring i det stora men man får inte ta för givet att världen skall var sådan.