Service

Tankar och reflektioner.

Service, ett ord som utgår från den egna personens förväntningar och upplevelse av måluppfyllelse. Begreppet kan alltså se olika ut beroende på vem vi är, hur vi uppfostrats och vilka erfarenheter vi skaffat oss under den tid vi levt på jorden. När alla begrepp uppfylls det är då vi upplever service.

Som verksam, dels inom en offentligt styrd och finansierad verksamhet, dels inom privata sektorn finansierad till dels av offentliga medel och dels inom en helt privat verksamhet helt avhängig kundens upplevelse av den tjänst jag levererat, har jag upplevt en vitt skild syn på begreppet service.

Det jag menar med service är att efter bästa förmåga se till att kunden upplever att tjänsten, med marginal, överensstämmer med de förväntningar som kunden har efter att tagit del av beskrivningen av varan eller tjänsten. Här finns inget utrymme för skrytsamma beskrivningar av hur komplicerad tillverkningen är eller hur kompetent tillverkaren är om inte kunden upplever sig fått valuta för sina pengar.

Hur olika man kan se på detta kan bland annat ses på hur man gör för att tillmötesgå kundönskemål, må de vara inom offentlig eller privat sektor.

Igår upplevde jag ett av de tillfällen där man gör vad man kan och lite till för att betjäna sin kund. Vi var på besök i närmaste stad som ligger fyra mil enkel resa från oss. Vår avsikt var att om möjligt kunna inhandla en present till ett av våra barnbarnsbarn och hittade varan i en butik, men tyvärr i fel färg. Expediten som betjänade oss lade ner många minuter på att söka efter om varan fanns hos leverantören, vilket den gjorde, och den skulle kunna levereras inom någon dag till butiken. Vi som inte är angelägna att åka flera gånger de åtta mil som resan blir, undrade försynt om det möjligtvis var den leverantör som finns endast en mil från oss, vilket det var. Nästa fråga var om vi eventuellt skulle kunna betala varan i butiken och själva hämta varan hos leverantören. Efter att expediten konfererat med leverantören fick vi besked att det gick. Glada, för att inte behöva åka till sta’n en gång till och dessutom kunde få hämta varan direkt på plats, tog vi bilen mot leverantören och senare hemmet. Väl framme hos leverantören fick vi nästa positiva bemötande, en kvinna som glatt konstaterade att nu slapp vi åka en gång till. Guldstjärna till dessa kvinnor som gjorde vår dag så mycket trevligare.

Tänk, med sitt servicetänkande uppfyllde expediten och leverantören mer än väl vårt behov, vi fick rätt vara, positivt bemötande och slapp åka mer än en gång dvs vår påverkan på miljön med vår bilresa blev bara hälften av vad den kunde blivit. Och nej – vi kan inte ta bussen till staden. Den går bara morgon , middag och kväll vilket gör oss beroende av bil för all verksamhet utanför hemmet.

Vårdoft – Spring scent

Det bästa med våren är alla dofter som kommer efterhand. En av de första som sprider sig lång väg, är när lantbrukarna tömmer sina gödselbrunnar och sprider innehållet på åkrarna. Den doften ( eller skall man kanske säga lukten) känns på långt håll och kan också bäras med bildäcken till egna gården, om vägen till åkrarna gått över allmän väg och följt med de stora traktordäcken dit. På så sätt får vi alla en del av det som är vår på landet.

En klart mer behaglig doft är doften av Tibast, om man råkar ha en sådan i den egna eller i grannens träddunge. På lite avstånd är doften lagom stark att avnjuta i små doser och man också kan se de spröda, rosa blommorna. Man skall inte njuta för länge för doften kan ta över och bli alltför påträngande för luktsinnet.

The best thing about spring is all the scents that come one after another. One of the first to spread long distances is when farmers empty their manure pits and spread the contents on the fields. That scent (or should we say the odor) can be felt from far away and can also be carried with the car tires to your own farm, if the tractor has crossed a public road and the soil and manure had clinged to the tractor tires. In this way, we all get a part of what is spring in the countryside.

A clearly more pleasant scent is the scent of Tibast, if you happen to have one in your own or a neighbor’s grove of trees. At a little distance, the scent is strong enough to enjoy in small doses and you can also see the fragile, pink flowers. One should not indulge it for too long, because the scent can take over and become too intrusive for the sense of smell.

Tibast – Daphne Mezereum

En doft som jag också starkt förknippar med våren är doften av Balsampoppel. Där är det inte blommorna som doftar utan bladverket just när löven spricker ut. En av våra grannar har ett antal träd vid vägkanten och den ljuvliga doften letar sig, vid rätt vindriktning, upp till oss.

A scent that I also strongly associate with spring, is the scent of balsam poplar. There it is not the flowers that smell but the foliage just as the leaves burst out. One of our neighbors has a number of trees by the side of the road and the lovely scent finds its way, in the right wind direction, up to our place.

Balsampoppel * – Populus balsamifera 1

Bland de tidigaste växterna att visa sig är också nässlorna. Vi har ett antal riktigt frodiga bestånd och så här på våren är det en naturlig c-vitaminkälla, helt gratis, om man bara kan undvika de aggressiva nässelhåren. Nässlor i soppa eller paj är en viktig primör tidigt på våren. Senare blir de långa och ståtliga men passar då bättre till gödselvatten för våra växter.

Husbon’n plockade en hel hink (4 liter) med små nässlor och tog med in till husfrun att tillaga. Det blev en paj med pajskal av hemmalet mjöl, med förvällda, hackade nässlor, pinjenätter och fetaost under ett täcke med äggstanning.

Tyvärr blev det ingen bild på min färdiga paj men delarna såg ut så här

(Bilden överst är lånad från Kungsörnen)

Among the earliest plants to appear are also the nettles. We have a number of really lush stands and in the spring it’s a natural source of vitamin c, completely free, if you can just avoid the aggressive nettle hairs. Nettles in soup or pie are an important starter in early spring. Later, the stems become long and stately, but are then better suited to make fertilizer for our plants.

Hubby picked a whole bucket (4 litres) of small nettles and brought them in for the housewife to cook.
It turned out to be a pie with a pie shell made from home-made flour, with soaked, chopped nettles, pine nuts and feta cheese under a blanket of egg yolk.

Unfortunately, there was no picture of the finished pie, but the parts looked like this:

Förvälla nässlor – Parboil nettles
Hacka nässlor – Chop nettles
Hemmalet fullkornsmjöl – Home-milled wholemeal flour

Och pajen smakade …vår!

And the pie tasted like spring!

  1. Bilden lånad från Wikipedia ↩︎

Vårstädning – Spring cleaning

När solen visar sig igen efter vintern ser man allt som samlats vid vägkanter och i diken. Det är en naturlig åtgärd att plocka upp och göra fint, åtminstone fick jag lära mig det redan som liten. När barnen var små var det också min uppgift att lära dem att inte slänga papper och skräp där man står utan ta med skräpet hem och slänga i soppåse eller soptunna. Det hände också allt som oftast att även barnens kamrater eller andra barn och ungdomar fick en uppmaning att inte slänga skräp på marken. I de alla flesta fall avlöpte det positivt och några fler barn och ungdomar tog till sig av det som jag anser vara vanligt hyfs.

Det är trots allt inte alla som har fattat det här med att ta med sig hem och slänga sitt eget skräp. Vi bor idag på landet och vår mark ligger utmed allmän landsväg mellan två mindre byar.Vägen kantas av ett bestånd med granar innan mark med mer sly efter avverkning tar vid. Vi brukar vara noga med att ta upp papper och skräp som förbipasserande slängt vid våra promenader men i samband med påskhelgen eller veckan därefter hade någon tyckt att utrymmet i bilen blivit alltför begränsat och helt enkelt lämpat av sitt skräp i dikeskanten. En kasse från Gekås fylld med aluminiumburkar och glasflaskor varav en som innehållit Absolut vodka, hittades i diket, väl ihopknuten och en bit in från vägen, kanske för att inte synas så tydligt. Är det någon som saknar sin kasse, som kan ge några kronor i pant, finns den för avhämtning hos oss. Jag behöver säkert inte tala om adressen för du känner säkert igen dig. Jag kan gärna bistå med lite försenad uppfostran om du tycker att det är svårt att veta hur man bör göra.

”Kvarglömt” skräp – Abandoned garbage

When the sun appears again after winter, you see everything that has gathered by the roadsides and in the ditches. It is a natural action to pick up and make nice, at least I was taught that already as a child. When my children were small, it was also my job to teach them not to throw paper and rubbish where you stand, but to take the rubbish home and throw it in a rubbish bag or bin. It also simetimes happened that the children’s friends or other children and young people were also told not to throw rubbish on the ground. In most cases, it ended positively and a few more children and young people lerned what I consider to be normal behavoir.

After all, not everyone has figured this thing out about taking home and disposing of their own trash. Today we live in the country and our land is along a public road between two small villages. The road is bordered by a stand of firs before land with more sly after felling takes over. We are usually careful to pick up paper and rubbish thrown by passers-by on our walks, but in connection with the Easter weekend or the week after, someone had thought that the space in the car had become too limited and simply left their rubbish in the ditch. A plastic bag from Gekås filled with aluminum cans and glass bottles, one of which had contained Absolut vodka, was found in the ditch, well tied up and left a bit in from the road, perhaps so as not to be seen so clearly. If there is someone who is missing their plastic bag, which can give a few kroner when left to the deposit, it is available for collection from us. I probably don’t need to tell you the address because you probably recognize yourself. I would be happy to assist with a little delayed parenting if you think it is difficult to know how to handel it.

Ingressbild lånad från Amazon

Och så börjar vi om – And then we start again

Våren har kommit långt här på Sveriges solsida (västkusten). Typiskt vårväder med sol, regn, frostiga nätter och blåsigt av och till. Man kan tro att det är april. Våren kommer med glädje över att upptäcka de gula blommorna av Tussilago lysande i dikeskanten och med en viss frustration över att pollensäsongen, som startade redan i början på februari, nu gått in i nästa skede med både björk och vide. Tillhör man dem som reagerar på pollen är det bara att finna sig i att en hel del av tiden få vistas inomhus. Det finns visserligen receptfria mediciner att ta till men i mitt fall är det inte snuva och rinnande ögon som är det största besväret utan andningspåverkan.

En uppgift så här dags är att dra upp plantor för odling utomhus och i växthus. Några såbrätten med växter står intill köksfönstret, ett fönster i västerläge. Idag har också förgroddningen av potatis påbörjats. Ett praktiskt sätt är att lägga potatisen i äggflak och placera dessa ljust i fönster. Jag är så lyckligt lottad att min ateljé är försedd med många fönster med nischer passande för de smala äggflaken. Där är nu årets potatis lagd för groddning. Små groddar finns redan och fler hinner det bli innan planerad utsättning om cirka tre veckor.

Potatis för groddning Pre-sprout potatoes
Placering i fönster – Placed in the window

The spring has arrived here to the sunny side of Sweden (the westcoast). We have typical spring weather sun, rain, frosty nights and windy from time to time. You would think it’s april. Spring comes with joy over the yellow flowers of coltsfoot shining in the ditches and with a certain frustration for the pollen season, that started in early february and now reachin the next phace with pollen of birch and willow. If you belong to the group of people reacting on pollen you have to accept that you most of the time spend your time indoors. There are medicins to use but in my case it’s not runny nose and eyes that are the worst, it’s breathing problems.

A task these days is to pull up seedlings for cultivation outdoors and in greenhouses. Some seed trays with plants are next to the kitchen window, a west-facing window. The pre-sprouting of potatoes has also started today. A practical way is to put the potatoes in egg containers and place them in a bright window. I am so lucky that my studio is equipped with many windows with niches suitable for the narrow egg containers. This year’s potatoes are now laid out for germination. Small sprouts are already there and there will be more before the planned release in about three weeks.