Ulligt slut ..och början – A wooly ending … and start

English in between

Slutet av året har gått helt i ullens tecken. Vid tiden för eftermiddagskaffet på nyårsafton sorterades den sista fällen av årets höstklippning. Klippningen gjordes sent. Ullen har växt sex månader sedan vårklippningen. Trots regnigt väder både under sommar och höst är ullen superfin.
Vårt senast födda lamm, ett ryalamm, lämnade märgfri, glansig och lång vit ull. Ullen mätte trettio centimeter från klippända till ullens spets.
Jämfört med ull från ett Värmlandslamm är Ryaullen dubbelt så lång.Värmlandsullen har däremot nästan dubbelt så mycket bottenull.
Årets ull var också mycket ren trots att fåren har fått gå in den senaste månaden på grund av det regniga vädret.
Det var bara två av lammen som stått med huvudet under sina mammor när de ätit som jag fick ta bort en del nackull, övrig ull kunde utan urskiljning tas tillvara.

The end of the year has gone completely in the woolly  way. At the time of afternoon coffee on New Year’s Eve the final fleece  of this year’s autumn shearing was sorted.  
The shearing was made late and the wool has grown six months since the  spring shearing.  
Despite the rainy weather during both the summer and autumn the wool are superfine.Our last-borned lamb, a Rya lamb, left shiny, long white wool free from kemp.The wool measured a foot from the clip end to the tip.Compared to wool from a  Värmland lamb the Rya wool is  twice as long. The Värmland wool in contrast, has almost twice as much undercoat. 
This year’s wool was also very clean despite the fact that the sheep have been allowed to go into the sheep-shed the last month due to the rainy weather. 
There were only two of the lambs that stood with their heads under their mothers when they ate that I had to remove some wool from the neck part, other wool was indiscriminately utilized.

Ull från ett värmlandsfår  – Wool from a Wärmland sheep
Lammull av Rya tacklamm – Wool from a Rya ewe lamb
Brun Värmlandsull och vit Ryaull båda från lamm   – Brown wool from a Wärmland ewe lamb and white wool from a Rya ewe lamb

Nu har vi startat ett nytt får- ullår. Baggarna finns på plats hos tackorna  och vi ser fram emot årets lamning – om än mycket senare än tidigare år. Allt för att ge Rutger, vår Klövsjöbagge, möjlighet att växa till sig lite. Rutger har, sedan han kom till oss, varit fixerad vid foderhäcken. Troligtvis hade han inte fått så mycket i sig i konkurrens med övriga bagglamm och baggar på sitt födelsställe. Han har tagit igen det med råge.

Now we have started a new sheep and wool year. The rams are with the ewes and we look forward to this year’s lambing albeit much later than in previous years. All to give Rutger, our Klövsjö ram, the opportunity to grow up a bit. Rutger has, since he came to us, been fixated into eating. Probably he had not had so much to eat  in competition with the other ram lambs and rams at the place where he was borned. He has made ​​up for it by far.

Idag, på det nya årets första arbetsdag, skall jag öppna ett paket med ull från Åland. Jag har tjuvkikat lite innan så jag vet att det är tre fällar av Ålandsfår som kommer från en uppfödare på Åland. Denna uppfödare finns dessutom i samma område som husbon´ns farmorsmor kom ifrån vilket gör det extra roligt att få utforska ullen därifrån. Not Åland tillhörde vid den tiden Sverige.
Ålandsfåret tillhör, precis som både våra Ryafår och Värmlandsfår, de Nordiska kortsvansade fåren, de får som man, trots försök under 1500-1800 talet, inte lyckades utrota till förmån för ”rumpefår” (tyska eller engelska tjock-, långsvansade får). Allmogen motstod alla försök att avla på de får fabrikerna önskade för att kunna framställa kläde och höll fast vid den slitstarka ullen lämplig för vadmal till kläder.
Vad jag hittills kunnat se vid min snabba titt i säcken är att  ullen har likheter med Gotlandsull (glans) och Finull (krus). I medskickade prov på fler kvaliteter kan urskiljas ull med både bottenull och täckhår med vågor istället för krus och i de flesta färger.
Att utforska våra grannländers ull från deras inhemska får är en utvidgning av mitt stora ullintresse och skall bli mycket spännande. Här finns det verkligen möjlighet att botanisera utan förutfattade meningar och påverkan  från andra och möjlighet att  testa olika förberedelser av ull och olika spinnsätt.
Detta är mitt ”nyårslöfte” och referat kommer  troligtvis (med all säkerhet)  att återkomma  ett otal gånger under året som nyss startat..

 Today, in the new year’s first day at work, I have opened a package of wool from Åland. I’ve peeked a little before so I know there are three fleeces of Åland sheep, which I got from a breeder in Åland. The farmers also lives in the same area  where hubby’s grand-grandmother came from, which makes it extra fun to explore the wool . Note Aland belonged at the time to Sweden. 
Åland sheep belong, as both our Ryafår and Värmlandsfår, to the Nordic short-tailed sheep, the sheep that, despite attempts in the 1500-1800 century, failed to eradicate for the benefit of rumpefår” (German or English, thick, long-tailed sheep). Peasantry resisted all attempts to breed the sheep to get the wool  the mills required to produce cloth and clung to the rugged wool suitable for homespun clothing. 
What I have hitherto been able to see in my quick look in the bag, is that the wool is similar to Gotlandsull (gloss) and Finull (crimp). In the pre-supplied sample of more qualities can be distinguished wool with both undercoat and outercoat, wool with waves instead of crimp, and in most colors.

To explore our neighbors wool from their domestic sheep is an extension of my great interest in wool and will  be very exciting. There is a real opportunity to explore without bias and the influence of others and the opportunity to test different preparation of wool and various ways to spin.

This is my New Year’s resolution” and abstracts will probably (almost certainly) come back numerous times during the year that has just started ..

En God Ullig fortsättning på det Nya Året önskar vi er alla.

A Happy Woolly  continuation of the New Year we wish You all

På gång igen – On the go again

English below
Efter en veckas indisposition är det full rulle igen. Ulllagret börjar bli komplett. De mesta av ullen är sorterad och tvättad. Återstår lite finull i bruna nyanser. Hemsidan är kompletterad med svart och vit finull.
Nästa steg är alpackaull som står på tur för tvättning. Funderar fortfarande på om denna skall kardas samman med någon annan ullsort eller behållas au’ naturell. Ljuvlig”ull”  i fawn, rose gray och vitt som passar utmärkt till det där lilla extra. Kommer så småningom.
Annat på gång är gammelvirkningskit komplett med garn, mönster och nål för den som vill prova på.
Veckan har fyllts med modellframställning och prov av nålar för att få till det allra bästa.
Litet spinnande har det också blivit. De sista två hektona av mitt kilo shetlandsull av fin kvalitet är i det närmaste färdigspunnet. Återstår att tvinna ca fyra hekto. De övriga sex är klara för tvätt.

After a week of indisposition, it is full speed again. My wool stock is  almost complete. Most of the wool is sorted and scoured. Some finull in brown hues is left. The website is completed with black and white finull. 
The next step is alpaca wool standing in line for washing. Still thinking whether to use it  with another fibre or retained au natural. Luscious wool in fawn, rose gray and white that is perfect for that little extra. Will show up eventually. 
More in the pipeline is bosnian crochet kits, complete with yarn, patterns and needles for those who want to try. This week has been filled with model production and test of needles to get to the very best. 
I’ve also been  spinning . The last half pound of my Shetland tops of fine quality are almost ready. What remains is to ply  a pound of singels to complete the 1½ pound already spun and plied.

Ullkvalitet hos naturfärgad ull – Quality of naturally coloured wool

English in between
Att välja ut naturfärgad ull för bearbetning till spinnkvalitét kan ha sina sidor. Framför allt svart höstklippt ull kan ha de mest charmiga skiftningar med solblekta toppar som är lätt att falla för.

Choosing naturally coloured wool to use for spinning can be hazardous. Especially black wool sheared in the autumn/fall may show the most charming tints, with sun bleached tips, easy to succumb.

Svart ull med solblekta toppar – Black wool with tips bleached by the sun

Men se upp!  De solblekta topparna kan var spröda och gå av vid bearbetning av ullen t ex vid kardning.
Testa hållbarheten innan du väljer användningsområde för ullen.

But beware! These tips bleached by the sun can be brittle and come off during carding. Try the sustainability before choosing how to use the wool.

De blekta topparna i närbild – Closed up wiew of the bleached tips

En i övrigt helt OK ull kan förstöras av topparna som går av under kardningen och lägger sig som knutor i det färdiga floret.


A wool that’s otherwise OK can be damaged by the broken tips showing up like neps in the carded batt.

Fatta tag upp locken och nyp av toppen – Grip the lock and pinch off the top

Då gäller det att vara hårdhänt. Testa ullen genom att nypa om de blekta topparna och dra av dessa. Släpper toppen lätt är det bara att med tålamod gå igenom hela fällen och ta bort alla blekta toppar eller helt enkelt använda ullen till filtning.

If that happens you have to be hardhanded. Test the wool by taking a firm grip at the bleached tips and try to pull them off. If the tip is easy to remove you have to work through all the wool, remove all the bleached tips or use the wool for feltmaking  instead.

Ullrester t v, avnupna toppar t h – Locks of wool , left and removed tops, right

Att använda ullen till tovning/filtning går under förutsättning att ullen är av ren lantras utan inblandning av köttrasgener (texel, dorset, oxford down, suffolk m fl). Det vi kallar köttrasull går inte att tova. Däremot kan den typen av ull passa som fyllning i kuddar eller leksaksdjur.Denna ull känns lättast igen på att den snabbt återtar sin ursprungliga form efter att ha kramats ihop inuti handen (det finns undantag).
Notera! Lammets första ull har en s k lammkrok som kan släppa vid kardning, framför allt om man inte klippt lammullen vid ca fyra månaders ålder utan som helårsull.Lammets ull ändrar karaktär när lammet är ca fyra – fem månader.

If you want to use the wool for feltmaking make shure the wool is pure landrace without any genes from crossbread sheeps like texel, dorset, oxford down, suffolk or others whos wool is impossible to felt.That kind of wool can be perfect as stuffing cushions or toys. This wool can be recognised as a wool that bounce back vary quickly when squeesed in the hand (there are exceptions.
Note! A lambs first wool has a hook that can be ripped off during carding, especially if the lamb isn’t sheared at the age of four to five months. The lambs wool gets a different nature when the lamb is four to five month.