Det handlar om färg – It’s all about colour

English below

Jag har ett problem. Jag vet inte om det är ett vanligt problem eller om det är fler som drabbats av samma åkomma som jag.
Det är nämligen så att jag attraherar färg. Färg som egentligen borde hamna på ett helt annat ställe hamnar på mig och inte bara lite – nej ofantliga mängder och överallt från hår till ben.
Ni tror mig inte?
Se här. Så här kan jag se ut efter en dags målande.

1. Färg överallt -  Paint all over
1. Färg överallt – Paint all over

Jag sänder, varje gång jag målat, en tacksamhetens tanke till de färgfabrikanter som inte fallit för åsikten att allt är farligt. Tack för lacknafta som fortfarande finns. Linoljefärg av gammal sort kräver lacknafta.
Vi har inte fallit för den ”moderna” varianten med vattenbaserad ”oljefärg” utan målar vårt hus, som är målat med äkta gammaldags oljefärg, med äkta oljefärg igen. Färgen på vårt hus är målad för ungefär tjugofem år sedan, med gammaldags oljefärg, och färgen har stått sig men nu var det dags att måla om. Om bara det fina vädret, alltså att regnet håller sig borta, så skall resten av huset målas färdigt. Enligt väderleksprognosen som vi följer noga skall det bli bättre väder nästa vecka så då fortsätter vi.
Mellandagar kan vara bra om inte annat än att då kan man spinna, tvinna och färdigställa en del garner. Garner som spunnits som avkoppling efter en dags arbete utomhus eller istället för utomhusarbete. Garner som inte har något syfte men som kan vara roligt att spinna ändå.
Mina garner brukar inte vara garner med färg eftersom jag gillar att spinna naturfärgad ull. Dels tycker jag att man ser hur garnet ser ut utan att distraheras av färg vilket är bra om man spinner garner avsedda som prover på olika tekniker, dels för att jag av någon anledning när jag spinner färgad ull får till väldigt färgstarka garner. Detta syns inte bara i mina garner utan också i mina vävnader.
Pastellfärgad kan man med bästa vilja i världen inte säga att jag är. Jag läste någon gång för länge sedan att man gärna väljer färger som passar ens egna personliga färgskala. Jag skulle kunna tänka mig att det är riktigt. Som ung, med alla färger fortfarande intakta (t ex i håret som numera är grått), var jag mörkhårig med en hy som vid solning antog en oliv ton och valde gärna starka färger för att matcha mina egna.
Det senaste garnet blev ett bouclégarn med både kärna och bindtråd handspunna såväl som den tråd som bildar ”öglor”.

2. Färdigt men inte tvättat  - The bouclé before finishing
2. Färdigt men inte tvättat – The bouclé before finishing

I have a problem. I don’t know if it’s a common problem or if there are more people suffering from the same disease as I do.
The problem is that I attract paint. Paint which should actually  be at a totaly different place ends up on me and not just a little – huge amounts and everywhere from my hair down to my legs.
You don’t believe me?
Take a look. This is how I look after a days painting. (photo1)
Every day I paint I send a thankful thaught to the paint manufacturers that has not fallen for the meaning that everything is letal. Thanks for still selling white spirit. Linseed oil paint need white spirit to be removed.
We haven’t fallen for the ”modern”  water based variant but paint with old fashion linseed oil paint, the same paint we used twentyfive years ago.
If only the weather will be suitable  for painting, i e it’s not raining, we will continue painting the rest of our house. The weather forecast tells us next week will be good.

Between-days can be good for spinning, plyeing and finishing some yarns. Yarn spun as relaxation after a days work outside or instead of working outside. Yarns that isn’t  made  for a special purpose but is fun to spin anyway. My yarns is not colourful yarns. The reason is that I like to spin from natural coloured wool. I like that one can see the structure of the yarn without to be distracted by colour. A good thing when spinning samples in different techniques. A second reason is that my coloured yarns tend to get very strong colours not seen only in my yarns but in my woven items as well.
One can’t call me a pastel-coloured person. I read sometimes long ago that you chose colour that suit your personal colour scale. I can accept that idea. As a ”young” girl, with all colours still there (now my hair is gray) I had dark hair and my skin got an oliv tone in the sun, I chose strong colours to match my own.
My yarn spun recently has more colour . It’s a bouclé yarn with all three parts, core, wrapper and binder, handspun. You can see the yarn in photo 2.

Sommar, sommar, sommar – Summer, summer,summer

English below

Så har vi sommar, eller i vart fall ljusare dagar med ömsom sol och ömsom regn.
Det gäller att ta vara på de fina dagarna och göra sådant som måste till för att bevara hus och hem i ett bra skick.
En sak som har varit aktuellt ett tag är ommålning av huset.
Efter att under en längre tid varit upptagna av dräneringsarbete runt huset så har turen nu kommit till fasaden och ommålning av densamma. Framför allt är det söder och västersidorna som är mest utsatta. På södergaveln skall brädfodringen bytas ut mot helt nya bräder och lock. På övriga sidor är det skrapning och målning som gäller. Dessutom skall fönsterfoder bytas ut och fönsterbågar målas.
Så nu hoppas vi på lagom varmt väder, inget regn och mulet för att det skall gå att måla.
Som höjdrädd är det en pina att gå upp på stegen men skam den som ger sig. Bara högst upp – simsen och överdelen på panelen – överlåts åt KM som klarar höjder bättre än mig.
Gårdagen ägnades åt tvätt och skrapning

Skrapning av gammal färg  - Scraping old paint
Skrapning av gammal färg – Scraping old paint
och idag har grundmålning påbörjats.

Grundmålning – Priming

I samband med målningsarbetet passade vi på att ta ned TV-antennerna och kopplade in även TV-n på fibernätet.
Det blev genast mycket lättare att komma åt att måla och IP-TV fungerar utan problem – om man bara kommer ihåg vilken fjärrkontroll som skall användas.
I morgon fortsätter arbetet med målningen och vi hoppas att vädret är gynnsamt också framöver.
Under arbetet kommer dofter från vår apotekarros som blommar med massor av knoppar och utslagna blommor.

 

Apotekarros – Rosa gallica officinalis

Doften påminner om ungdomsåren när vi, i en förening jag var medlem i, tillverkade både tvål och ansiktsvatten med doft av rosor. Då kunde man köpa rosenvatten på apoteket. Jag vet inte om det fortfarande går men trädgårdens rosendoft är mer väldoftande än doften från rosenvattnet.

Efter lång tvekan och många funderingar har jag till slut utökat maskinparken. Min elektriska spinnrock har fått en kompis, en alldeles ny Ashford E-spinner.
Ibland lönar det sig att vänta och tänka efter både länge och väl. När min E-spinner levererades hade den uppgraderat och har nu max 1500 rpm istället för den tidigare som hade max 1200 rpm.
Den har testats och både ljud och funktion är till belåtenhet. KM konstaterade att ”den låter inte mer än en trampspinnrock” så den är godkänd även vid en stund vid TV-n.

Ashford E-spinner

Min tidigare el-spinnrock har drivning på spolen s.k. Irish tension och passar utmärkt för grova, lösspunna garner medan den nya passar även för tunna garner med mycket snodd så de kompletterar varandra. Däremot är ljudet på den nya behagligare än på min gamla som helst skall spinnas på i enrum.

I samband med målningsarbete och inspinning av min nya spinnrock pågår förberedelserna för en planerad kurs i att spinna på slända. Kursen kommer att hållas på Nääs i början av september och arrangör är Slöjd i Väst. Anmälan sker till Studieförbundet Vuxenskolan i Lerum. Mer om kursen läser du här.

So we have summer, or at least lighter days with sometimes sunshine and sometimes rain.
This applies to take advantage of the nice days and do things that is needed in order to preserve the house and home in a good condition.
One thing that has been an issue for a while is repainting the house.
After being  a long time occupied by the drainage work around the house  it is now time to  the facade and repainting of the same. Above all, it is the south and west sides that are most vulnerable. At the south end, the  wood will be replaced with new boards and lids. On the other sides, it is scraping and painting that will be done. In addition, window frames will be replaced and painted.
We hope it’ll be moderately warm weather, no rain and cloudy so we can paint.
As afraid of heights, it is a pain to go up the ladder but shame on those who give themselves. Only the top – the lower part of the roof and the upper part of the panel – are left to KM that can handle heights better than me.
Yesterday was devoted to washing and scraping and today priming begun.

In connection with the painting work we decided to take down the TV antennas and switched into a TV-set on the fiber network.
It immediately became much easier  to paint and IP TV works without problems – if you just remember which remote to use.
Tomorrow the painting continues, and we hope for weather suitable for painting. 

During the work, we feel the scents from our Rosa Gallica Officinalis blooming with lots of buds and bloomed blossoms.

The aroma is a reminiscent of adolescence when we, in an association I was a member, made both soap and toning with the scent of roses. Then you could buy rose water at the pharmacy. I do not know if it still is possible, but the garden’s rose perfume is more fragrant than the fragrance of rose water.

After long hesitation and many thoughts, I finally expanded fleet. My electric spinning wheel has got a friend, a completely new Ashford E-spinner.
Sometimes it pays to wait and think long and hard. When my E-spinner was delivered it was upgraded and now has a maximum of 1500 rpm instead of the past that had a maximum of 1200 rpm.

It has been tested and both the sound and function is to my liking. KM noted that ”it’s not more noicy  than a spinning wheel witihout motor” so I can use it even watching TV..

My former electric spinning wheel has Irish tension and is ideal for thick, losely spun yarns while the new is also suitable for thin, high twist yarns  so they complement each other. However, the sound on the new one is more comfortable than my old that need to be spun on in private.


In connection with the painting work and spinning on my new spinning wheel I have an ongoing preparation for a planned course in spinning on a spindle. The course will be held at Nääs in early September and arranger are Slöjd i Väst. More about the course  here. (only in Swedish)