Det handlar om färg – It’s all about colour

English below

Jag har ett problem. Jag vet inte om det är ett vanligt problem eller om det är fler som drabbats av samma åkomma som jag.
Det är nämligen så att jag attraherar färg. Färg som egentligen borde hamna på ett helt annat ställe hamnar på mig och inte bara lite – nej ofantliga mängder och överallt från hår till ben.
Ni tror mig inte?
Se här. Så här kan jag se ut efter en dags målande.

1. Färg överallt -  Paint all over
1. Färg överallt – Paint all over

Jag sänder, varje gång jag målat, en tacksamhetens tanke till de färgfabrikanter som inte fallit för åsikten att allt är farligt. Tack för lacknafta som fortfarande finns. Linoljefärg av gammal sort kräver lacknafta.
Vi har inte fallit för den ”moderna” varianten med vattenbaserad ”oljefärg” utan målar vårt hus, som är målat med äkta gammaldags oljefärg, med äkta oljefärg igen. Färgen på vårt hus är målad för ungefär tjugofem år sedan, med gammaldags oljefärg, och färgen har stått sig men nu var det dags att måla om. Om bara det fina vädret, alltså att regnet håller sig borta, så skall resten av huset målas färdigt. Enligt väderleksprognosen som vi följer noga skall det bli bättre väder nästa vecka så då fortsätter vi.
Mellandagar kan vara bra om inte annat än att då kan man spinna, tvinna och färdigställa en del garner. Garner som spunnits som avkoppling efter en dags arbete utomhus eller istället för utomhusarbete. Garner som inte har något syfte men som kan vara roligt att spinna ändå.
Mina garner brukar inte vara garner med färg eftersom jag gillar att spinna naturfärgad ull. Dels tycker jag att man ser hur garnet ser ut utan att distraheras av färg vilket är bra om man spinner garner avsedda som prover på olika tekniker, dels för att jag av någon anledning när jag spinner färgad ull får till väldigt färgstarka garner. Detta syns inte bara i mina garner utan också i mina vävnader.
Pastellfärgad kan man med bästa vilja i världen inte säga att jag är. Jag läste någon gång för länge sedan att man gärna väljer färger som passar ens egna personliga färgskala. Jag skulle kunna tänka mig att det är riktigt. Som ung, med alla färger fortfarande intakta (t ex i håret som numera är grått), var jag mörkhårig med en hy som vid solning antog en oliv ton och valde gärna starka färger för att matcha mina egna.
Det senaste garnet blev ett bouclégarn med både kärna och bindtråd handspunna såväl som den tråd som bildar ”öglor”.

2. Färdigt men inte tvättat  - The bouclé before finishing
2. Färdigt men inte tvättat – The bouclé before finishing

I have a problem. I don’t know if it’s a common problem or if there are more people suffering from the same disease as I do.
The problem is that I attract paint. Paint which should actually  be at a totaly different place ends up on me and not just a little – huge amounts and everywhere from my hair down to my legs.
You don’t believe me?
Take a look. This is how I look after a days painting. (photo1)
Every day I paint I send a thankful thaught to the paint manufacturers that has not fallen for the meaning that everything is letal. Thanks for still selling white spirit. Linseed oil paint need white spirit to be removed.
We haven’t fallen for the ”modern”  water based variant but paint with old fashion linseed oil paint, the same paint we used twentyfive years ago.
If only the weather will be suitable  for painting, i e it’s not raining, we will continue painting the rest of our house. The weather forecast tells us next week will be good.

Between-days can be good for spinning, plyeing and finishing some yarns. Yarn spun as relaxation after a days work outside or instead of working outside. Yarns that isn’t  made  for a special purpose but is fun to spin anyway. My yarns is not colourful yarns. The reason is that I like to spin from natural coloured wool. I like that one can see the structure of the yarn without to be distracted by colour. A good thing when spinning samples in different techniques. A second reason is that my coloured yarns tend to get very strong colours not seen only in my yarns but in my woven items as well.
One can’t call me a pastel-coloured person. I read sometimes long ago that you chose colour that suit your personal colour scale. I can accept that idea. As a ”young” girl, with all colours still there (now my hair is gray) I had dark hair and my skin got an oliv tone in the sun, I chose strong colours to match my own.
My yarn spun recently has more colour . It’s a bouclé yarn with all three parts, core, wrapper and binder, handspun. You can see the yarn in photo 2.

Fortsatt utvärdering med stickprov – Evaluation continues

English in between
 
Utvärderingen av Kerry Hill-ullen har fortsatt.
Denna ull som förvånat mig mer och mer ju mer jag har arbetat med den.
Som råull var jag tveksam till om den skulle gå att använda, som tvättad började det likna något. Att spinna ullen var annorlunda. Det blev inte det mest jämna entrådiga garn jag spunnet och ullen var inte lika medgörlig och lättspunnen som vår svenska lantrasull.
Tvinningen gick bra och nu började de första tecknen på en användbar ull dyka upp vilket gjorde att jag kände ett behov av att utvärdera den mer ingående.

Det färdiga garnet tvättades, inte påmitt vanliga sätt utan mer tufft än så.
Eftersom ullen motsätter sig tovning var det inget problem att gå från varmt vatten till kallt så ullen fick först sjuda i en gryta med några droppar hårschampo i vattnet ( 80 grader) i ca 15 minuter. Grytan togs av från plattan och kallt vatten spolades i för att snabbt kyla av garnet. Garnet sköljdes tills vattnet var rent och utan schamporester, centrufugerades och hängdes till tork,
Efter tvätt hade garnet fått en mjukare konsistens. Det hade fortfarande en något krispig känsla men var inte stickigt mot huden. Garnet hade också stor volym och kändes elastiskt och fjädrande.

Inget garn är färdigutvärderat innan man har gjort stickprov så till verket.
Tre olika garner hade jag som utgångsläge för mina prover

  • ett garn spunnet som kamgarn, med kort drag framåt, av kammade fibrer, tvinnat 2-trådigt
  • ett garn spunnet som kardgarn, med långdrag, tvinnat 2-trådigt
  • ett  garn spunnet som kardgarn, med långdrag, tvinnat 3-trådigt

alltså fick det bli tre prover.
Garnet spunnet som kamgarn stickades med stickor nr 3. Jag stickade i ett mönster med enbart räta och aviga maskor i viggform. (bild 1)

Evaluation of Kerry Hill wool has continued.
This wool that surprised me more and more the more I worked with it. 

As raw wool, I was doubtful as to whether it would be possible to use, when washed it began to look like something. Spinning the wool was different. It was not the most regular singles  Ive spun and the wool was not as manageable and easily spun as our Swedish demestic wool.
Plying went well and now began the first signs of a usable wool pop up which meant that I felt a need to evaluate it more thoroughly.
  
The finished yarn was washed, not in my usual way, but more tough than that. 
Because the wool resists felting it was no problem to go from hot water to cold. The wool was first simmered for about 15 minutesin in a pot with a few drops of shampoo in the water (80 degrees) . The pot with yarn was taken from the plate and poured  with cold water  to rapidly cool the yarn. The yarn was rinsed until the water was clean and had no shampoo residue, spin dried and hung to dry, 
After washing the yarn  had a softer texture. It still had a slightly crisp feel but was not scratchy against the skin. The yarn also had great volume and felt elastic and springy.

No yarn is evaluated without making samples.

I had three different yarns as a starting point for my samples

  •   one yarn spun worsted with a short firward draw, from combed fibers, spun 2 ply
  •   one woolen yarn  spun with a longdraw, from cardes fibers, 2 ply
  •   one woolen yarn spun, with a longdraw,from carded fibers,  3 ply

It had to be three samples.

The yarn spun worsted was knitted with needles 3 mm. I knitted a pattern using only knit and purl stitches in tufted shape. (Fig. 1)

Bild 1   Garn spunnet med kort drag

Av det 2-trådiga kardgarnet stickades en provlapp med stickor nr 3,5. Ett mönster med en dansande kvinna, från Vibeke Linds bok med skandinaviska mönster, ursprungligen stickad med två färger, stickades med räta maskor på slätstickad botten. (bild 2)

The 2-ply from carded fibers was knit  with  needles 3.5 mm. A pattern of a dancing woman from Vibeke Lind’s book of Scandinavian design, originally knitted with two colors, was knitted with purl stitch on the stockinette stitch bottom. (Fig. 2)

Bild 2  2-trådigt garn spunnet med långdrag

 Det 3-trådiga garnet stickades i ett flätmönster med räta maskor på avig botten. (bild 3)

 The 3-ply yarn was knitted in a cable pattern with K sts  on the purl bottom. (Fig. 3)

d
Bild 3  3-trådigt garn spunnet med långdrag

Samtliga prover tvättades i ljummet vatten med tillsats av några droppar schampo. Överflödigt vatten torkades ur i en frottéhandduk och proverna nålades upp på ett mjukt underlag. För att torka snabbare blåstes varmluft med hjälp av min hårtork på proverna.

Slutsats:  Ullen som, innan tvätt och kardning eller kamning, inte gav mig någon större förhoppning om att kunna bli ett acceptabelt stickgarn växte med beredning. Samtliga prover blev efter tvätt till helt acceptabla stickgarner. Det prov som kändes behagligast mot huden var det som stickats av kamgarnet men också de andra garnerna blev mjuka och klarar användning direkt mot huden. Jag skulle inte använda garnet till babykläder men jag blev helt klart lockad att sticka en tröja till mig själv av något av garnerna.

 All samples were washed in lukewarm water with a few drops of shampoo. Excess water was dried out in a towel and samples pinned up on a soft surface. To dry faster I used my hair dryer blowing hot air through the samples.
 

Conclusion: The wool, before washing and carding or combing, did not give me any great hope of becoming an acceptable knitting yarn, but it grew with preparation. After washing all samples were  completely acceptable knitting yarns. The sample that seemed more pleasing to the skin was knitted from combed fibers but also the other yarns were soft and can be used directly on the skin. I would not use the yarn for baby clothes but I am certainly tempted to knit a sweater for myself from any of the yarns.

Ett färgrikt liv – A colourful life

English in between
Under helgen upptäckte matmor att förrådet av växtfärgat ullgarn är på upphällningen. Bara några härvor kvar. Vad göra?
Jo som tur är har matmor tänkt i förväg och när sommaren var som vackrast, samlat in, torkat och paketerat många olika färgväxter. Det är gott att ha ett lager att ta av när det som finns färgat inte räcker till.
Så husbon’n fick hjälpa till att plocka fram färggrytorna, fram på gården där underlaget var någorlunda fast. Jorden rämnar inte bara i Japan utan också här hos oss där tjälen håller på att släppa taget och marken blir mjuk och kletig.
Grytorna är stora och otympliga och väger likså några kilon.

This weekend mistress discovered that the stock of plant dyed wool yarn was on decline. Just a few skeins left. What to do?
Well fortunately, mistress planned in advance and when summer was as its most beautiful, sje collected, dried and packaged many different dye plants. It’s good to have a stock to take of where that is coloured is not enough.
So hubby had to help get the paint pots up on the yard where the ground is fairly solid. Earth bursting not only in Japan, but also here with us where the frost is about to let go and the ground becomes soft and sticky.
The pots are large and bulky and weigh quite a lot.

Färggrytor på plats  – Paint pots on site


Indoor proceeded simultaneously washing of wool. When plant dyeing  yarn must be mordanted
  and to do so yarn must be washed carefully.Inomhus pågick samtidigt tvätt av ullgarn.  För att kunna växtfärga måste garnet betas och för att betningen skall täcka garnets all skrymslen måste det tvättas väldigt noga.
Så idag fylldes grytorna med vatten och eldades under för att få lagom temperatur för att kunna starta betningen.
Det tar ett bra tag innan temperaturen är så hög så att betmedel och garn kan läggas i. Ytterligare en bra stund senare har temperaturen nått 90 grader. Den temperaturen skall hållas i en timma och garnet får sedan kallna i grytorna till dagen efter (i morgon) när färgningen skall äga rum.

So taday the pots were filled with water and heated in order to get the right temperature to start mordanting.
It takes a while to get the temperature right for the yarn and the mordants to be added.  Another good moment later, the temperature reached 90 degrees C. The temperature must be kept for an our and the yarn is then left  in the pots to cool down for the next day (tomorrow) when the colouring is to take place.

Betning av garn   -Mordanting the yarn

Färgväxterna måste också förberedas. I en stor gryta, ca 15 liter, läggs färgväxterna och vatten tillsätts. Växterna skall koka olika lång tid beroende på art och färg. När växterna är urlakade silas alltsammans för att få ur så mycket färg som möjligt. Det färdiga avkoket späds sedan med rätt mängd vatten till det färgbad som garnet skall färgas i.
Och färgar gör matmor i morgon.

The colour plants must also be prepared- In a large pot, about 4 gallons, the colour plants and the water is added. The plants have to cook different length of time depending on the species and the colour wanted. When plants are leached, its time to strain to get out as much paint as possible. When drained, water is added to the right amount of liquid for the dyebath.
And tomorrow mistress gonna dye yarn.

Mer Shetland, tvinnat och spunnit – More Shetland, plied and spun

English in between
Mitt kilo av den vita Shetlandsullen är tvinnad och en del också härvad.
The white Shetland tops are spun and plied and some also skeined.

Shetlandsull spunnen som kamgarn    – Shetland Wool tops spun worsted

Som härvträ använder jag mina PVC-härvträn som tål vatten och vattenånga utan att förstöras.


As a niddy-noddy I use my PVC-niddynoddies which can stand water and steam without get broken. 

 

Härvträn i PVC  – PVC Niddy-Noddies

Ytterligare ett halvkilo Shetlandsull har blivit till garn.Spinnrocken jag använt är Joy, utväxling 8,5:1. Denna gång är den kammade ullen spunnen som ett kardgarn som på grund av utgångsläget kan kallas för ett semikardgarn alternativt ett semikamgarn beroende på den enskilda författarens uppfattning.
Mer om detta i nästa inlägg.
Another pound of Shetland wool has been spun into yarn. The spinning wheel was Joy, ratio 8,5:1. (Note! my Joy is made by hubby and has other size of flyer whorls than the original Ashford Joy) This time I spun it woolen. You can call it semiwoolen or semiworsted  everyting depends on the opinion of different authors . More about that next time.

Garnet är relativt slätt och mjukt. Grovlek 3,5/2 (1750m/kg)
The yarn is rather even and soft. Yarn size Nm 3,5/2.  (875 ypp)

Shetlandsull spunnen som kardgarn   – Shetland wool spun woolen.