Och så var de fyra igen – And they were four

English in between


En vecka har gått sedan vi hämtade vår första nykomling. Dagen till ära visade sig Sverige från sin gråaste mest våta sida. Regnet öste ned när vi tog oss de sex- sju milen till vår hembygd för att hämta upp Rutger, vår nya Klövsjöbagge. Rutger är född i mitten på maj och skall få ytterligare någon månad på sig innan han får träffa våra Ryatackor.
Det är inte så märkligt som det låter att införskaffa en Klövsjöbagge istället för en ny Ryabagge. Våra tackor har sitt ursprung hos den man som ”räddade” Maj’s Klövsjöfår från att försvinna. Då kallades de Ryafår från Klövsjöflocken och gener från dessa återfinns också i våra tackors bakgrund. Vi har också försökt att inte tappa bort det mindre formatet och variationer i ullen och nu alltså tagit ett kliv tillbaka närmare ursprunget.
Rutger var svår att fånga på bild när han kom till oss. Han dök nämligen i foderhäcken tillsammans med våra baggar. Ingen blyghet där inte och inget bråk med revir heller.

A week has passed since we brought our first newcomer. To mark the occasion turned out Sweden from its greyest most wet side. The rain poured down when we took the sixseven miles to our home district to pick up Rutger, our new Klövsjö ram. Rutger was born in middle of May and will have an additional one month before he can meet our Rya ewes. 
It’s not as strange as it sounds to acquire a Klövsjö ram rather than a new Rya ram. Our ewes originate with the man who ”saved Maj’s’s Klövsjö sheep from being lost. Then called the Ryafår from Klövsjö flock and genes from these are also found in our ewes’s background. We have also tried not to lose sight of the smaller format and variations in the wool and now taken a step back closer to the origin. 
Rutger was difficult to capture images of when he came to us. He appeared namely in racks along with our rams. No shyness there and no trouble with turf either.

Rutger      

Rutger fick fotograferas i delar eftersom det inte var ofta man fick se hela honom på en och samma bild.
Han är grå och vit med svarta rundlar runt ögonen.

Rutger was photographed in part because it was not often that you saw all of him in one picture. He is gray and white with black circles around the eyes.

Rutgers bakdel  – Rutger’s butt

Dagen efter var det så dags att bege sig söderut. Där väntade Värmlandsbaggen Jacob på att få lämna födelsegården och följa med till våra Värmlandstackor.
Vi har tre vuxna tackor och ett tacklamm som skall få njuta av Jacobs sällskap. Jacob har en fantastiskt fin ull som jag hoppas han skall dela med sig av till lammen. Kombinationen av våra tackors gener och Jacobs ser vi fram emot.

The following day it was time to go south. There, the Värmland ram Jacob waited to leave his birth farm to come along to our Värmland ewes. 
We have three adult ewes and a ewe lamb which shall enjoy Jacobs’ company. Jacob has a fantastic wool which I hope he will share with the lambs. We look forward to see the combination of the genes of our ewes and Jacobs.

Jacob  

Jacob var lite mer avvaktande inför kameran men ställde upp ändå. Hans ull är en blandning av vitt, grått och brunt och är finfibrig och mycket mjuk.
Våra nya medlemmar fick bekanta sig med varandra i en liten hage några dagar men nu går de tillsammans i vår större hage.
Efter våra två resdagar var det så dags för en av våra Ryabaggar att lämna oss för att resa mot norra delen av grannlänet. En kvällssen resa som förhoppningsvis har gått bra. Nya ägarna har tidigare köpt en bagge av oss.
Så slutligen från att ha varit fem från början så har vi nu lämnat ifrån oss tre och hämtat hem två. De övriga två går på tillväxt, skall få ullen klippt och få låta den växa ut igen
Efter den regniga perioden blev det så uppehåll och soligt väder vilket lockade till en promenad i vår fina natur. En runda, via grannen och en titt på hans Highland Kettle kor med pampiga horn och raggiga päls, avslutades med en tur till ån som kommer från grannsocknen och kastar sig ned i vattenfall mellan stora stenar för att slutligen mynna ut i sjön  som vi ser från vårt fönster.
En liten gnutta avundsjuka för vattentillgången och tanken på vad man kunde gjort med denna snuddade tanken. Vid ån har i gamla tider funnits både sågverk och kvarnar men av detta finns bara rester kvar.

Jacob was a little more hesitant to the camera but stood still. His wool is a mixture of white, gray and brown and is fine -fibred which very soft. 
Our new members got acquainted with each other in a small paddock a few days but now they go together in our large pen. 
After our two days of travel it was time for one of our Rya rams to leave us to travel to the northern part of the neighboring county. A late journey that hopefully is going well. The new owners have previously bought a ram from us. 
So finally, from being five originally, we have now sold three and brought home two. The other two are growing, to have the wool sheared which have let it grow back 
After the rainy period it became which sunny weather which attracted a stroll in our beautiful nature. A round through a neighbor which a look at his Highland Kettle cows with impressive horns and shaggy fur. ended with a trip to the river coming from the neighboring parishwhich throws herself into the waterfall between the large stones that eventually flows into the lake that we see from our window. 
A little bit of envy for the water and the thought of what could be done with this touched my mind. When the river was in former times there was both sawmills and mills, but from this only remnants remain.

Highland Kettle

Vi avslutade vår tvåtimmars promenad med ett snabbt besök hos en annan granne som tog tillfället i akt och eldade upp några mögliga halmbalar. Frisk luft, röklukt och en titt på gårdens Fjordingar varav ett årsföl och sedan den sista biten upp till vår gård för kvällsysslor och kaffe.

We finished our two-hour walk with a quick visit to another neighbor who took the opportunity and stoked some moldy straw bales. Fresh air, smoke and a look at the farm Fjord horses, one of which is a Weanling and then walk the last stretch up to our farm for evening chores and coffee.

Tio små n…. Ten little soldiers

English below

Söndagen kom med en  positiv upplösning på en stökig fjortondagarsperiod.
Fredag för två veckor sedan hördes ett droppande som inte kom från tvättmaskinen som var igång. Efter lite letande hittades källan – en läckande varmvattenberedare. Och det en fredag!

Ut på nätet och leta och vi fann ett företag med en beredare som verkade passa oss. Snabbt tryck på knappen och beställningen var gjord. Denna skrymmande pjäs skulle skickas måndag från leverantören och på fredagen, en vecka efter att problemet uppstod, levererades denna begärliga sak till oss.

För att kunna koppla ifrån den förbrukade beredaren skulle vi behöva  ett par kranar som passade befintliga rör. Alltså till stora firman med affär inte allt för långt ifrån oss. Där fanns kranar, till dubbla priset mot vad vi sett på nätet. Inga kranar köptes. Vi tog oss istället till ett mer lokalt beläget företag för kraninköp. Men – denne säkert seriöse företagare skulle ha nästan fem gånger så mycket för sin kran som den vi kollat in. Här skall inte betalas fem gånger så mycket för någonting. En tätplugg införskaffades, en fanns redan hemma, och  så hem till datorn och en beställning av två kranar som inklusive expeditionsavgift konstade mindre än en på stora firman. Vi fick i och för sig vänta till tisdag innan vi hade kranarna hos oss. De dagar vi väntade extra fixade KM färg på väggen bakom beredaren och lade klinkers på golvet.
Så i fredags var det dags att inviga beredaren. Efter fjorton dagar hade vi varmt vatten igen utan att behöva värma vatten. Vet ni hur kallt vatten känns när man skall tvätta sitt hår? KALLT!.

Nu är allt som det skall igen och denna besvärliga period kröntes idag med att ytterligare en av våra värmlandsbaggar lämnade oss för sitt nya hem. De kvarvarande baggarna, nu tre som snart skall bli två, var en aning vilsna när kompisen åkt men det löste sig snart.
Ytterligare en bagge, en vit ryabagge, skall lämna oss på torsdag. Innan dess skall vi hämta hem våra nya baggar som är två till antalet. Känner en viss förväntan inför att så småningom få se resultatet av vårt val.

Värmlandsbaggen Ib

This Sunday came with a positive resolution of a noisy fortnight.

Friday two weeks ago there was a drip that did not come from the washing machine that was running. After some searching I found the source a leaking water heater. And it was a Friday!
 
We went  online and  we found a company with a heater that seemed to fit us. Quickly press the button and the order was made​​. This bulky piece would be sent Monday from the supplier and on Friday, a week after the problem occurred, this desirable thing was delivered  to us.

To disconnect the used processor we would need a couple of cranes that fit existing pipes. So we made a trip to  the big firm with a business not too far from us. There were cranes, to double the price of what we’ve seen on the web. No cranes were bought. We went instead to a more locally situated companiy for crane purchases. But this certainly legitimate company would have almost five times as much for a crane like the one we checked out. We should not pay five times as much of anything. A seal plug was purchased, one was already at home, and so home to the computer and an order of two cranes including service fee was started, for the sum of  less than one in a large firm. We had to wait until Tuesday before we had taps with us. The days we waited, KM painted the wall behind the heater and put tiles on the floor.


So on Friday it was time to inaugurate the water heater. After fourteen days, we had hot water again without having to heat water. Do you know how cold it feels when you have to wash your hair in cold water? COLD!.

Now everything is back to normal again and this difficult period was crowned today with another one of our Värmland rams left us for his new home. The remaining rams, now three, which will soon be two, was a little lost when their buddy was gone but it all worked out soon.

Another ram, a white Rya ram, should leave us on Thursday. Before that we will bring home our new rams which are two I feel a certain anticipation to see the results of our choices.