Sommar, sommar, sommar – Summer, summer,summer

English below

Så har vi sommar, eller i vart fall ljusare dagar med ömsom sol och ömsom regn.
Det gäller att ta vara på de fina dagarna och göra sådant som måste till för att bevara hus och hem i ett bra skick.
En sak som har varit aktuellt ett tag är ommålning av huset.
Efter att under en längre tid varit upptagna av dräneringsarbete runt huset så har turen nu kommit till fasaden och ommålning av densamma. Framför allt är det söder och västersidorna som är mest utsatta. På södergaveln skall brädfodringen bytas ut mot helt nya bräder och lock. På övriga sidor är det skrapning och målning som gäller. Dessutom skall fönsterfoder bytas ut och fönsterbågar målas.
Så nu hoppas vi på lagom varmt väder, inget regn och mulet för att det skall gå att måla.
Som höjdrädd är det en pina att gå upp på stegen men skam den som ger sig. Bara högst upp – simsen och överdelen på panelen – överlåts åt KM som klarar höjder bättre än mig.
Gårdagen ägnades åt tvätt och skrapning

Skrapning av gammal färg  - Scraping old paint
Skrapning av gammal färg – Scraping old paint
och idag har grundmålning påbörjats.

Grundmålning – Priming

I samband med målningsarbetet passade vi på att ta ned TV-antennerna och kopplade in även TV-n på fibernätet.
Det blev genast mycket lättare att komma åt att måla och IP-TV fungerar utan problem – om man bara kommer ihåg vilken fjärrkontroll som skall användas.
I morgon fortsätter arbetet med målningen och vi hoppas att vädret är gynnsamt också framöver.
Under arbetet kommer dofter från vår apotekarros som blommar med massor av knoppar och utslagna blommor.

 

Apotekarros – Rosa gallica officinalis

Doften påminner om ungdomsåren när vi, i en förening jag var medlem i, tillverkade både tvål och ansiktsvatten med doft av rosor. Då kunde man köpa rosenvatten på apoteket. Jag vet inte om det fortfarande går men trädgårdens rosendoft är mer väldoftande än doften från rosenvattnet.

Efter lång tvekan och många funderingar har jag till slut utökat maskinparken. Min elektriska spinnrock har fått en kompis, en alldeles ny Ashford E-spinner.
Ibland lönar det sig att vänta och tänka efter både länge och väl. När min E-spinner levererades hade den uppgraderat och har nu max 1500 rpm istället för den tidigare som hade max 1200 rpm.
Den har testats och både ljud och funktion är till belåtenhet. KM konstaterade att ”den låter inte mer än en trampspinnrock” så den är godkänd även vid en stund vid TV-n.

Ashford E-spinner

Min tidigare el-spinnrock har drivning på spolen s.k. Irish tension och passar utmärkt för grova, lösspunna garner medan den nya passar även för tunna garner med mycket snodd så de kompletterar varandra. Däremot är ljudet på den nya behagligare än på min gamla som helst skall spinnas på i enrum.

I samband med målningsarbete och inspinning av min nya spinnrock pågår förberedelserna för en planerad kurs i att spinna på slända. Kursen kommer att hållas på Nääs i början av september och arrangör är Slöjd i Väst. Anmälan sker till Studieförbundet Vuxenskolan i Lerum. Mer om kursen läser du här.

So we have summer, or at least lighter days with sometimes sunshine and sometimes rain.
This applies to take advantage of the nice days and do things that is needed in order to preserve the house and home in a good condition.
One thing that has been an issue for a while is repainting the house.
After being  a long time occupied by the drainage work around the house  it is now time to  the facade and repainting of the same. Above all, it is the south and west sides that are most vulnerable. At the south end, the  wood will be replaced with new boards and lids. On the other sides, it is scraping and painting that will be done. In addition, window frames will be replaced and painted.
We hope it’ll be moderately warm weather, no rain and cloudy so we can paint.
As afraid of heights, it is a pain to go up the ladder but shame on those who give themselves. Only the top – the lower part of the roof and the upper part of the panel – are left to KM that can handle heights better than me.
Yesterday was devoted to washing and scraping and today priming begun.

In connection with the painting work we decided to take down the TV antennas and switched into a TV-set on the fiber network.
It immediately became much easier  to paint and IP TV works without problems – if you just remember which remote to use.
Tomorrow the painting continues, and we hope for weather suitable for painting. 

During the work, we feel the scents from our Rosa Gallica Officinalis blooming with lots of buds and bloomed blossoms.

The aroma is a reminiscent of adolescence when we, in an association I was a member, made both soap and toning with the scent of roses. Then you could buy rose water at the pharmacy. I do not know if it still is possible, but the garden’s rose perfume is more fragrant than the fragrance of rose water.

After long hesitation and many thoughts, I finally expanded fleet. My electric spinning wheel has got a friend, a completely new Ashford E-spinner.
Sometimes it pays to wait and think long and hard. When my E-spinner was delivered it was upgraded and now has a maximum of 1500 rpm instead of the past that had a maximum of 1200 rpm.

It has been tested and both the sound and function is to my liking. KM noted that ”it’s not more noicy  than a spinning wheel witihout motor” so I can use it even watching TV..

My former electric spinning wheel has Irish tension and is ideal for thick, losely spun yarns while the new is also suitable for thin, high twist yarns  so they complement each other. However, the sound on the new one is more comfortable than my old that need to be spun on in private.


In connection with the painting work and spinning on my new spinning wheel I have an ongoing preparation for a planned course in spinning on a spindle. The course will be held at Nääs in early September and arranger are Slöjd i Väst. More about the course  here. (only in Swedish)

En kreativ sida – A creative side

English in between
Så här års är naturen i sitt esse. Det grönskar och knoppas. Blommor slår ut och vissnar. Och dofterna, de fantastiska under som möter oss via öppna fönster eller när vi stiger ut genom dörren, vandrar i trädgården eller går ut i betesmarkerna för att kontrollera tillväxten.
Vår honungsros har varit översållad av blommor, gulvita och doftande så ljuvliga.

This time of year, nature is in his element. It is green and budding. Flowers bloom and wither. And the smells, the amazing miracle that we encounter through the open windows, or when we step out the door, walk in the garden or go out in the pastures to control growth.

Our Rosa Helenae Hybrida has been strewn with flowers, yellowish-white and smelling so sweet.

Honungsros  – Rosa Helenae Hybrida

En bit ifrån står riddarsporrarna i givakt i sin klarblå elegans. En bit av Sverige och de svenska färgerna  – i min trädgård! Fantastiskt.

Not far from the rose the  Dephinium are at attention in his bright blue elegance. A piece of Sweden and the Swedish flag in my garden! Fantastic.

Riddarsporrar -Delphinium X belladonna

 I lördags besökte vi ett annat paradis. Yngsta dottern med make och barn har ett fritidshus vid västkusten. Yngsta dotterns mellan barn fyllde sex år och hade kalas för mor-och farföräldrar.
Morfar fick också hålla en liten trött figur i famnen, lilla S som sovit middag och inte ville vakna till ordentligt.

Last Saturday we visited another paradise. Our youngest daughter with husband and children, have a vacation home on the west coast. Youngest daughter’s second child reached six years and had a party for the grandparents.

Grandpa also had to keep a little tired figure in his arms, little S who had slept dinner and did not want to wake up properly.

Morfar och lilla S  – Grandpa and little S

Tillbaka hemma fortsätter tillverkningen av ullkammar. Vi tillverkar tre olika varianter av vilka två finns till försäljning i vår webbutik.  Den tredje varianten kommer att dyka upp i butiken så småningom. För KM’s del varvas tillverkningen med utomhusarbete och för matmors del varvas den för tillfället med sömnad av sländpåsar, ullkamning och att spinna på spinnrock.

Den ull som kammas är gummisnoddsullen, Suffolkull, varav en del blivit färgad. Ullen som är kvar efter förra sockparet skall transformeras till garn – nu både färgat och naturellt – för mera sockstickning.
Kamningen ger mycket rester. På grund av ullens varierande längd och elasticitet (crimp) som gör att de något kortare fibrerna bildar knollror, är det en stor mängd spill.

 Back at home we continue making wool combs. We makee three different variants of which two are for sale in our online store. The third variant will show up in the shop eventually. KM mixe making combs with outdoor work and the mistress part interspersed with the currently sewing spindel bags, combing wool and  spinning  yarn on the spinning wheel.

The wool been combed is the rubber band wool, Suffolkull, some of which have been dyed. The wool left after  my last pair of socks will  be transformed into yarn now both dyed and natural for more sock knitting.

Combing  suffolk wool gives much residue. Because of wool’s varying length and elasticity (crimp) that make the shorter fibers forming neps, it is a large amount of waste.

Suffolkull  – Suffolk wool

Detta garn spinner jag med kardgarnsteknik även om det är kammad ull. . Långdrag är min favorit så det blir det. Garnet är tänkt att tvinnas till ett tretrådigt garn. Garnet får inte bli för tjockt eftersom jag gillar tunna sockar. Ett prov, knutet om handtaget till min Joy, sitter som en påminnelse och mall för det entrådiga och det tretrådiga garnet.

En mall är bra att ha – om man nu tittar på den.
Det är lätt att komma in i den vanliga rytmen och spinna ett garn som liknar alla andra garn som spunnits. Då är det bra att ha tillgång till flera olika spinnrockar. Spinnrockarnas olika  konstruktion och  den utväxling den enskilda spinnrocken spinner bäst i  är bra att kunna utnyttja.


I spin this yarn woolen even if it is combed wool.  The long draw is my favorite and that it’ll be. The yarn is supposed to be a three-ply. The yarn can not be too thick because I like thin socks. A sample, tied on the handle of my Joy, sits as a reminder and a template for the singles and the three-ply yarn.
 

A template is good to have – if you looks at it.

It is easy to get into the usual rhythm and spin a yarn similar to all other yarns spun. Then it’s good to have access to a variety of Spinning wheels.  Different designed Spinning wheels  and the Spinning wheel  ratio where the  individual spinning wheel spins the best is great to have.