Andas ut och ta nya tag. – Take a deep breath and start all over again.

English below

Våren har varit minst sagt intensiv både för KM och undertecknad.
KM har varit jämt sysselsatt med tillverkning som aldrig tycks vara tillräcklig och själv har jag suttit fastklistrad vid datorn för att åstadkomma ny hemsida och ny butikssida.
Anledningen till den nya hemsidan var att vi installerat fiber och behövde lägga hemsidan på en annan server. Då tog vi steget fullt ut och fixade ny plats på ett externt serverhotell med egen administration för att kunna placera både hemsida, butik och så småningom också bloggen på ett och samma ställe.
Hemsidan var klar och igång i januari i år och arbetet med den nya butikssidan tog fart från att ha varit i planeringsstadiet en längre tid.
För några dagar sedan kunde vi så hälsa våra kunder välkomna till vår nya butikssida. Det var lite nervpirrande att byta sida till en med ny adress även om den kommer att sjunka in så småningom.
Vi hoppas nu att sidan skall kännas bekväm för besökarna och att den skall fungera som tänkt.
Att administrera sin sida helt och hållet ställer naturligtvis krav på framsynthet och kunskaper om arbetet i bakgrunden på en websida.

Nu är vi där och våra produkter är i stort desamma. Vi kommer i fortsättningen att förändra vårt sortiment efter våra kunders önskemål och våra egna intresseområden. Men allt får komma i sinom tid. Eftersom vi tillverkar allt själva, står vi också för en ingående test av de produkter som så småningom hamnar i butiken. Inget skall finnas där som vi inte själva skulle kunna tänka oss att använda och bruka under lång tid.
Vi hoppas att våra kunder skall känna fortsatt förtroende för oss och för våra produkter.
Vi har nu också tagit ett kliv tillbaka ut i Europa och världen.
I vår nya butik finns möjlighet för kunder, framför allt inom EU, att handla direkt i webbutiken. Kunder från övriga världen kan naturligtvis också handla men måste då ta kontakt med oss för att vi skall kunna debitera rätt frakt och momsfritt.

Adressen till vår nya butik kommer här:
http://webbutik.gammeldags.se

Gå gärna in och titta och ge oss feed back.

This spring has been, you can say intense for both DH and myself.
DH has been busy manifacturing goods that never seems to be enough and I  myself have sat glued to the computerto create a new website and a new store page.

The reason for making a new website is us  having installed fiber (internet  fiber network) and had to move our site to a new web server. Then we took the plunge and ordered place on an external server hotel with our own administration, to place both website, store and eventually also the blog in one place.
The website was completed in january this year and working  with the new store began after a long period of planning.
A couple of days ago we could invite the customers to our new store page. It was a bit nervous to change to a site with a new address even if the address will sink in after a while.
Now we hope that the page should feel comfortable for visitors and that it shall act as envisioned.
To administer the site completely on your own, demands foresight and knowledge of the work in the background of a webpage.
We have come so far and our products are almost the same.
In the future we  will change our  range to our customers’ requests and our own interest areas.
However, all may come in due course. Since we manufacture everything ourselves, we also do a thorough test of the products that eventually end up in the shop. Nothing should be there if we ourselves would not be willing to use it for a long time.
We want our customers to feel confidence in us and our products.
We have also taken a step back into Europe and the rest of the World.

In our new store there is the opportunity for customers, particularly in the EU, to act directly in the online shop. Customers from the rest of the world can of course also buy but must then contact us for us to be able to charge the right shipping and VAT.

You will find our new web store here:
http://webbutik.gammeldags.se

Please  have a look and give us feed back.

Ett resultat till sist. – An update for service

English below

Så är då mitt envisa arbete vid datorn till ända.
Nu finns resultatet att skåda med inträde från vår hemsida. Vår butik har fått en något annorlunda utformning och har nu automatisk orderhantering och flera betalningsalternativ. Tills vidare är det möjligt att betala med kort, via internetbank eller med Paysonkonto.
Så småningom skall vi också kunna erbjuda betalning via faktura.

Arbetet har pågått fysiskt de senaste två -tre veckorna men planeringsstadiet har varit betydligt längre med många listor med tabeller för för och emot.
Vi hoppas att du som kund skall uppleva en förbättring med ett enklare förfarande med beställning och betalning.
Vår handlägganingstid skall vi, också i fortsättningen, hålla så kort som möjligt.

En förändring har skett.
Den engelskspråkiga delen av vår butik har tagits bort. Det går naturligtvis fortfarande att handla och kontakten sker som tidigare via e-post med svar via e-post.

Vår ambition med en förändring av butiken är att erbjuda våra kunder på hemmaplan ett betydligt enklare förfarande. Vi hoppas och tror att det kommer att uppskattas.

My tenacious work at the computer is over.
The result can be seen on our website. Our shop has been given a slightly different design and has now automated order management and multiple payment options. Until further notice, it is possible to pay by credit card, via internet banking or Payson account.
Eventually, we will also be able to offer payment by invoice.

Work has been going on physically in the last two-three weeks but the planning stage has been considerably extended with many lists of tables ”for and against”.
We hope that our customers will experience a benefit with a simpler procedure with order and payment.
Our treatment of the orders will continue to be kept as short as possible.

A change has occurred.
The English section of our shop has been removed. Of course it is still possible to buy from us and contact takes place as before via email by reply e-mail.

Our ambition with a change in the shop is to offer our domestic clients a much simpler procedure. We hope and believe it will be appreciated.