Tiden rusar förbi – Time flies past

English below

Kan någon tala om för mig varför tiden går alldeles för fort när man har massor av projekt som pockar på uppmärksamhet.
I och för sig har det blivit en del gjort också men eftersom vi har mycket på gång känns det som små steg framåt på de flesta områden.
Ett stort steg har det blivit – vi har numera en plats för våra får i Elitlamm. Ja de finns inte där men är numera registrerade.

Under våra tidigare fårår har alla data registrerats och ”bokförts” för hand  och samlats i en pärm som med tiden blivit ganska omfattande. I takt med att många av våra fårköpare anslutit sina får till fårkontrollen och ansökt om bidrag för utrotningshotade får, har jag fått plocka fram alla bakgrundsdata för att fåren skall bevisas ha godkänd härstamning. Tur att jag i en del områden är perfektionist! (Gäller dock inte alla.)
Fördelarna har jag inte erfarit ännu men förhoppningsvis skall vi få valuta för en del av årsavgiften för den programdel vi valt. Än har jag inte beslutat mig för om jag skall ansöka om bevarandebidrag. Jag är av naturen ingen älskare av de bidragssystem som tyvärr är ett sätt att överleva för en del små fårägare och en icke föraktlig del av de storskaliga lantföretagens överskott.

För vår del står vi här med höet slaget men omöjligt att ta hand om efter det regn som naturligtvis dök upp en halv dag för tidigt. Väderprognoser är inte att lita på! När prognosen säger att det skall bli fint väder där vi finns och regn på östkusten – vem får regn? – naturligtvis vi.  Var kommer regnet när vi väntar på det – inte där vi bor.
Nu gäller det att ha is i magen och avvakta och tro att det blir uppehåll några dagar med sol och gärna ordentlig blåst.
Men vi fick i alla fall plockat jordgubbar i år.
Igår morse -tidigt – i alla fall med mina mått mätt- åkte vi till en jordgubbsodling med själplock och plockade, på knappt en timma, ca 36 liter jordgubbar. En del av dessa har idag blivit sylt. En del har styckfysts för att kunna tas fram och förgylla morgonfilen när säsongen  för länge sedan är över.
Jag måste säga att vi, husbon’n och jag, är ganska disciplinerade när det gäller plockningen. Husbon’n åt inte en enda under tiden medan matmor smakade på två. Att matmor sedan kunde fylla på depåerna under snoppningen av jordgubbarna talar vi inte om.

Träarbete pågår också. Efter starten på vår tillverkning av Ryska sländor, var husbon’n lite för närgången vid arbete vid  svarven och försökte minska omfånget på sitt långfinger. Detta långfinger har tidigare vid ett flertal tillfällen kommit i vägen för demolerande verktyg så det är ett under att det fortfarande ser ut som och fungerar som ett finger.
Ett nytt redskap är också under arbete. Prototyper har tillverkats och provats. Ytterligare provning skall göras innan vi är redo att låta avtäcka underverket.
Träarbete kan man också kalla det när man plockar isär och fraktar hem en ”fådd” vävstol med massor av tillbehör. En vävstol som fått ett nytt hem pga föregående ägares ambition att arbeta med kroppen istället. Hi hi.Så här såg det ut när den anlände till oss.

  Pic. 1          En vävstol till!  –   Another  loom!

Det mjuka arbetet har också trappats upp något. Skrubbstolen har fått göra tjänst för att snabbt kunna öppna upp ullen inför kardning, så nu skall också det lagret kompletteras. I de flesta fall finns ullen att tillgå men inte i kardat skick.
Inför höstens kurser pågår vävning av demonstrationsband i flera olika tekniker både i bandvävstol, med bandgrind och brickor. Ett roligt arbete men tidskrävande.

Starten på ett bomullsband  – The beginning of a card-woven cotton band

När vädret blir mer lämpligt för färgning utomhus skall det färgas garn. Handspunnet entrådigt vävgarn i mängd skall färgas upp i några  färger för att kunna användas i vävnader. Kanske också en del brodergarner kan få följa med i baden och naturligtvis ull som kan kardas in i kardflor som, vem vet, kanske  hamnar också det i butiken.

Ack om tiden vore dubbelt så lång eller kanske ambitionerna mer måttfulla. Egentligen är jag otroligt tacksam för att kreativiteten blommar. Efter att ha upplevt motsatsen efter den berömda ”gå in i väggen” perioden, då det inte fanns kreativitet bara överlevnadsinstinkt, som gjorde att tiden kunde genomlevas men inte levas.
En sak har jag lärt mig  – att inte lockas in i tävlingshysteri med målet att åstadkomma så mycket som möjligt för att kunna visa för sina medsystrar. Så ingen ”Tour de fleece” för mig. Ingen ”syster duktig” för att imponera på andra att se upp till eller avundas. Bara njuta av att kunna vara kreativ tillsammans med min andra halva, KM.

PS Vi har lyxat och införskaffat en ny kamera. Naturligtvis för att våra kunder skall få bättre bilder att titta på när de besöker vår hemsida. Hoppas det skall kunna märkas på våra bilder så småningom. DS

Nattviol som fanns i det slagna höet   –  A lesser Butterfly orchid  found in the turned hay

Can anyone tell me why time passes too quickly when you have lots of projects that demands attention. As such, it has become part done well, but because we have a lot going on, it feels like little headway in most areas.We’ve taken a major step we now have a place for our sheep in Elite lamb. Well –they are not there in person but is now registered. 
In our previous ownership   our sheep all was registered  by hand and collected in a binder that over time became quite extensive. As many of our buyers joined their sheep to a control program called Elitlamm and applied for grants for endangered sheep, I  manually got out all the background data conserning the sheep to have an approved descent. Fortunately in some areas is a perfectionist! (Isn’t everyone.) 
The benefits I have not experienced yet, but hopefully we will get value for a part of the annual fee for the program component we have chosen. Still, I have not decided whether I should apply for conservation grants. I am by nature not a lover of the grant scheme, which unfortunately is a way to survive for some small sheep owners and a not inconsiderable part of the large-scale rural enterprises excess.
For our part we are left with hay  down but impossible to take care of after the rain, which of course showed up a half a day too soon. Weather forecasts are not to be trusted! When the forecast says that it will be nice weather where we are and rain on the East Coast who gets the rain? – Of course we are. Where is the rain when we wait for it – not where we live. 
Now we have to wait and hope we’ll get a couple of days with sunshine and wind.

But we did get picked strawberries this year!
Yesterday morning, early – at least by my standards, we went to a farm to pick strawberries and picked, just under an hour, about 36 liters of strawberries. Some of these have now become jam. Some have been put in the freezer to be used for the morning sour milk, when the season is long since over.
 I must say that we, hubby and I are pretty disciplined in terms of picking. Hubby did not eat a single during the time while the mistress tasted  two. That mistress then could fill the depots during the cropping of strawberries, we do not talk about.

Woodworking is also underway. After the start of our production of Russian spindles, hubby was a bit too intrusive when working at the lathe and tried to reduce this middle finger. This finger has previously on several occasions come in the way of  tool’s so it’s a miracle that it still looks and acts like a finger. 
A new craft tool is also under construction. Prototypes are constructed and tested. Further testing should be done before we are ready to let unveil the miracle. 
One can also call it woodworking when you pick apart and carry home a loom given to you, with lots of accessories. The loom needed a new home due to the previous owner’s willingness to work with the body instead. Hi hi. See how it looked when it arrived to us.

The soft work has also escalated somewhat. The carding horse has been used to quickly open up the wool before fine carding, so now there are more wool in stock. In most cases, the wool is available but not in carded condition.
For the autumn courses I’m weaving bands for demonstration in a variety of techniques, using both  the band loom, a rigid heddle and weaving tablets. A fun job but time consuming.

When the weather becomes more suitable, I’ll dye some yarn.
I’ll dye handspun singels for weft in large quantity. Perhaps also some embroidery yarns can get into  the baths and of course wool. Wool that can be carded into batts which, who knows, maybe will end up in our web shop.
If only time would be twice as long, or perhaps I should have more moderate ambitions. Actually, I am incredibly grateful that creativity blossoms. After experiencing the opposite for the famous ”walking into the wall period, when there was no creativity just survival instinct that made ​​the time could be lived through, but not observed. 
One thing I’ve learned not to be attracted into the race hysteria with the goal of achieving as much as possible in order to demonstrate to your fellow sisters. So no Tour de Fleece for me. No good sister to impress others to look up to or envy. Just enjoy being able to be creative with my other half, KM.
 
PS We’ve bought a new camera. Of course, for our customers to get better pictures to look at when they visit our website. I hope you will recognize improved quality .. DS