Långfibrig ull och påträngande fotoförsök – Long fiber Rya wool and intrusive photographic experiments

English in between

 
Efter kursen med Alan W har mitt intresse för ull, om möjligt, ytterligare stegrats.
Alans föreläsning innebar en bekräftelse på mina kunskaper och framför allt att mina påståenden inte är tagna ur luften vilket man ibland kan tro när de fakta man hänvisar till så effektivt gömmer sig bland läst litteratur, artiklar mm.
Det blir också allt viktigare att kunna praktiskt visa fibrer och fiberförändringar när man förädlar ull med olika ej dokumenterade metoder.
Påståenden är bra och praktisk erfarenhet också men vetenskapliga fakta och bevis är bättre.
Så för att utveckla mina kunskaper och också kunna visa det som kan verka oförståeligt för den oinvigde har vår kamera kompletterats med en del extra utrustning bland annat en fjärrutlösare och en extra ljuskälla för att kunna fotografera genom mikroskopet.
En anslutning för kamera till mikroskop har också monterats.
Avsikten med denna extrautrustning är ett försök att kunna dokumentera och visa hur ullens fibrer ser ut.
När man sysslar med fåravel använder man sin syn och känsel vid urval av får för avel på bästa ull. Att dessutom kunna studera ullen i mikroskop gör det möjligt att se och undvika avel på får med tendens till utveckling av märghår. En ull med märghår är inte önskvärd om man skall använda ullen till stickgarner.
I mikroskop är det dessutom möjligt att kunna se inblandning av fibrer i avvikande färg till exempel svarta eller bruna fibrer i vit ull.
Det kan verka onödigt att bry sig om färgade fibrer i vit ull men ett stickgarn med enstaka färgade fibrer kan innebära en smutsfärgad fläck i det färdiga plagget, en fläck som dessutom inte är möjlig att tvätta bort.
Dessutom kan man i mikroskopet se sammansättning av olika fibrer i olika sorters ull dvs om ullen består av enbart bottenull, bottenull och täckhår, eller ull med enbart täckhårskaraktär.
Till exempel kan man i mikroskop konstatera att grå ull består av svarta och vita fibrer och att Gotlandsull har fibrer både av täckhårskaraktär och bottenullskaraktär.
Mina försök med kamera i kombination med mikroskop är i ett inledande skede men det innebär en viss tillfredsställelse att ta foton och dessutom visa dessa på bild. Det återstår mycket innan alla inställningar klaffar och alla mikroskopets och kamerans möjligheter och begränsningar kan tas i beaktande men en bit på väg är vi.

 Gotlandsull  täckhår och bottenull  - Wool from Gotland Sheep  guard hairs and underwool
Gotlandsull  täckhår och bottenull  – Wool from Gotland Sheep  guard hairs and underwool
After the day with Alan W  my interest in wool has, if possible, further escalated.
Alan’s lecture meant a confirmation of my knowledge and, above all, that my claims are not taken out of the air as we sometimes believe when the facts are referred to as effectively hiding among the reading of literature , articles and more.
It also becomes increasingly important to be able to practically demonstrate fibers and fiber changes when one refines wool with various undocumented methods.
Assertions are good and practical experience too,  but scientific facts and evidence are better.
So in order to develop my skills and also be able to show what can seem incomprehensible to the uninitiated, our camera has been supplemented with some additional equipment including a remote trigger and an additional light source, to be able to photograph through the microscope.
A connection for the camera to microscope has also been adapted.
The intent of this option is an attempt to document and demonstrate how the wool fibers looks.
When engaged in sheep breeding , you use vision and touch in the selection of sheep for breeding the best wool. To also be able to study the wool under a microscope makes it possible to see and avoid the breeding of sheep with a tendency to develop medullated fibers also called kemp. A wool with kemp is not desirable if one is to use the wool for knitting yarns.
Under a microscope, it is possible to see the involvement of fibers of different color such as black or brown fibers in white wool.
It may seem unnecessary to bother with colored fibers in white wool but a knitting yarn with single colored fibers may pose a dirt- colored spot in the finished garment, a spot that is not possible to wash off.
In addition,in the microscope, you can see the composition of various fibers in different kinds of wool that is, if the wool is composed of entirely under-wool , under-wool and guard hair or wool with only guard hairs .
For example , one can microscopically observe that gray wool consists of black and white fibers and Gotland wool has fibers of both  guard hair  and under-wool .
My experiments with camera combined with a microscope is at a preliminary stage, but it involves a certain satisfaction to take photos and be able to display those image. Much remains before all settings flaps and all microscope and camera capabilities and limitations can be taken into account, but part of the way we are.
 
Från fiber i mikroskop till fiber som helt klart kan ses med blotta ögat. Vår bagge som gått och går med tackorna som skulle betäckas har fått behålla sin ull. Allt för att inte ta bort den lukt som tackorna uppskattar så högt. Men nu har tiden kommit för demaskering. Albert är klippt och hans ull är sorterad och tvättad.
Ullen har, under betäckningstiden, blivit lång. Den har också sedan alla tackorna betäckts tappat sin typiska bagglukt och är nu lång, vit och väldoftande.
Tvätten har gjorts med tanke på att den skall kunna kammas. Lockarna placerades, med viss svårighet i rotfruktssäckar. Dessa lades sedan i championbackar för att inte röras runt för mycket.
Blötläggning ca 12 timmar i kallt vatten, följt att tvätt i handvarmt vatten med lite ulltvättmedel och ½ tsk ammoniak i. Efter sköljning i handvarmt vatten rullades säckarna ihop från kortsidan och placerades i min centrifug.
Alla lockarna separerades försiktigt och placerades i trådbackar, vid sidan av ett element för att torka.
Resultatet av tvätten kan ni se på bilderna. Ullen är mellan 35 och 38 cm lång.
Sortering av ull - Sorting wool
Sortering av ull – Sorting wool
Ryalockar innan tvätt  - Locks of Rya wool before scouring
Ryalockar innan tvätt – Locks of Rya wool before scouring
Det färdiga resultatet   - The result after scouring
Det färdiga resultatet – The result after scouring
From fiber seen in the microscope to fiber which can clearly be seen with the naked eye. Our ram that has gone and goes with the ewes that would breed has retained its wool. Anything to not remove the odor that the ewes appreciate so high. But now the time has come for unmasking. Albert was shorn and his wool has been  sorted and scoured.
Wool has, during the breeding season, become long. It has also, since all the ewes mated, lost its typical odor and is now long, white and fragrant.
The scouring has been made in view of it to be combed. The locks were placed, with some difficulty, in vegetablesacks. These were then placed in mushrooms baskets, not to be messed around too much.
The wool was soaked for about 12 hours in cold water, followed by a wash in lukewarm water with a bit of wool detergent and ½ teaspoon ammonia in. After rinsing in lukewarm water,  the bags were rolled up from the short side and placed in my centrifuge.
All locks were carefully separated and placed in wire baskets, at the side of an heater to dry.
The results of the scouring you can see in the pictures. The wool is about 14 inches long.

Nytt år, nya tag, ny ull – a new year, new efforts, new wool

English in between

Vi har redan passerat det nya årets början, rentav kommit till det nya årets första månads sista del. Och vad har hänt sedan det gamla årets slut?
En hårslitande period med inventering, och bokslut. Dessa årligen återkommande företeelser som alltid känns lika plötsligt påkomna och lika främmande.
Det har gått en vecka sedan den senaste ansträngningen som i år blev extra tidig. Och allt är skatteverkets fel som i början av förra året aviserade att nu – nu skulle minsann inte momsen deklareras i självdeklarationen utan i en särskild momsdeklaration som skulle lämnas in i februari. Under  resans gång har så vårt kära skatteverk ändrat sig och detta skall inte träda i kraft förrän under innevarande räkenskapsår, dvs 2013.
Lurad!
Men trots allt ganska nöjd att allt är avklarat redan i mitten på januari och bara att lämna in senast den andra maj.

The new year has started, we have even reached  the last part of the new year’s first month. And what has happened since the previous year? 
A hair-wearing period with inventory, and accounts. These annual events that always feels as sudden onset and equally alien. 
It has been a week since this last effort which this year was extra early. And everything is  due to the Tax Authority that early last year announced that now – now would certainly not VAT  be declared in the tax return, but in a special VAT return wich  would be submitted in February. Along the way our dear Tax Authoroty  changed their mind and this will not take place until the current financial year, ie the 2013th 
Tricked! 
But after all, I’m quite happy that everything is done already in the middle of January and only to submit later on May 2

Nu kan alltså årets arbete påbörjas i lugn och ro, utan störande moment som deklarationer och andra irritationsmoment.
I december anlände en stor försändelse från vårt västra grannland, Danmark, som kräver en del arbete. Naturligtvis är det ull. Ull av en särskild sort som jag en gång trodde att jag aldrig skulle ens tänka på att hantera ännu mindre köpa in.
Det som startade detta var min obändiga nyfikenhet efter att ha uppmärksammats på att fåret med denna ull nyligen börjat att finnas i avel så nära oss.
Vad är det för ull jag bara var tvungen att prova?
Säckarna innehöll många kilo ull av Kerry Hill fåret. Ett engelskt får med ull som används till stickgarn, vävgarn till filtar och till mattgarn.
Nu när jag börjat sortera och tvätta ullen har jag sett fällar av olika grovlek. Bland den den mjukaste är ullen från lammen. Ullen liknar inget jag spunnit tidigare. Den är kompakt, krusig, har sprong dvs är mycket elastisk och är vit.
Fåren som bär ullen ser ut så här:

 Now, this year’s  work can begin in  peace and quiet, without distractions like declarations and other annoyances. 
In december a big shipment from our western neighbor, Denmark, arrived. A huge parcel which will keep me buissy. Of course, it is wool. Wool of a particular variety that I once thought I would never even think of dealing with even less purchasing. 
What started this was my indomitable curiosity after being alerted that the sheep with this wool recently begun to be breeded so close to us. 
What kind of  wool is it I just had to try ? 
The bags contained many kilograms of wool from the Kerry Hill sheep. An English breed with wool used for knitting yarn, weaving yarn for blankets and carpet yarns. 
When I started to sort and wash the wool, I have seen wool of various courseness from the softest wool from the lambs. The wool is like nothing I spun earlier. It is compact, crisp, has Sprong, that is very elastic and white. 
The sheep carrying the wool looks like this:

och några lockar av ullen ser ut så här;
and some locks looks like this;

Under sortering kan man inte tro att ullen blir vit när den är tvättad. Sorterar gör jag i tre olika kvaliteter en lammull, en tackull mjuk och en tackull som är något ”grövre”.

When you are sorting the wool you can’t se that the wool will be white when washed. I sort the wool in three different qualities, one with lamb’s wool, one with soft ewe’s wool and one a little coarser.

Efter att ha tvättat ullen löst i backar som sänkts i vatten har jag övergått till att placera ullen i nätsäckar för grönsaker. Lätt att lyfta i och ur tvättbaljan och lätt att skölja och centrifugera.

After scoaring the wool placed in plastic crates lowered into the water I now use net-sacks (for vegetables). Easy to put into and out of the washtub and to spin.

Första omgången ull, ca en sjättedel, är sorterad och en tredjedel av denna är tvättad och ligger på tork på mitt superbra galler över vedspisen.
Ullen kommer så småningom att finnas till salu i butiken.

The first part of the wool, one-sixth, is sorted and one-third is scoured and put to dry on my super grate over the wood stove.
Soon you’ll find the wool in our webshop.

Mer som hänt är att jag kunnat komplettera mitt bibliotek med böcker som jag tidigare fått låna på biblioteket.
Det är fantastiskt att kunna ha egna böcker av denna dignitet att bläddraoch läsa i. Vad det är jag köpt? Bland andra Textil I och II i halvfranska band (så fina), Ull och Ylle i ylleband och Sheep and Man i nyutgåva.
På bilden finns de nyinköpta tillsammans med några som tidigare finns i mitt bibliotek med ”måste ha- böcker”. Böckerna är i tyngsta laget för läsning i sängen men de finns placerade på nattygsbordet tillsammans med ”The Fleece and Fiber Source Book” och andra måste-ha-nära-sängen  böcker.
Böcker är en fantastisk källa till kunskap och jag känner mig rik som kan ha ett omfattande bibliotek.

 

What’s more? I’ve supplemented my own library with some books I’ve  earlier have had to borrow at the library.

It is fantastic to have my own books, so precious, to browse and read. What I bought? For exampel Textil I and II ( at the rear right)), Ull och Ylle (Wool and Woolen at the rear left) and Ryder’s Sheep and Man (a new edition, at the front left).
The books weigh too much to read in bed but are on the nightstand together whith Deb Robson’s ”The Fleece and Fiber Source Book and some other must-have-near-my-bed books.
Books are mans most fantastic source of wisdom and I feel rich to have an extensive library.

Regnrusk – Bad weather

English in between

Idag kan man instämma med låten ”regnet det bara öser ned”. Det regnar och blåser och det är inte det minsta inbjudande att göra något utomhus.
Bäst att ta tiden i akt och göra något vettigt av inomhusvädret.
De senaste två kvällarna har bestått av att handkarda min ungtacksull av Dorsetblandningen K skickade. Två kvällar med en första kardning. Mängder av kardflor.
Idag skulle alla kardflor blandas omsorgsfullt och kardas ytterligare en gång. Ullen blandades och det var bara att krypa upp i kökssoffan och börja från ena sidan av högen.
Fem timmar senare kunde arbetet beskådas och ryggen och benen, som nästan somnat av den ensidiga ställningen, rätas ut och väckas till livs igen.
Den kardade ullen skall spinnas till stickgarn och kanske bli en väst till KM. Så det dåliga vädret blev till en produktiv dag trots allt.

Today, one can agree with the song ”rain just pours down.” It was raining and blowing and it is not in the least inviting to do something outdoors. 
Best time to take the opportunity and do something out of the indoor weather.
T
he last two evenings have consisted of carding my young ewe wool of Dorset crossbred K sent me. Two evenings with a first carding. Lots of carded batts. 

Today, all the carded batts were thoroughly mixed and carded once again. The wool was mixed, and I just had to curl up on the kitchen sofa and start from one side of the pile. 
Five hours later, the work was done and the back and legs, which were almost asleep by the monotone  posture, was straightened and brought to life again. 
The carded wool will be spun into yarn and knitted to a slipover  for DH. So the bad weather became a productive day after all.

Utgångsläget innan blandning och ny kardning   – The carded batt before transformation

Efter andra kardningen  till kardrullar – After the second carding into rolags

 I leveransen från K fanns också ren Dorset. A den rena Dorsetullen kardades en del på maskin och spanns med långdrag till ett kardgarn. Trots att ullen verkade mjuk blev garnet inte så behagligt som jag förväntade mig utan kändes fortfarande lite strävt även efter tvätt. Baggullen, som inte hade någon speciell lukt innan tvätt fick en svag baggdoft efter tvätt.

In the delivery from K was also pure Dorset wool. The pure Dorset wool was carded on the drumcarder and spun woolen with a long draw . Although wool seemed soft yarn was not as comfortable as I expected, but still felt a bit rough even after washing. The rams wool, which had no specific odour before washing had a weak ram odour after washing.

Jag gjorde också ett test med en del av lockarna av crossbredullen som var extra fina. Dessa kammades med mina minikammar och spanns med kortdrag till ett entrådigt garn. Kamresterna kardades och spanns till ett mycket mjukt kardgarn.

Some of the crossbred locks were rather nice and well suited for combing with my mini combs  and were spun worsted to  singles. I spun the waste  after carding to a soft woolen yarn.

I korgen till vänster tackull, till höger baggull och i mitten en spole med entrådigt kamgarn framför denna kamresterna som spanns till kardgarn.   –  In the basket left Dorset ewe wool, right Dorset ram wool, in the middle a bobbin with combed crossbred wool spun worsted and in front the combed waste spun woolen.   

Ibland behövs dåligt väder för att ge oss möjlighet att sitta ner och göra ett långsamt arbete. Även detta leder så småningom till ett mer synligt resultat.

Sometimes we need bad weather to allow us to sit down and do a slow work. In a while this eventually leads to a more visible result.

Tiden rusar förbi – Time flies past

English below

Kan någon tala om för mig varför tiden går alldeles för fort när man har massor av projekt som pockar på uppmärksamhet.
I och för sig har det blivit en del gjort också men eftersom vi har mycket på gång känns det som små steg framåt på de flesta områden.
Ett stort steg har det blivit – vi har numera en plats för våra får i Elitlamm. Ja de finns inte där men är numera registrerade.

Under våra tidigare fårår har alla data registrerats och ”bokförts” för hand  och samlats i en pärm som med tiden blivit ganska omfattande. I takt med att många av våra fårköpare anslutit sina får till fårkontrollen och ansökt om bidrag för utrotningshotade får, har jag fått plocka fram alla bakgrundsdata för att fåren skall bevisas ha godkänd härstamning. Tur att jag i en del områden är perfektionist! (Gäller dock inte alla.)
Fördelarna har jag inte erfarit ännu men förhoppningsvis skall vi få valuta för en del av årsavgiften för den programdel vi valt. Än har jag inte beslutat mig för om jag skall ansöka om bevarandebidrag. Jag är av naturen ingen älskare av de bidragssystem som tyvärr är ett sätt att överleva för en del små fårägare och en icke föraktlig del av de storskaliga lantföretagens överskott.

För vår del står vi här med höet slaget men omöjligt att ta hand om efter det regn som naturligtvis dök upp en halv dag för tidigt. Väderprognoser är inte att lita på! När prognosen säger att det skall bli fint väder där vi finns och regn på östkusten – vem får regn? – naturligtvis vi.  Var kommer regnet när vi väntar på det – inte där vi bor.
Nu gäller det att ha is i magen och avvakta och tro att det blir uppehåll några dagar med sol och gärna ordentlig blåst.
Men vi fick i alla fall plockat jordgubbar i år.
Igår morse -tidigt – i alla fall med mina mått mätt- åkte vi till en jordgubbsodling med själplock och plockade, på knappt en timma, ca 36 liter jordgubbar. En del av dessa har idag blivit sylt. En del har styckfysts för att kunna tas fram och förgylla morgonfilen när säsongen  för länge sedan är över.
Jag måste säga att vi, husbon’n och jag, är ganska disciplinerade när det gäller plockningen. Husbon’n åt inte en enda under tiden medan matmor smakade på två. Att matmor sedan kunde fylla på depåerna under snoppningen av jordgubbarna talar vi inte om.

Träarbete pågår också. Efter starten på vår tillverkning av Ryska sländor, var husbon’n lite för närgången vid arbete vid  svarven och försökte minska omfånget på sitt långfinger. Detta långfinger har tidigare vid ett flertal tillfällen kommit i vägen för demolerande verktyg så det är ett under att det fortfarande ser ut som och fungerar som ett finger.
Ett nytt redskap är också under arbete. Prototyper har tillverkats och provats. Ytterligare provning skall göras innan vi är redo att låta avtäcka underverket.
Träarbete kan man också kalla det när man plockar isär och fraktar hem en ”fådd” vävstol med massor av tillbehör. En vävstol som fått ett nytt hem pga föregående ägares ambition att arbeta med kroppen istället. Hi hi.Så här såg det ut när den anlände till oss.

  Pic. 1          En vävstol till!  –   Another  loom!

Det mjuka arbetet har också trappats upp något. Skrubbstolen har fått göra tjänst för att snabbt kunna öppna upp ullen inför kardning, så nu skall också det lagret kompletteras. I de flesta fall finns ullen att tillgå men inte i kardat skick.
Inför höstens kurser pågår vävning av demonstrationsband i flera olika tekniker både i bandvävstol, med bandgrind och brickor. Ett roligt arbete men tidskrävande.

Starten på ett bomullsband  – The beginning of a card-woven cotton band

När vädret blir mer lämpligt för färgning utomhus skall det färgas garn. Handspunnet entrådigt vävgarn i mängd skall färgas upp i några  färger för att kunna användas i vävnader. Kanske också en del brodergarner kan få följa med i baden och naturligtvis ull som kan kardas in i kardflor som, vem vet, kanske  hamnar också det i butiken.

Ack om tiden vore dubbelt så lång eller kanske ambitionerna mer måttfulla. Egentligen är jag otroligt tacksam för att kreativiteten blommar. Efter att ha upplevt motsatsen efter den berömda ”gå in i väggen” perioden, då det inte fanns kreativitet bara överlevnadsinstinkt, som gjorde att tiden kunde genomlevas men inte levas.
En sak har jag lärt mig  – att inte lockas in i tävlingshysteri med målet att åstadkomma så mycket som möjligt för att kunna visa för sina medsystrar. Så ingen ”Tour de fleece” för mig. Ingen ”syster duktig” för att imponera på andra att se upp till eller avundas. Bara njuta av att kunna vara kreativ tillsammans med min andra halva, KM.

PS Vi har lyxat och införskaffat en ny kamera. Naturligtvis för att våra kunder skall få bättre bilder att titta på när de besöker vår hemsida. Hoppas det skall kunna märkas på våra bilder så småningom. DS

Nattviol som fanns i det slagna höet   –  A lesser Butterfly orchid  found in the turned hay

Can anyone tell me why time passes too quickly when you have lots of projects that demands attention. As such, it has become part done well, but because we have a lot going on, it feels like little headway in most areas.We’ve taken a major step we now have a place for our sheep in Elite lamb. Well –they are not there in person but is now registered. 
In our previous ownership   our sheep all was registered  by hand and collected in a binder that over time became quite extensive. As many of our buyers joined their sheep to a control program called Elitlamm and applied for grants for endangered sheep, I  manually got out all the background data conserning the sheep to have an approved descent. Fortunately in some areas is a perfectionist! (Isn’t everyone.) 
The benefits I have not experienced yet, but hopefully we will get value for a part of the annual fee for the program component we have chosen. Still, I have not decided whether I should apply for conservation grants. I am by nature not a lover of the grant scheme, which unfortunately is a way to survive for some small sheep owners and a not inconsiderable part of the large-scale rural enterprises excess.
For our part we are left with hay  down but impossible to take care of after the rain, which of course showed up a half a day too soon. Weather forecasts are not to be trusted! When the forecast says that it will be nice weather where we are and rain on the East Coast who gets the rain? – Of course we are. Where is the rain when we wait for it – not where we live. 
Now we have to wait and hope we’ll get a couple of days with sunshine and wind.

But we did get picked strawberries this year!
Yesterday morning, early – at least by my standards, we went to a farm to pick strawberries and picked, just under an hour, about 36 liters of strawberries. Some of these have now become jam. Some have been put in the freezer to be used for the morning sour milk, when the season is long since over.
 I must say that we, hubby and I are pretty disciplined in terms of picking. Hubby did not eat a single during the time while the mistress tasted  two. That mistress then could fill the depots during the cropping of strawberries, we do not talk about.

Woodworking is also underway. After the start of our production of Russian spindles, hubby was a bit too intrusive when working at the lathe and tried to reduce this middle finger. This finger has previously on several occasions come in the way of  tool’s so it’s a miracle that it still looks and acts like a finger. 
A new craft tool is also under construction. Prototypes are constructed and tested. Further testing should be done before we are ready to let unveil the miracle. 
One can also call it woodworking when you pick apart and carry home a loom given to you, with lots of accessories. The loom needed a new home due to the previous owner’s willingness to work with the body instead. Hi hi. See how it looked when it arrived to us.

The soft work has also escalated somewhat. The carding horse has been used to quickly open up the wool before fine carding, so now there are more wool in stock. In most cases, the wool is available but not in carded condition.
For the autumn courses I’m weaving bands for demonstration in a variety of techniques, using both  the band loom, a rigid heddle and weaving tablets. A fun job but time consuming.

When the weather becomes more suitable, I’ll dye some yarn.
I’ll dye handspun singels for weft in large quantity. Perhaps also some embroidery yarns can get into  the baths and of course wool. Wool that can be carded into batts which, who knows, maybe will end up in our web shop.
If only time would be twice as long, or perhaps I should have more moderate ambitions. Actually, I am incredibly grateful that creativity blossoms. After experiencing the opposite for the famous ”walking into the wall period, when there was no creativity just survival instinct that made ​​the time could be lived through, but not observed. 
One thing I’ve learned not to be attracted into the race hysteria with the goal of achieving as much as possible in order to demonstrate to your fellow sisters. So no Tour de Fleece for me. No good sister to impress others to look up to or envy. Just enjoy being able to be creative with my other half, KM.
 
PS We’ve bought a new camera. Of course, for our customers to get better pictures to look at when they visit our website. I hope you will recognize improved quality .. DS