Icke av bröd allena – Not by bread alone

Titeln är en del av en text i Matteus 4:4. Även om citatet är fritt utlyft ur texten får den mig osökt att tänka på bröd, eget bakat bröd, helst ett surdegsbröd ett grovt sådant. Vi har bakat det mesta av vårt bröd sedan lång tid och för sex, sju år sedan gled baket över från bröd bakat på jäst till att baka bröd på egen surdeg. Surdegen gör jag oftast på rågmjöl och i de flesta fall lyckas man mata surdegen från ett baktillfälle till nästa. Det misslyckas ibland och då får man sätta en ny surdeg och starta från början igen.

The title is part of a text in Matthew 4: 4. Even though the quote is freely lifted from the text, it makes me unwittingly think of bread, my own baked bread, preferably a sourdough bread, a wholemeal bread. We have been baking most of our bread for a long time and six, seven years ago the baking shifted from bread baked on yeast to baking bread on our own sourdough. I usually make sourdough on rye flour and in most cases you manage to feed the sourdough from one baking occasion to the next. It sometimes fails and then you have to put a new sourdough and start from the beginning again.

Mjölet för bakning är ett särskilt kapitel. Mjöl har, enligt min mening blivit sämre och sämre i takt med att mjölet blivit mer finmalet och fått fler tillsatser. Det sägs att mjölet berikas, tro det den som vill. Svårigheten att köpa mjöl från mindre kvarnar gör att det är inte alla förunnat även om vi har relativt nära till en kvarn som inte bara fortsatt mala mjöl utan också utvecklat sitt koncept med fler delar runt mjöl och bakning.

The flour for baking is a special chapter. Flour has, in my opinion, gotten worse and worse as the flour has become more finely ground and received more additives. It is said that the flour is enriched, believe it whoever wants. The difficulty of buying flour from smaller mills is not for everyone, although we are relatively close to a mill that not only continued to grind flour but also developed its concept with more parts around flour and baking.

För någon månad sedan fick jag en del nygamla tankar runt mjölet, då en bekant bakade bröd och fotade och på fotot kunde man också se en kvarn för att mala eget mjöl. Mina tankar gick tillbaka till en månadsträff tillsammans med mina dåvarande arbetskamrater. Vi träffades hos varandra och fick på så sätt se kamraternas andra sida, i deras hemmiljö. En gång träffades vi hos Lena som bodde utanför staden i ett gammalt men nyrenoverat hus. Lena och hennes man hade miljötankar redan då, på 1980-talet, och hade i sitt hus installerat mulltoa vilket var riktigt ovanligt. Lena hade dessutom, på sin arbetsbänk i köket en sädkvarn där hon malde mjölet till allt bröd både fint och grovt.

About a month ago I got some new-old thoughts about the flour, when an acquaintance baked bread and took photos and in the photo you could also see a mill to grind your own flour. My thoughts went back to a monthly meeting with my then co-workers. We met each other and thus got to see the other side of the comrades, in their home environment. We once met at Lena’s place. She lived outside the city in an old but newly renovated house. Lena and her husband already had environmental ideas then, in the 1980s, and had installed a composting toilet in their house, which was really unusual. Lena also had, on her workbench in the kitchen, a grain mill where she ground the flour for all the bread, both fine and coarse.

Tankarna utvecklades och jag började leta sädkvarnar för hemmabruk. Naturligtvis hittade jag den jag tror är lagom för oss och en vecka senare anlände den. Den har fått arbeta med mjölet till vårt bröd. Idag kan jag säga att vi har färskt mjöl till både matbröd och findoppa, för säden köper vi i vår närhet och den är naturligtvis närodlad.

The thoughts developed and I started looking for seed mills for home use. Of course I found the one I think is right for us and a week later it arrived. It has had to work with the flour for our bread. Today I can say that we have fresh flour for both bread and wheat bread/cinnamon rolls. We buy seed in our vicinity and it is of course locally grown.

Rågkornen innan malning – The seeds of rye before grinding
Mjöl mald av säden i påsen – Flour ground from the grain in the bag
Rågbröd – Bread made of rye