Vårstädning – Spring cleaning

När solen visar sig igen efter vintern ser man allt som samlats vid vägkanter och i diken. Det är en naturlig åtgärd att plocka upp och göra fint, åtminstone fick jag lära mig det redan som liten. När barnen var små var det också min uppgift att lära dem att inte slänga papper och skräp där man står utan ta med skräpet hem och slänga i soppåse eller soptunna. Det hände också allt som oftast att även barnens kamrater eller andra barn och ungdomar fick en uppmaning att inte slänga skräp på marken. I de alla flesta fall avlöpte det positivt och några fler barn och ungdomar tog till sig av det som jag anser vara vanligt hyfs.

Det är trots allt inte alla som har fattat det här med att ta med sig hem och slänga sitt eget skräp. Vi bor idag på landet och vår mark ligger utmed allmän landsväg mellan två mindre byar.Vägen kantas av ett bestånd med granar innan mark med mer sly efter avverkning tar vid. Vi brukar vara noga med att ta upp papper och skräp som förbipasserande slängt vid våra promenader men i samband med påskhelgen eller veckan därefter hade någon tyckt att utrymmet i bilen blivit alltför begränsat och helt enkelt lämpat av sitt skräp i dikeskanten. En kasse från Gekås fylld med aluminiumburkar och glasflaskor varav en som innehållit Absolut vodka, hittades i diket, väl ihopknuten och en bit in från vägen, kanske för att inte synas så tydligt. Är det någon som saknar sin kasse, som kan ge några kronor i pant, finns den för avhämtning hos oss. Jag behöver säkert inte tala om adressen för du känner säkert igen dig. Jag kan gärna bistå med lite försenad uppfostran om du tycker att det är svårt att veta hur man bör göra.

”Kvarglömt” skräp – Abandoned garbage

When the sun appears again after winter, you see everything that has gathered by the roadsides and in the ditches. It is a natural action to pick up and make nice, at least I was taught that already as a child. When my children were small, it was also my job to teach them not to throw paper and rubbish where you stand, but to take the rubbish home and throw it in a rubbish bag or bin. It also simetimes happened that the children’s friends or other children and young people were also told not to throw rubbish on the ground. In most cases, it ended positively and a few more children and young people lerned what I consider to be normal behavoir.

After all, not everyone has figured this thing out about taking home and disposing of their own trash. Today we live in the country and our land is along a public road between two small villages. The road is bordered by a stand of firs before land with more sly after felling takes over. We are usually careful to pick up paper and rubbish thrown by passers-by on our walks, but in connection with the Easter weekend or the week after, someone had thought that the space in the car had become too limited and simply left their rubbish in the ditch. A plastic bag from Gekås filled with aluminum cans and glass bottles, one of which had contained Absolut vodka, was found in the ditch, well tied up and left a bit in from the road, perhaps so as not to be seen so clearly. If there is someone who is missing their plastic bag, which can give a few kroner when left to the deposit, it is available for collection from us. I probably don’t need to tell you the address because you probably recognize yourself. I would be happy to assist with a little delayed parenting if you think it is difficult to know how to handel it.

Ingressbild lånad från Amazon