En förskräcklig lukt… – A terrible odor

English in between

Mycket hos oss handlar om ull och en stor del om  tvätt av ull.
Jag har tidigare gjort försök med fermentering av ull, en sorts syrningsprocess, som skall ta bort smuts och ullfett och lämna ullen ren och färdig för färgning och spänad.
Mina tidigare försök har inte varit speciellt lyckosamma men skam den som ger sig. Så för ungefär en månad sedan startades ett nytt försök, för det var väl attan om inte det skulle fungera här det som sades fungera där…
En stor balja fylldes till lagom nivå med handljummet vatten. Vattentemperaturen på startkulturen skall vara runt 40 grader för att processen skall komma igång.
Det lär vara bäst att få igång tvättningen om man använder ull med högt lanolininnehåll så det fick bli värmlandsull – en av de mer lanolinrika ullsorterna som finns att tillgå om man vill använda sig av ull från våra nordeuropeiska kortsvansade får.

Much in our place are  about wool and a large portion of the washing of wool.I have previously experimented with fermentation of wool, a sort of acidification process, which will remove dirt and wool grease and leave the wool clean and ready for dyeing and spinning. 
My previous attempts have not been particularly successful, but shame on giving up trying. So about a month ago, a new trial was started, because if it would work there, it should work where … 
A large bowl was filled to the proper level with hand warm water. The water temperature on the starter should be around 40 degrees for the process to get started.
It is said to be best to get started washing if you use wool with high amount of lanolin so it had to be wool from  Wärmland sheep – one of the more lanolin rich sorts of wool  available if you want to use the wool from our Northern European short-tailed sheep.


Ullen lades, för säkerhets skull, i nätsäckar. En orsak till detta är att säckarna håller ullen på plats i just säcken och man skall undvika att få med ull i avloppet som lätt slammas igen av ullfettet. En andra orsak är att man på detta sätt slipper att hantera ullen med händerna.

 The wool was placed, in net-bags. One reason for this is that the bags hold the wool in place in the bag and you should avoid getting the wool into drains that can easily become clogged by the wool grease. A second reason is that in this way We don’t have to deal with the wool with your hands.


Första omgången ull skall ligga ca en vecka för att processen skall komma igång. Min ull låg två och en halv vecka innan det kunde skönjas någon sorts förändring i vattnet. Ett tecken på att det finns en pågående process kan vara att det bildas en hinna på vattenytan en annan är den intensiva, påträngande doften (stanken) som påminner om en blandning av kattkiss och blomvatten som stått för länge.
Min första omgång ull stod också utan lock och en mer och mer oanjenäm odör spred sig från tvättstugan i husets källarvåning till första bostadsplanet. Till och med i trappan till andra våning kunde man känna denna förfärliga stank.

First round wool should be about a week for the process to get started. My wool was two and a half weeks before it could be seen some sort of change in the water. A sign that there is an ongoing process may be a film on the water surface,another is the intense, intrusive smell (stench) that resembles a mixture of cat pee and floral water that has stood for a long time.

My first round of wool was also uncovered, and a more and more unpleasant  odor spread from the laundry room in the house’s basement to the first storey. Even when in the stairs to the second floor you could feel this terrible stench.


Steg två bestod av att skölja nätpåsarnas innehåll och överleva utan alltför stora men.
Utrustad med plasthandskar och skyddsförkläde, för att undvika spill, lyftes säckarna ur baljan och fick rinna av i tvätthon. Nu kanske ni förstår varför nätpåsarna kom till nytta.
Ullsäckarna centrifugerades i tvättmaskinen, sköljdes upprepade gånger i vatten med samma temperatur som tvättbadet höll och inspekterades sedan för att beskåda resultatet.

BEDRÖVLIGT!
Den ullen var i n t e ren. Nytt tvättvatten med tvättmedel i – låta ligga i tjugo minuter – upprepa tidigare procedur med sköljningar med centrifugering emellan. Nu var ullen så ren som jag önskade men inte utan lanolin.. På nästa fäll!
Efter ytterligare fem fällar i samma vatten och mer än fjorton dagar till blir fällarna snabbare rena (med viss modifikation) och ”tvätten” kräver nu enbart två dagar per fäll med efterföljande lätt tvätt i vatten med några droppar tvättmedel (för ull) och  tre sköljningar och centrifugering mellan varje sköljning.
Badet luktar fortfarande förfärligt men förvaras nu under ett lock av byggplast som lyfts enbart när ullen skall lyftas i eller ur badet.
Ullen ligger två dagar i badet och under den tiden torkar de färdigtvättade fällarna i brödbackar placerade på galler över vedspisen.

Step two consisted of rinsing the netbags content and survive without too much damage. 
Equipped with plastic gloves and apron, to avoid the waste water, I lifted the bags from the scabbard and drained it in the zink. Now maybe you understand why the net-bags came in handy.

The wool-bags was spin-dried in a washing machine, rinsed several times in water with the same temperature as of the bath, was then inspected  to view the results.

Terrible! 
The wool was not  clean. New water wash with detergent in – let lie for twenty minutes – repeat previous procedure with the rinses with a spin-dry between. Now the wool is as clean as I wanted but not without lanolin .. Try the next batch of wool! 
After another five batches in the same water, and more than a fortnight to get all the wool  clean (with some modification)  the wool now requires only two days per each bath, with subsequent easy washing in water with a few drops of detergent (for wool),three rinses and a spin-dry between each rinse. 
The bath still smells terrible but now kept under a lid of plastic sheeting which is lifted only when the wool has to be taken in and out of the bath. 
The wool is two days in the bath and in that time the allready washed wool become dry, placed  in bread crates on a rack over the wood stove.


Metoden passar bäst att utföra i ett väl ventilerat varmt utrymme, på behörigt avstånd från människor med en doft- (eller snarare ) odörkänslig näsa liknande min.
Tidsvinst  – definitivt inte
Arbetsbesparande  – nja
Vattenåtgång  – mer än för traditionell tvätt
Energiåtgång för att värma vatten  – liten eftersom man använder kallt -ljummet vatten

Förutom tvätt av ull handlar det om spånad. En trevlig liten sändning kom från de djupa skogarna med ull vars ursrung finns hos våra norska vänners får.
Flera olika sorters spelsau som jag bara hunnit slänga en liten hastig titt på, crossbred som är just det som namnet antyder, korsningsull, finfibrig av okänt fårslag. Den ullen fick ett bad i ovannämnda vatten och har sedan handkardats med täta kardor till kardrullar och efter prov med en liten turkisk slända och en rysk slända nu spinns på min Joy med högsta utväxlingen som är 16:1. Ullen flyter lätt och spinns med långdrag med mycket snodd.
Här gäller det att tungan rätt i mun och rätt känsla i händerna för att få rätt snodd och inte låta garnet dra på för tidigt. Ullen är kort! De längsta lockarna är bara fem cm. Övervägande delen av ullen är mellan tre och fyra cm. Här är det välkardade kardrullar som gäller och ett medvetet spinnande. Garnet blir supertunt och det går många kardrullar på en spinnrocksspole som kan ta ca 80 gram garn spunnet med utväxling 8,5:1, ca 2500 m tvåtrådigt garn per kilo.Detta garn har jag inte mätt grovleken på ännu men det är mååånga meter redan på rullen och det är tunt.
 
The method is best suited to perform in a well ventilated warm area, away from people with a fragrance (or rather) odor sensitive nose like mine.

Time savings – definitely not

Laborsaving – well

Water consumption – more than the traditional washing

Energy used to heat water – small as it uses tepid water

Besides washing wool, it is about spinning. A nice little shipment came from the deep forests of wool whose ursrung available from our Norwegian friends get.

Several different kinds spelsau as I only had time to throw a little glance at, crossbred that is exactly what the name implies, korsningsull, fine fibrous of unknown fårslag. The wool had a bath in the waters above and has since handkardats with frequent mitts to kardrullar and after the test with a small Turkish dragonfly and a Russian distaff now spun on my Joy with the highest ratio is 16:1. The wool flows easily and spun with long strokes with much twist.

You have to have the tongue right in the mouth and the right feeling in your hands to get the right twist and not let the yarn drag on too early. The wool is short! The longest curls are just five cm. The majority of wool is between three and four cm. Here it välkardade kardrullar applying a conscious purring. The yarn is super thin and it goes many kardrullar on a spinning reel that can take about 80 grams of yarn spun with a 8.5:1 gear ratio, approximately 2500 m ply yarn per kilo. I haven’t measured the grist yet but it is many meters already on that bobbin  and it is thin.

Mitt projekt med broderier på nålbundna vantar har nått en bit till. Mitt handspunna brodergarn är nu färgat i sex färger och beskrivningen är snart färdigställd. Återstår att fotografera under arbetets gång och lägga sista handen vid vantkiten.
Det broderade garnet ser ut så här:


My project with embroidery on naalbinding mittens have reached a bit further. My handspun embroidery yarns are now colored in six colors and the description is almost completed. It remains to shoot during the work and finalizing the mitten kitsThe embroidered yarn looks like this.