Förbereda inför vintern

Det är varmt och luftfuktigheten är hög. Nattetid är fönstret öppet, täcket ligger vid sängens fotända och jag  gör mitt bästa för att andas så stilla som möjligt för att hålla svettningen på en acceptabel nivå.
Det är till och med bättre att dagtid hålla sig till inomhusarbete när solen gassar på som mest.
Arbete saknas inte. Trots att det är Midsommar arbetar vi halvdag, KM i verksta’n där det nu framställs ullkammar Maxi, och jag själv finns antingen i lilla vävrummet och väver dynor eller nere på nedre plan och  tvättar ull.
Ullen är från vårklippningen och sorterades direkt vid klippningen för att först för ca en vecka sedan hamna i ett uppfriskande bad i en 200 liters tunna. Rotfruktssäckar håller ullen på plats och varje säck har färgmärkts med buntband innan den sänktes ned i badet.
Ärligt talat har jag inte ägnat ullen en endaste tanke under veckan. Huvudet har varit fyllt av annat.
Idag var det så dags att ta tag i slutarbetet dvs slutlig tvätt, sköljning, centrifugering och separering av ullen i lockar för placering i trådbackar för tork.
Jag hade från början en tanke att använda mina sorteringsramar för torken och en av dem fick bilda underlag för korgarna så de kom i alla fall till användning. För säkerhets skull placerades allt inomhus med tanke på varningen för åska med rikligt regn. Bäst att vara förberedd om prognosen, för en gångs skull, skulle stämma.

Sorteringsbord på bockar

För att inte belamra hela rummet med bockar, sorteringsbord och korgar med ull, började färdigtvätten med en fäll  – en vit fäll av Klövsjö/Rya-blandning.
Ullen har en stor andel bottenull efter vintern och  har en stark tendens till att tova så jag hade behövt vara betydligt mildare i min behandling av säckarna. En anings för ovarsam behanďling i något av leden leder till långvarigt arbete i slutfasen. Efter en alltför lång stund med separering av ullen i lockar, med ansträngda händer som följd, ligger den första fällen i sina backar för tork i ett regnsäkert utrymme – inomhus.

Ullockar på tork

Gör om – gör rätt

Även om man vet att saker och ting skall göras på rätt sätt för att fungera är det inte alltid man gör så.
Jag håller på att sticka en tröja i handspunnet garn av Värmlandsfår.
Tröjan som är naturfärgad är tänkt att förses med ett mönsterstickat ok. För detta behövs garn med avvikande färg för att över huvud taget synas.
Sagt och gjort – här skulle färgas.
Garnet var tvättat innan stickningen av tröjan påbörjades men som många vet har Värmlandsfår ull med högt lanolininnehåll och behöver en kraftig tvätt med reducering av lanolinet till ett minimum.
I min enfald så ansåg jag att en extra tvätt inte behövdes utan påbörjade färgning av garnet.
Det färdiga garnet hade precis de färger som jag avsåg. Nu återstod bara tvätt av garnet och sedan skulle här stickas ok med mönster.
Ha – trodde jag.
Om man inte vet det så innebär färgning av garn där lanolinet inte tvättats ur att färgen inte biter.
Föreställ er hur det kan se ut med färgat garn som fäller.
Det blå garnet blev nästan färglöst igen vid tvätten. Det var färgat på ett gråmelerat garn som blev -just det gråmelerat med en liiiten ton av blått knappt skönjbar.
Mitt gröna garn tappade färgen till hälften, det krappröda blev svagt orangefärgat, inte alls den djupa färg som det hade innan tvätten.
Det gula blev ett blaskigt färgat ljust citrongult.

Alltså!  Gör om gör rätt.

Garnet tvättades, som jag för det mesta brukar göra när huvudet är med, med ulltvättmedel tillsatt med en tesked ammoniak.
Garn som skall färgas behöver inte torka efter tvätten så ny färgning vidtog nu på rätt sätt.
Jag färgar i gryta så varje härva som skulle färgas om fick ett bad som sakta höjdes till rätt färgtemperatur, 90 grader, och färgades färdigt under 45 minuter till 1 timma. Tillsatser i färgbadet ättika och medel för att förhindra alltför snabb pådragning av färgen för att ge ett jämnare färgresultat.
Färgbad där garnet tagit till sig all färg kan återanvändas med tillsats av lite mer ättika och utjämnande medel.
Det färdigfärgade garnet lyftes ur och placerades i durkslag för att rinna av och kallna innan tvätt av det färdiga nu avsvalnade garnet.
Detta garn behöll sin färg i tvätten!

Garnet efter två färgningar. Till höger de ursprungliga färgerna
Garnet efter två färgningar. Till höger de ursprungliga färgerna

Nu finns det numera dubbelfärgade garnet redo för att stickas till ett ok på min tröja. Nu återstår att komponera mönstret. Ett arbete som kräver eftertanke – bearbetning i tankarna – innan det kommer till handling. Som inspiration har jag Felicity Fords bok.

bok
Under tiden inspirationen manifesteras i ett mönster, spinner jag provgarner av olika slags ull och med olika tekniker. Kanske kommer bilderna av detta att så småningom hamna under respektive ullsort i webbutiken.

Långfibrig ull och påträngande fotoförsök – Long fiber Rya wool and intrusive photographic experiments

English in between

 
Efter kursen med Alan W har mitt intresse för ull, om möjligt, ytterligare stegrats.
Alans föreläsning innebar en bekräftelse på mina kunskaper och framför allt att mina påståenden inte är tagna ur luften vilket man ibland kan tro när de fakta man hänvisar till så effektivt gömmer sig bland läst litteratur, artiklar mm.
Det blir också allt viktigare att kunna praktiskt visa fibrer och fiberförändringar när man förädlar ull med olika ej dokumenterade metoder.
Påståenden är bra och praktisk erfarenhet också men vetenskapliga fakta och bevis är bättre.
Så för att utveckla mina kunskaper och också kunna visa det som kan verka oförståeligt för den oinvigde har vår kamera kompletterats med en del extra utrustning bland annat en fjärrutlösare och en extra ljuskälla för att kunna fotografera genom mikroskopet.
En anslutning för kamera till mikroskop har också monterats.
Avsikten med denna extrautrustning är ett försök att kunna dokumentera och visa hur ullens fibrer ser ut.
När man sysslar med fåravel använder man sin syn och känsel vid urval av får för avel på bästa ull. Att dessutom kunna studera ullen i mikroskop gör det möjligt att se och undvika avel på får med tendens till utveckling av märghår. En ull med märghår är inte önskvärd om man skall använda ullen till stickgarner.
I mikroskop är det dessutom möjligt att kunna se inblandning av fibrer i avvikande färg till exempel svarta eller bruna fibrer i vit ull.
Det kan verka onödigt att bry sig om färgade fibrer i vit ull men ett stickgarn med enstaka färgade fibrer kan innebära en smutsfärgad fläck i det färdiga plagget, en fläck som dessutom inte är möjlig att tvätta bort.
Dessutom kan man i mikroskopet se sammansättning av olika fibrer i olika sorters ull dvs om ullen består av enbart bottenull, bottenull och täckhår, eller ull med enbart täckhårskaraktär.
Till exempel kan man i mikroskop konstatera att grå ull består av svarta och vita fibrer och att Gotlandsull har fibrer både av täckhårskaraktär och bottenullskaraktär.
Mina försök med kamera i kombination med mikroskop är i ett inledande skede men det innebär en viss tillfredsställelse att ta foton och dessutom visa dessa på bild. Det återstår mycket innan alla inställningar klaffar och alla mikroskopets och kamerans möjligheter och begränsningar kan tas i beaktande men en bit på väg är vi.

 Gotlandsull  täckhår och bottenull  - Wool from Gotland Sheep  guard hairs and underwool
Gotlandsull  täckhår och bottenull  – Wool from Gotland Sheep  guard hairs and underwool
After the day with Alan W  my interest in wool has, if possible, further escalated.
Alan’s lecture meant a confirmation of my knowledge and, above all, that my claims are not taken out of the air as we sometimes believe when the facts are referred to as effectively hiding among the reading of literature , articles and more.
It also becomes increasingly important to be able to practically demonstrate fibers and fiber changes when one refines wool with various undocumented methods.
Assertions are good and practical experience too,  but scientific facts and evidence are better.
So in order to develop my skills and also be able to show what can seem incomprehensible to the uninitiated, our camera has been supplemented with some additional equipment including a remote trigger and an additional light source, to be able to photograph through the microscope.
A connection for the camera to microscope has also been adapted.
The intent of this option is an attempt to document and demonstrate how the wool fibers looks.
When engaged in sheep breeding , you use vision and touch in the selection of sheep for breeding the best wool. To also be able to study the wool under a microscope makes it possible to see and avoid the breeding of sheep with a tendency to develop medullated fibers also called kemp. A wool with kemp is not desirable if one is to use the wool for knitting yarns.
Under a microscope, it is possible to see the involvement of fibers of different color such as black or brown fibers in white wool.
It may seem unnecessary to bother with colored fibers in white wool but a knitting yarn with single colored fibers may pose a dirt- colored spot in the finished garment, a spot that is not possible to wash off.
In addition,in the microscope, you can see the composition of various fibers in different kinds of wool that is, if the wool is composed of entirely under-wool , under-wool and guard hair or wool with only guard hairs .
For example , one can microscopically observe that gray wool consists of black and white fibers and Gotland wool has fibers of both  guard hair  and under-wool .
My experiments with camera combined with a microscope is at a preliminary stage, but it involves a certain satisfaction to take photos and be able to display those image. Much remains before all settings flaps and all microscope and camera capabilities and limitations can be taken into account, but part of the way we are.
 
Från fiber i mikroskop till fiber som helt klart kan ses med blotta ögat. Vår bagge som gått och går med tackorna som skulle betäckas har fått behålla sin ull. Allt för att inte ta bort den lukt som tackorna uppskattar så högt. Men nu har tiden kommit för demaskering. Albert är klippt och hans ull är sorterad och tvättad.
Ullen har, under betäckningstiden, blivit lång. Den har också sedan alla tackorna betäckts tappat sin typiska bagglukt och är nu lång, vit och väldoftande.
Tvätten har gjorts med tanke på att den skall kunna kammas. Lockarna placerades, med viss svårighet i rotfruktssäckar. Dessa lades sedan i championbackar för att inte röras runt för mycket.
Blötläggning ca 12 timmar i kallt vatten, följt att tvätt i handvarmt vatten med lite ulltvättmedel och ½ tsk ammoniak i. Efter sköljning i handvarmt vatten rullades säckarna ihop från kortsidan och placerades i min centrifug.
Alla lockarna separerades försiktigt och placerades i trådbackar, vid sidan av ett element för att torka.
Resultatet av tvätten kan ni se på bilderna. Ullen är mellan 35 och 38 cm lång.
Sortering av ull - Sorting wool
Sortering av ull – Sorting wool
Ryalockar innan tvätt  - Locks of Rya wool before scouring
Ryalockar innan tvätt – Locks of Rya wool before scouring
Det färdiga resultatet   - The result after scouring
Det färdiga resultatet – The result after scouring
From fiber seen in the microscope to fiber which can clearly be seen with the naked eye. Our ram that has gone and goes with the ewes that would breed has retained its wool. Anything to not remove the odor that the ewes appreciate so high. But now the time has come for unmasking. Albert was shorn and his wool has been  sorted and scoured.
Wool has, during the breeding season, become long. It has also, since all the ewes mated, lost its typical odor and is now long, white and fragrant.
The scouring has been made in view of it to be combed. The locks were placed, with some difficulty, in vegetablesacks. These were then placed in mushrooms baskets, not to be messed around too much.
The wool was soaked for about 12 hours in cold water, followed by a wash in lukewarm water with a bit of wool detergent and ½ teaspoon ammonia in. After rinsing in lukewarm water,  the bags were rolled up from the short side and placed in my centrifuge.
All locks were carefully separated and placed in wire baskets, at the side of an heater to dry.
The results of the scouring you can see in the pictures. The wool is about 14 inches long.

Sol och värme =ulltork

När det är varmt måste man passa på och tvätta ull. Ullen torkar på ett par timmar och kan läggas in i papperskassar och förvaras länge, bra mycket längre än ull med ullfettet kvar.

Så fram med baljor, fyll med vatten, lägg i ullen placerad i rotfruktssäckar, lagom mycket i varje och vänta en halvtimme.
Nu kan ullen tas upp och sköljas i flera vatten tills vattnet är klart. In till centrifugen och ut på gården igen.
Ullen lägger jag upp på torknät, en bit upp från marken. Torknäten gör att luften kommer åt både under och från ovansidan.
Under torktiden plockar jag i ullen för att alla sidor skall få del av den varma solen.

Ull placerad på torknät.
Det är bra att plocka i  ullen under tiden den torkar.

Det som inte får plats på torknäten torkar i trådbackar på upp-och-nedvända baljor.

Det här tvätt av en fäll av Ryafår som är en av alla fällar som tvättats innan transporten går till karderiet.

En förskräcklig lukt… – A terrible odor

English in between

Mycket hos oss handlar om ull och en stor del om  tvätt av ull.
Jag har tidigare gjort försök med fermentering av ull, en sorts syrningsprocess, som skall ta bort smuts och ullfett och lämna ullen ren och färdig för färgning och spänad.
Mina tidigare försök har inte varit speciellt lyckosamma men skam den som ger sig. Så för ungefär en månad sedan startades ett nytt försök, för det var väl attan om inte det skulle fungera här det som sades fungera där…
En stor balja fylldes till lagom nivå med handljummet vatten. Vattentemperaturen på startkulturen skall vara runt 40 grader för att processen skall komma igång.
Det lär vara bäst att få igång tvättningen om man använder ull med högt lanolininnehåll så det fick bli värmlandsull – en av de mer lanolinrika ullsorterna som finns att tillgå om man vill använda sig av ull från våra nordeuropeiska kortsvansade får.

Much in our place are  about wool and a large portion of the washing of wool.I have previously experimented with fermentation of wool, a sort of acidification process, which will remove dirt and wool grease and leave the wool clean and ready for dyeing and spinning. 
My previous attempts have not been particularly successful, but shame on giving up trying. So about a month ago, a new trial was started, because if it would work there, it should work where … 
A large bowl was filled to the proper level with hand warm water. The water temperature on the starter should be around 40 degrees for the process to get started.
It is said to be best to get started washing if you use wool with high amount of lanolin so it had to be wool from  Wärmland sheep – one of the more lanolin rich sorts of wool  available if you want to use the wool from our Northern European short-tailed sheep.


Ullen lades, för säkerhets skull, i nätsäckar. En orsak till detta är att säckarna håller ullen på plats i just säcken och man skall undvika att få med ull i avloppet som lätt slammas igen av ullfettet. En andra orsak är att man på detta sätt slipper att hantera ullen med händerna.

 The wool was placed, in net-bags. One reason for this is that the bags hold the wool in place in the bag and you should avoid getting the wool into drains that can easily become clogged by the wool grease. A second reason is that in this way We don’t have to deal with the wool with your hands.


Första omgången ull skall ligga ca en vecka för att processen skall komma igång. Min ull låg två och en halv vecka innan det kunde skönjas någon sorts förändring i vattnet. Ett tecken på att det finns en pågående process kan vara att det bildas en hinna på vattenytan en annan är den intensiva, påträngande doften (stanken) som påminner om en blandning av kattkiss och blomvatten som stått för länge.
Min första omgång ull stod också utan lock och en mer och mer oanjenäm odör spred sig från tvättstugan i husets källarvåning till första bostadsplanet. Till och med i trappan till andra våning kunde man känna denna förfärliga stank.

First round wool should be about a week for the process to get started. My wool was two and a half weeks before it could be seen some sort of change in the water. A sign that there is an ongoing process may be a film on the water surface,another is the intense, intrusive smell (stench) that resembles a mixture of cat pee and floral water that has stood for a long time.

My first round of wool was also uncovered, and a more and more unpleasant  odor spread from the laundry room in the house’s basement to the first storey. Even when in the stairs to the second floor you could feel this terrible stench.


Steg två bestod av att skölja nätpåsarnas innehåll och överleva utan alltför stora men.
Utrustad med plasthandskar och skyddsförkläde, för att undvika spill, lyftes säckarna ur baljan och fick rinna av i tvätthon. Nu kanske ni förstår varför nätpåsarna kom till nytta.
Ullsäckarna centrifugerades i tvättmaskinen, sköljdes upprepade gånger i vatten med samma temperatur som tvättbadet höll och inspekterades sedan för att beskåda resultatet.

BEDRÖVLIGT!
Den ullen var i n t e ren. Nytt tvättvatten med tvättmedel i – låta ligga i tjugo minuter – upprepa tidigare procedur med sköljningar med centrifugering emellan. Nu var ullen så ren som jag önskade men inte utan lanolin.. På nästa fäll!
Efter ytterligare fem fällar i samma vatten och mer än fjorton dagar till blir fällarna snabbare rena (med viss modifikation) och ”tvätten” kräver nu enbart två dagar per fäll med efterföljande lätt tvätt i vatten med några droppar tvättmedel (för ull) och  tre sköljningar och centrifugering mellan varje sköljning.
Badet luktar fortfarande förfärligt men förvaras nu under ett lock av byggplast som lyfts enbart när ullen skall lyftas i eller ur badet.
Ullen ligger två dagar i badet och under den tiden torkar de färdigtvättade fällarna i brödbackar placerade på galler över vedspisen.

Step two consisted of rinsing the netbags content and survive without too much damage. 
Equipped with plastic gloves and apron, to avoid the waste water, I lifted the bags from the scabbard and drained it in the zink. Now maybe you understand why the net-bags came in handy.

The wool-bags was spin-dried in a washing machine, rinsed several times in water with the same temperature as of the bath, was then inspected  to view the results.

Terrible! 
The wool was not  clean. New water wash with detergent in – let lie for twenty minutes – repeat previous procedure with the rinses with a spin-dry between. Now the wool is as clean as I wanted but not without lanolin .. Try the next batch of wool! 
After another five batches in the same water, and more than a fortnight to get all the wool  clean (with some modification)  the wool now requires only two days per each bath, with subsequent easy washing in water with a few drops of detergent (for wool),three rinses and a spin-dry between each rinse. 
The bath still smells terrible but now kept under a lid of plastic sheeting which is lifted only when the wool has to be taken in and out of the bath. 
The wool is two days in the bath and in that time the allready washed wool become dry, placed  in bread crates on a rack over the wood stove.


Metoden passar bäst att utföra i ett väl ventilerat varmt utrymme, på behörigt avstånd från människor med en doft- (eller snarare ) odörkänslig näsa liknande min.
Tidsvinst  – definitivt inte
Arbetsbesparande  – nja
Vattenåtgång  – mer än för traditionell tvätt
Energiåtgång för att värma vatten  – liten eftersom man använder kallt -ljummet vatten

Förutom tvätt av ull handlar det om spånad. En trevlig liten sändning kom från de djupa skogarna med ull vars ursrung finns hos våra norska vänners får.
Flera olika sorters spelsau som jag bara hunnit slänga en liten hastig titt på, crossbred som är just det som namnet antyder, korsningsull, finfibrig av okänt fårslag. Den ullen fick ett bad i ovannämnda vatten och har sedan handkardats med täta kardor till kardrullar och efter prov med en liten turkisk slända och en rysk slända nu spinns på min Joy med högsta utväxlingen som är 16:1. Ullen flyter lätt och spinns med långdrag med mycket snodd.
Här gäller det att tungan rätt i mun och rätt känsla i händerna för att få rätt snodd och inte låta garnet dra på för tidigt. Ullen är kort! De längsta lockarna är bara fem cm. Övervägande delen av ullen är mellan tre och fyra cm. Här är det välkardade kardrullar som gäller och ett medvetet spinnande. Garnet blir supertunt och det går många kardrullar på en spinnrocksspole som kan ta ca 80 gram garn spunnet med utväxling 8,5:1, ca 2500 m tvåtrådigt garn per kilo.Detta garn har jag inte mätt grovleken på ännu men det är mååånga meter redan på rullen och det är tunt.
 
The method is best suited to perform in a well ventilated warm area, away from people with a fragrance (or rather) odor sensitive nose like mine.

Time savings – definitely not

Laborsaving – well

Water consumption – more than the traditional washing

Energy used to heat water – small as it uses tepid water

Besides washing wool, it is about spinning. A nice little shipment came from the deep forests of wool whose ursrung available from our Norwegian friends get.

Several different kinds spelsau as I only had time to throw a little glance at, crossbred that is exactly what the name implies, korsningsull, fine fibrous of unknown fårslag. The wool had a bath in the waters above and has since handkardats with frequent mitts to kardrullar and after the test with a small Turkish dragonfly and a Russian distaff now spun on my Joy with the highest ratio is 16:1. The wool flows easily and spun with long strokes with much twist.

You have to have the tongue right in the mouth and the right feeling in your hands to get the right twist and not let the yarn drag on too early. The wool is short! The longest curls are just five cm. The majority of wool is between three and four cm. Here it välkardade kardrullar applying a conscious purring. The yarn is super thin and it goes many kardrullar on a spinning reel that can take about 80 grams of yarn spun with a 8.5:1 gear ratio, approximately 2500 m ply yarn per kilo. I haven’t measured the grist yet but it is many meters already on that bobbin  and it is thin.

Mitt projekt med broderier på nålbundna vantar har nått en bit till. Mitt handspunna brodergarn är nu färgat i sex färger och beskrivningen är snart färdigställd. Återstår att fotografera under arbetets gång och lägga sista handen vid vantkiten.
Det broderade garnet ser ut så här:


My project with embroidery on naalbinding mittens have reached a bit further. My handspun embroidery yarns are now colored in six colors and the description is almost completed. It remains to shoot during the work and finalizing the mitten kitsThe embroidered yarn looks like this.