Grönt växande – Green growing

Vårt odlande uppgraderas med jämna, eller ojämna, mellanrum. För att behöva lägga ner så lite tid som möjligt för att producera våra grönsaker har vi investerat i vår vattenhantering. Eftersom vi har vår verksamhet på landet, med egen brunn, där tillgången på vatten är begränsad har vi sedan tidigare tunnor och en 1000-literstank där vi samlar regnvatten. För ett år sedan investerade vi i ytterligare två 1000-literstankar för att säkra tillgången på vatten för bevattning. Våren kom snabbt i år, med omväxlande fint väder och frostgrader, vilket gjorde att vatteninsamlingen kom av sig något när temperaturen plötsligt steg och regnet uteblev. För att minska vattenåtgången investerade vi i solcellsbevattning som vi installerade under den varmaste perioden. Detta visade sig vara helt förträffligt och vattenåtgången minskade till en bråkdel av tidigare åtgång.

Our cultivation is upgraded at even, or uneven, intervals. In order to spend as little time as possible to produce our vegetables, we have invested in our water management. Since we have our business in the country, with our own well, where the availability of water is limited, we already have barrels and a 1000 liter tank where we collect rainwater. A year ago we invested in two more 1000 liter tanks to ensure the availability of water for irrigation. Spring came quickly this year, alternating between fine weather and freezing temperatures, which meant that the water collection came off a bit when the temperature suddenly rose and the rain failed. To reduce water consumption, we invested in solar cell irrigation, which we installed during the hottest period. This turned out to be absolutely excellent and the water consumption was reduced to a fraction of the previous consumption.

Solcellsbevattning   Solar irrigation
Solcellsbevattning – Solar irrigation
Bevattningsmunstycken – Drip irrigation

När vi sedan gjorde klart odlingsbäddarna i stora växthuset bestämde vi oss för att även dessa skulle få sitt vatten från solcellsbevattning. Några nya tunnor att placera i direkt anslutning till växthusdörrarna införskaffades och de nya solcellsanläggningarna monterades. Skönt för oss och för växterna som i och med detta inte glöms bort även om vi inte skulle finnas på plats förutsatt att det finns vatten i tunnorna.

When we then finished the cultivation beds in the large greenhouse, we decided that these should also get their water from solar cell irrigation. Some new barrels to be placed directly next to the greenhouse doors were purchased and the new solar cell systems were installed. Great for us and for the plants, which are therefore not forgotten even if we would not be there provided there is water in the barrels.

Bevattning i stora växthuset – Irrigation system in the big green house