Och så börjar vi om – And then we start again

Våren har kommit långt här på Sveriges solsida (västkusten). Typiskt vårväder med sol, regn, frostiga nätter och blåsigt av och till. Man kan tro att det är april. Våren kommer med glädje över att upptäcka de gula blommorna av Tussilago lysande i dikeskanten och med en viss frustration över att pollensäsongen, som startade redan i början på februari, nu gått in i nästa skede med både björk och vide. Tillhör man dem som reagerar på pollen är det bara att finna sig i att en hel del av tiden få vistas inomhus. Det finns visserligen receptfria mediciner att ta till men i mitt fall är det inte snuva och rinnande ögon som är det största besväret utan andningspåverkan.

En uppgift så här dags är att dra upp plantor för odling utomhus och i växthus. Några såbrätten med växter står intill köksfönstret, ett fönster i västerläge. Idag har också förgroddningen av potatis påbörjats. Ett praktiskt sätt är att lägga potatisen i äggflak och placera dessa ljust i fönster. Jag är så lyckligt lottad att min ateljé är försedd med många fönster med nischer passande för de smala äggflaken. Där är nu årets potatis lagd för groddning. Små groddar finns redan och fler hinner det bli innan planerad utsättning om cirka tre veckor.

Potatis för groddning Pre-sprout potatoes
Placering i fönster – Placed in the window

The spring has arrived here to the sunny side of Sweden (the westcoast). We have typical spring weather sun, rain, frosty nights and windy from time to time. You would think it’s april. Spring comes with joy over the yellow flowers of coltsfoot shining in the ditches and with a certain frustration for the pollen season, that started in early february and now reachin the next phace with pollen of birch and willow. If you belong to the group of people reacting on pollen you have to accept that you most of the time spend your time indoors. There are medicins to use but in my case it’s not runny nose and eyes that are the worst, it’s breathing problems.

A task these days is to pull up seedlings for cultivation outdoors and in greenhouses. Some seed trays with plants are next to the kitchen window, a west-facing window. The pre-sprouting of potatoes has also started today. A practical way is to put the potatoes in egg containers and place them in a bright window. I am so lucky that my studio is equipped with many windows with niches suitable for the narrow egg containers. This year’s potatoes are now laid out for germination. Small sprouts are already there and there will be more before the planned release in about three weeks.

Färdigskördat – Ready harvested

Oktober och det blir kallare och mörkare. Växthuset är nu befriat från de sista paprikorna som till stor del fortfarande är gröna. De plockas in för att eftermogna intill fönstret. Den förväntade stora skörden av tomater uteblev i år. Orsaken vet vi inte men tomaterna växte på höjden men blomningen var minimal. Ja så kan det vara en del år.

Det vi kunnat skörda i stor mängd är kål, morötter, rödbetor, jordärtskockor och bönor. En hel del har konserverats, bland annat morötter och bönor, annat har torkats som purjolök och chili. Tanken är att den torkade chilin skall omvandlas till chilipulver och förvaras i burk för framtida bruk.

En hel del rotfrukter har flyttats till källaren i gamla huset där de kan förvaras i sand för att kunna avnjutas under vintern. I källaren förvaras också potatis som odlats i ett av våra land.

Nu är landen tömda och väntar på ny gödsel och ythantering för att stå färdiga att ta emot nästa års fröer.

October and the days are getting colder and darker. The last chilis, many of wich are still green, are taken care of. They are picked to get ready next to the window indoors. The expected large harvest of tomatoes failed this year. We don’t know why. The tomatoes grew tall but the flowering was minimal. Well, that can happen.

What we were able to harvest in large quantities are cabbage, carrots, beets, artichokes and beans. A lot has been preserved, including carrots and beans, others have been dried, such as leeks and chilies. The idea is that the dried chili should be converted into chili powder and stored in a jar for future use.

A lot of root vegetables have been moved to the basement of the old house where they can be stored in sand to be enjoyed during the winter. Potatoes grown in one of our cultivation beds are also stored in the cellar. Now the fields are emptied and await new fertilizer and surface treatment to be ready to receive next year’s seeds.

Grönt växande – Green growing

Vårt odlande uppgraderas med jämna, eller ojämna, mellanrum. För att behöva lägga ner så lite tid som möjligt för att producera våra grönsaker har vi investerat i vår vattenhantering. Eftersom vi har vår verksamhet på landet, med egen brunn, där tillgången på vatten är begränsad har vi sedan tidigare tunnor och en 1000-literstank där vi samlar regnvatten. För ett år sedan investerade vi i ytterligare två 1000-literstankar för att säkra tillgången på vatten för bevattning. Våren kom snabbt i år, med omväxlande fint väder och frostgrader, vilket gjorde att vatteninsamlingen kom av sig något när temperaturen plötsligt steg och regnet uteblev. För att minska vattenåtgången investerade vi i solcellsbevattning som vi installerade under den varmaste perioden. Detta visade sig vara helt förträffligt och vattenåtgången minskade till en bråkdel av tidigare åtgång.

Our cultivation is upgraded at even, or uneven, intervals. In order to spend as little time as possible to produce our vegetables, we have invested in our water management. Since we have our business in the country, with our own well, where the availability of water is limited, we already have barrels and a 1000 liter tank where we collect rainwater. A year ago we invested in two more 1000 liter tanks to ensure the availability of water for irrigation. Spring came quickly this year, alternating between fine weather and freezing temperatures, which meant that the water collection came off a bit when the temperature suddenly rose and the rain failed. To reduce water consumption, we invested in solar cell irrigation, which we installed during the hottest period. This turned out to be absolutely excellent and the water consumption was reduced to a fraction of the previous consumption.

Solcellsbevattning   Solar irrigation
Solcellsbevattning – Solar irrigation
Bevattningsmunstycken – Drip irrigation

När vi sedan gjorde klart odlingsbäddarna i stora växthuset bestämde vi oss för att även dessa skulle få sitt vatten från solcellsbevattning. Några nya tunnor att placera i direkt anslutning till växthusdörrarna införskaffades och de nya solcellsanläggningarna monterades. Skönt för oss och för växterna som i och med detta inte glöms bort även om vi inte skulle finnas på plats förutsatt att det finns vatten i tunnorna.

When we then finished the cultivation beds in the large greenhouse, we decided that these should also get their water from solar cell irrigation. Some new barrels to be placed directly next to the greenhouse doors were purchased and the new solar cell systems were installed. Great for us and for the plants, which are therefore not forgotten even if we would not be there provided there is water in the barrels.

Bevattning i stora växthuset – Irrigation system in the big green house

På tillväxt – On growth

English in between

Nu har vi kommit till den tid på våren när vi lider stor brist på utrymme. I alla upptänkliga vrår finns det plantor i alla stadier av tillväxt. Än så länge är det för osäkert att sätta ut plantorna i växthusen, dels är det fortfarande kalla nätter med risk för frost, dels har vi inte färdigställt vårt största växthus odlingsyta. I detta skall de pallkragar som husmor ytbehandlade förra året placeras ut och fyllas med jord. Mellan raderna med pallkragar skall markväv placeras för att undvika oönskad växtlighet (läs ogräs). Innan detta har gjorts finns det plantor överallt. Fattar ni vad krukor det går åt och vad plats det kräver?

Now we have come to the time in the spring when we suffer a great lack of space. In every imaginable nook and cranny there are plants in every stage of growth. So far, it is too uncertain to put the plants out in the greenhouses, on the one hand there are still cold nights with the risk of frost, and on the other hand we have not completed our largest greenhouse growing area. In this, the pallet collars that the housewife surface-treated last year are to be placed out and filled with soil. Between the rows of pallet collars, ground fabric must be placed to avoid unwanted vegetation (read weeds). Before this has been done there are plants everywhere. Do you understand what pots it uses and what space it requires?

Under lampa på köksbordet – On the kitchen table with plant lighting
I källaren med växtbelysning – In the basement with plant lighting

Parallellt med växtodling pågår tvätt av garn. Garn i stora mängder som skall färgas för att så småningom kunna vävas till plädar. Tvätt av ullgarn tar tid och plats och har man begränsat utrymme i tvättstugan gäller förtätning.

In parallel with crop cultivation, yarn is being washed. Yarn in large quantities to be dyed in order to eventually be woven into plaids. Washing woolen yarn takes time and space, and if you have limited space in the laundry, densification applies.

Ullgarn på tork – Woolen yarn to dry
Garn färdigt för förvaring innan färgning – Yarn ready to store before dyeing

Fyra nyanser av naturfärgat garn är redo för att färgas i härliga färger. För färgning av så stora mängder får man ta till stora grytor. Min största är en vedeldad pannmur av det slag som i gamla tider användes som tvättgryta. Den klarar många härvor garn samtidigt.

Four shades of natural colored yarn are ready to be dyed in lovely colors. For dyeing such large quantities, you have to resort to large pots. My largest is a wood-fired boiler of the kind that was used as a washing pot in the old days. It can handle many skeins.

Ser fram emot bra väder för min färgning.

Look forward to suitable weather for dyeing outside.