Att göra verksamhetens innehåll synligt – to make the content of the business visible

In English below

Den senaste tiden har det varit ganska tyst från oss, förutom några enstaka inlägg på facebook har vi arbetat i det tysta. Arbetet har pågått som vanligt med tillverkning även om vi inte skrikit högt för att övertyga läsare om vår förträfflighet. Så har det blivit ett antal nya kamsatser, främst de med kamstation, men även några utan. Det har tillverkats sländor, både våra turkiska, våra topptyngda men också ett större antal till våra prova-på-paket. Dizar finns nu nya liksom skedkrokar för dig som väver.

En annan del som krävt husfruns (nästan) hela uppmärksamhet är den satsning som vi gör för att separera våra olika delar av verksamheten. Under de senaste 15 åren har vår mjuka sida fått stå tillbaka för den hårdare. Nu har den fått upprättelse, dels genom att den får egen hemsida och butikssida. Husfruns energi har förutom arbete med all administration runt Gammeldags med Gammeldags webbutik, facebooksida, instagram mm, de senaste åren till större del lagts på att göra vävningen och de produkter som produceras på Gammeldags mjuka sida synliga.

Vi är därför glada att kunna presentera hemsidan, https://www.atelje-kajsa.se som visar en del av vad som händer med hanteringen av garn hos oss. Tanken var att kunna lägga en butiksdel kopplad till hemsidan direkt, men de alternativ som var möjliga gav inte önskad framtoning så varför frångå ett koncept som fungerar. Alltså blev det en butik av samma sort som den som finns för Gammeldags webbutik men nu enbart för handvävd textil. Allt handvävt som finns att köpa hittas på sidan https://www.kajsaafgammeldags.se.

Varför sidorna fått namnet Ateljé Kajsa och Kajsa af Gammeldags kan du läsa om om du följer länken/länkarna.

Den textila delen är inget nytt. Det är den del som är starten till vår verksamhet och började för många år sedan. Den har sedan utvecklats mer eller mindre i en mer undanskymd position med undantag av 4-5 år under 2000-talets början då husfrun var engagerad i Hemslöjdsrörelsen och studiecirkelverksamhet med ambitionen att göra fler intresserade av handaslöjd. Sedan dess har energin lagts på egen verksamhet, framför allt design av ergonomiska handredskap för arbete med ull, spinn- och färgkurser i egen regi och design och tillverkning av vävnader.

Vi har under många år deltagit i Ull i Kubik där vi visat och sålt våra redskap. I år tar vi en paus och försöker färdigställa en plats på vår gård där alla vävstolar, garn och vävnader skall få en mer framträdande roll tillsammans våra redskap.

Lately, it has been pretty quiet from us, besides some occasional posts on facebook we have been working in silence. The work has been going on as usual with manufacturing, although we have not shouted out loudly to convince readers of our excellence. So there have been a number of new wool combs, mainly those with comb-holder, but also some without. Spindles have been made, both our Turkish, our high whorl spindles but also a larger number for our beginners kit. We have made more diz’s as well as reedhooks for you who weave.

Another part that has demanded (almost) the farm wifes entire attention is the effort we make to separate our various parts of the business. Over the past 15 years, our soft side have had to stand back for the harder. Now it has been established, partly because it has got its own website and webshop. In addition to working with all administration around Gammeldags, Gammeldag’s web shop, facebook page, instagram, etc., the farm wifes energy has been largely spent on making the weaving and the products produced on Gammeldag’s soft page visible.

We are therefore pleased to be able to present the website, https://www.atelje-kajsa.se, which shows some of what happens to the handling of yarn at us. The idea was to be able to add a store linked to the website directly, but the alternatives that were possible did not give the desired appearance, so why depart from a concept that works. Thus, it became a shop of the same kind as the one available for Gammeldags webshop but now only for handwoven textiles. All handwoven products available for purchase can be found on the page https://www.kajsaafgammeldags.se .

Why we’ve named the pages Ateljé Kajsa (Studio Kajsa) and Kajsa af Gammeldags can be found if you follow the link/links.

The textile part isn’t new. That part was the start of our business and founded many years ago. Since then it has evolved more or less hidden, with the exception of 4-5 years during the beginning of the 21st century when the farm wife was involved in the Handicraft movement and in study-cirkel activity to make more peopel interested in handicraft. Since then the energy has focused on our own business, especially the design of ergonomic hand tools for working with wool, we have had our own spinning and dyeing courses and designed and manufactured tissues.

For many years we have participated in ”Ull i Kubik” (”Wool of all kinds” a fair in our neighborhood) where we have shown and sold our tools. This year we take a break and try to complete a place on our farm where all looms, yarns and tissues will have a more prominent role together with our other tools.

DATOR =dubbelt arbete åt alla

karing

Det var det allmänna talesättet när jag började arbeta med datorer 1986.
Det har med tiden visat sig vara helt sant.
Då, när det begav sig, var jag mitt inne i att skriva ett arbete som avslutning på en utbildning till ergonom. Jag hade ett halvtidsarbete hos en man som hade framtidsvisioner samtidigt som jag arbetade halvtid med mitt eget företag och läste på halvfart på universitet.

Då, när jag skulle skriva mitt arbete, började jag den långa resan av arbete med datorer och dess gömda förutsättningar och möjligheter.
Arbetet klarades av och blev godkänt trots att de första tio sidorna skrevs två gånger på grund av att jag råkat trycka på Caps Lock-knappen utan att uppmärksamma detta.

Något år senare, 1989, skaffade jag min första egna dator. Den levererades utan installerad programvara så det första blev att plöja två mastiga instruktionsböcker innan jag laddade in programmet som då var en windowsvariant som kallades 386. På den datorn med det programmet körde jag bokföring, ordbehandling och ett CAD-program.
Programmen var till viss del enkla om man jämför med hur programmen ser ut idag.

1994 gick jag in i ett samarbete där jag såg mig tvungen att också ta mig an administrationsuppgifter bland annat att sköta vårt företags datorer och dess användare.
Min första dator hade under tiden bytts ut mot mindre, modernare och mycket snabbare datorer med arbetsstationer som kunde få plats på skrivbordet utan problem.
Windowsversionerna byttes ut och min favorit var Windows 3.2 där man kunde se var man lade in sina filer och också flytta dem och redigera dem utan problem. Då var programmering inte något större problem.
1994-95 vikarierade jag som lärare i ekonomi för gymnasiets årskurser 1-3 och hade också ekonomi i kurser på eftergymnasial nivå. En tid som var mycket intressant och givande och där arbetet med, de nästan vuxna, eleverna var otroligt stimulerande. Då var mina kunskaper om datorer och arbetet med dessa något som inte alla hade och mina elever hängde över min axel för att se vad jag gjorde och hur.
Sedan dess har programvarorna blivit större,”modernare” och mer invecklade och att hitta rätt kräver både list och envishet.
Men skam den som ger sig.
Jag har arbetat med egen hemsida sedan starten 1998 och det har under årens lopp hunnit bli fyra stycken.
Nu är det femte sidan som tagits fram och också placerats på en server där jag fortsätter att administrera den. Den skall följas av en ny webbutik i egen regi (påbörjad) och en blogg på samma plats (också påbörjad).
Arbetar man med hemsidor vill man veta var filerna ligger och var ändringar skall placeras för att sidan skall fungera så bra som möjligt. Till exempel när man skall placera in en räknarkod som gör att man kan se vad eventuella besökare tycker är intressant. Sådant är enkelt att göra i rena html-sidor men nu var det det där med php.
Mm..
Kan man inte får man lära sig och leta och prova och ändra och titta om det fungerar. Man kan också diskutera med vuxen dotter, nu när man inte längre är den som kan mest, även om det är mycket.
I går kväll fungerade det och koden satt där den skulle och räknaren började räkna tills..
Skulle bara ändra lite för sidan såg inte riktigt ut som den skulle och vad händer?  ”Hittar inte koden” säger räknaren.
På’t igen men först stadsbesök och presentinskaffning inför barnbarnskalas.
Nu efter ytterligare någon timma vid datorn och gruffandet över obefintliga instruktionsböcker så fungerar det igen.
Så nu skickar jag ett stort tack till främst dotera som hjälpte till med att logiskt resonera och till den högre makt som till slut kan bringa reda i min computer med litet, något överårigt minne (läs min hjärna) och sist men inte minst min envishet som hjälpt, och stjälpt, mig i många situationer.
Här fortsätter jag glatt att ge mig på det som ger mig motstånd och utmaningar och tröstar mig med att en gång var det enkelt och att man lär sig hela tiden även om det tar emot.

Flytt medför arbete…Puh!

Sedan vi beslutade oss för att installera fiber till huset har livet bestått av en kamp för att fixa allt det det innebär att byta server, göra ny hemsida, ta nya bilder mm för att inte ligga kvar på det gamla systemet.
Efter födelsedagar och julbestyr var det dags.
Planeringen av hemsidan har varit  under ständigt arbete – inne i mitt huvud. Inget skrivet – inget färdigplanerat, bara en tanke om vad som skall finnas med och vad som får anstå tills vidare.

Att byta från en server som bara kan hantera sidor med html till en server som kan hantera php innebär en viss skillnad i upplägget av sidan.

Vilken server skall jag placera mitt arbete i.
Sen server som jag tänkte på i första vändan var den som hanterade pekaren till min närserver.
Hur mycket kunde man belasta den tänkta servern och vad fick man för pengarna där?
Det blev byte till ett annat serverhotell.

Nästa steg var att säga upp det nuvarande.
Det gällde bara pekaren, Mitt domännamn var säkert placerat hos ursprungsgivaren och mår fortsatt bra där.

Sedan blev det till att ändra inställningar hos domännamnshanteraren för att mitt namn skulle kunna kopplas till den server jag valt att gynna.
Det kunde jag enkelt göra själv med omedelbar verkan.

Vilken programvara skall man använda? Vad finns det för varianter att tillgå? Var kan jag få tag i det program som jag vill använda?
Efter tips tog jag mig en titt på WordPress. Det visade sig inte ha den minsta likhet med de program jag tidigare använt.
Föll inte mig i smaken.
Blev avrådd att använda Joomla som är ett mer avancerat program. Motvalls käring skall naturligtvis prova och se – Joomla liknade i mångt och mycket det program jag tidigare använt till min hemsida. Ett program som tillät många egna lösningar. Det liknade också det program jag använder för att administrera webshopen.
Joomla fick det bli.
Trots att programmet vill en del som inte jag vill och motstår en del av mina försök är det ett program som passar mig.

På mitt nuvarande serverhotell kunde jag nu lägga upp program och databas och påbörja arbetet med att gör en ny hemsida som kunde kännas ny och fräsch och ändå göra att besökare kunde känna igen sig och hitta det som var intressant.
Det gällde alltså att göra nytt, sovra i materialet, ta bort det som inte behövde finnas där (som den gamla webbutiken som hade tjänat ut nu när vi har den nya med betalning och allt) och tillföra andra delar som kan vara intressant.
Det här var den svåraste biten av alla. Man blir väldigt lätt hemmablind och det är väldigt lätt att köra på i gamla spår.
Men – så småningom utkristalliserades det som skulle bli den nya hemsidan. Den är nummer fem i raden. Vi har funnits på ”nätet” sedan 2001 och tiden och mina krav har successivt ändrats.
Jag är också säker på att detta inte kommer att bli den sista varianten av Gammeldags sida.

Vad händer nu då när hemsidan är klar och publicerad?
Nästa del att lägga över på egen plats är butiksdelen. Den är under arbete men den får ta den tid som behövs för att bli så bra jag kan göra den.
Där har jag valt ett annat program som inte heller är det enklaste men som kommer att bli bra – tror jag.
Har du inte besökt min nya sida önskar jag dig välkommen till oss www.gammeldags.se. Dörren på startsidan  är en dörr som finns i vår närhet och som jag fotograferade en gång för många år sedan. Den får stå för inträdet i en ny dimension. door2

I menyn på sidan finns också en länk  till vår webbutik. Butiken är uppdaterad med fler ullsorter  och flera varianter av de redan befintliga sorterna under tops, kardband mm.

Efter arbetsdagens slut tar jag tillfället i akt och provspinner garn av diverse olika ullsorter, med diverse olika tekniker, med olika grovlek/finlek och naturligtvis på slända som är det medium som kommer att sysselsätta mig och förhoppningsvis många intresserade till hösten.
Och sländor har jag – ganska många – hur många är ointressant för andra än mig själv, så det skall jag bespara er.
Spinna kan man göra i stort sett var som helst men jag gillar sällskap och att sitta bekvämt, så jag sitter i min favoritfåtölj, bekvämt tillbakalutad och använder kroppens alla muskler (men inte alla på en gång).
Och JA jag vet vilka de musklerna är och när de protesterar vet jag också att utnyttja de kunskaper som jag tillskansat mig i mitt tidigare yrke som ergonom. Följer jag mina råd?  Nja eller – jag är precis som mina tidigare kunder – skall bara göra det här – så litet får man tåla.
Fördelen är att jag också vet hur man tar hand om kroppen när det har gått snett.