Supersnabbt – Super fast

Ibland blir man positivt överraskad med råge.
Den 21/1 beställde jag en bok via Amazon.com. Boken fanns i Kentucky USA och beräknad leveranstid var mellan 21/2 och 21/3 2013.

Idag fanns det ett trevligt paket i brevlådan. Från USA! Min beställda bok.
Nu blir det mysstund efter läggdags. Märk väl att det är boken som skall mysas med.

Sometimes you get a big surprise.
January 21 I ordered a book from Amazon.com. The book was in Kentucky, USA and the estimated delivery-time was  February 21 to Mars 21 2013.
Today there was a nice parcel in our mailbox. From USA! The book I ordered.
Now I’ll have a cosy moment after bedtime.  That is to say I will read the book!

Bevara för framtiden – Save for the future

Att jag älskar det skrivna ordet i alla former är det väl inte någon som kan ha missat.
Böcker är en sak som jag inte kan vara utan. Det är OK att ibland låna böcker på biblioteket för att spara pengar men allra helst skall böcker ägas – av mig.
Fulla bokhyllor är inte snälla mot böckerna så vad gör man för att bevara skatterna så oförstörda som möjligt?
Jo – man köper en rulle extra kraftig självhäftande bokplast och klär in böckerna med denna.
Bokplast finns i rullar av alla de sorter. Den som fick mitt gillande innehåller 25 meter och är 50 cm bred för att klara även de största böckerna.
Idag har jag sysslat med att plasta in böcker. En liten del av mina skatter har förhoppningsvis ett längre liv för att kunna glädja mig med sitt innehåll.
Här finns några på bild. Fler skall räddas för framtiden.

I love the written word of all shapes, no one who knows me can have missed that fact.
Books are something I can’t live without. It’s Ok to sometimes borrow books at our local library to save money but I want to own the books myself.
Overloaded book-shelfs are not the most gentle for the books so what can one do to save  these treasures in shape like new as long as possible?
One way is to buy extra strong self-adhesive book-plastic to cover the books.
Self-adhesive book-plastic of all sorts is available .The one I bought is 25 meters long (22,75 yards) and 0,5 meter width (19,6 inches) in order to be used on the biggest books too.
Today I’ve put plastic on some books. A small amount of my treasures has got a longer life to please me with their words, I hope.
You can see some of them in the photo. Some more are waiting to be saved for the future.

Nytt år, nya tag, ny ull – a new year, new efforts, new wool

English in between

Vi har redan passerat det nya årets början, rentav kommit till det nya årets första månads sista del. Och vad har hänt sedan det gamla årets slut?
En hårslitande period med inventering, och bokslut. Dessa årligen återkommande företeelser som alltid känns lika plötsligt påkomna och lika främmande.
Det har gått en vecka sedan den senaste ansträngningen som i år blev extra tidig. Och allt är skatteverkets fel som i början av förra året aviserade att nu – nu skulle minsann inte momsen deklareras i självdeklarationen utan i en särskild momsdeklaration som skulle lämnas in i februari. Under  resans gång har så vårt kära skatteverk ändrat sig och detta skall inte träda i kraft förrän under innevarande räkenskapsår, dvs 2013.
Lurad!
Men trots allt ganska nöjd att allt är avklarat redan i mitten på januari och bara att lämna in senast den andra maj.

The new year has started, we have even reached  the last part of the new year’s first month. And what has happened since the previous year? 
A hair-wearing period with inventory, and accounts. These annual events that always feels as sudden onset and equally alien. 
It has been a week since this last effort which this year was extra early. And everything is  due to the Tax Authority that early last year announced that now – now would certainly not VAT  be declared in the tax return, but in a special VAT return wich  would be submitted in February. Along the way our dear Tax Authoroty  changed their mind and this will not take place until the current financial year, ie the 2013th 
Tricked! 
But after all, I’m quite happy that everything is done already in the middle of January and only to submit later on May 2

Nu kan alltså årets arbete påbörjas i lugn och ro, utan störande moment som deklarationer och andra irritationsmoment.
I december anlände en stor försändelse från vårt västra grannland, Danmark, som kräver en del arbete. Naturligtvis är det ull. Ull av en särskild sort som jag en gång trodde att jag aldrig skulle ens tänka på att hantera ännu mindre köpa in.
Det som startade detta var min obändiga nyfikenhet efter att ha uppmärksammats på att fåret med denna ull nyligen börjat att finnas i avel så nära oss.
Vad är det för ull jag bara var tvungen att prova?
Säckarna innehöll många kilo ull av Kerry Hill fåret. Ett engelskt får med ull som används till stickgarn, vävgarn till filtar och till mattgarn.
Nu när jag börjat sortera och tvätta ullen har jag sett fällar av olika grovlek. Bland den den mjukaste är ullen från lammen. Ullen liknar inget jag spunnit tidigare. Den är kompakt, krusig, har sprong dvs är mycket elastisk och är vit.
Fåren som bär ullen ser ut så här:

 Now, this year’s  work can begin in  peace and quiet, without distractions like declarations and other annoyances. 
In december a big shipment from our western neighbor, Denmark, arrived. A huge parcel which will keep me buissy. Of course, it is wool. Wool of a particular variety that I once thought I would never even think of dealing with even less purchasing. 
What started this was my indomitable curiosity after being alerted that the sheep with this wool recently begun to be breeded so close to us. 
What kind of  wool is it I just had to try ? 
The bags contained many kilograms of wool from the Kerry Hill sheep. An English breed with wool used for knitting yarn, weaving yarn for blankets and carpet yarns. 
When I started to sort and wash the wool, I have seen wool of various courseness from the softest wool from the lambs. The wool is like nothing I spun earlier. It is compact, crisp, has Sprong, that is very elastic and white. 
The sheep carrying the wool looks like this:

och några lockar av ullen ser ut så här;
and some locks looks like this;

Under sortering kan man inte tro att ullen blir vit när den är tvättad. Sorterar gör jag i tre olika kvaliteter en lammull, en tackull mjuk och en tackull som är något ”grövre”.

When you are sorting the wool you can’t se that the wool will be white when washed. I sort the wool in three different qualities, one with lamb’s wool, one with soft ewe’s wool and one a little coarser.

Efter att ha tvättat ullen löst i backar som sänkts i vatten har jag övergått till att placera ullen i nätsäckar för grönsaker. Lätt att lyfta i och ur tvättbaljan och lätt att skölja och centrifugera.

After scoaring the wool placed in plastic crates lowered into the water I now use net-sacks (for vegetables). Easy to put into and out of the washtub and to spin.

Första omgången ull, ca en sjättedel, är sorterad och en tredjedel av denna är tvättad och ligger på tork på mitt superbra galler över vedspisen.
Ullen kommer så småningom att finnas till salu i butiken.

The first part of the wool, one-sixth, is sorted and one-third is scoured and put to dry on my super grate over the wood stove.
Soon you’ll find the wool in our webshop.

Mer som hänt är att jag kunnat komplettera mitt bibliotek med böcker som jag tidigare fått låna på biblioteket.
Det är fantastiskt att kunna ha egna böcker av denna dignitet att bläddraoch läsa i. Vad det är jag köpt? Bland andra Textil I och II i halvfranska band (så fina), Ull och Ylle i ylleband och Sheep and Man i nyutgåva.
På bilden finns de nyinköpta tillsammans med några som tidigare finns i mitt bibliotek med ”måste ha- böcker”. Böckerna är i tyngsta laget för läsning i sängen men de finns placerade på nattygsbordet tillsammans med ”The Fleece and Fiber Source Book” och andra måste-ha-nära-sängen  böcker.
Böcker är en fantastisk källa till kunskap och jag känner mig rik som kan ha ett omfattande bibliotek.

 

What’s more? I’ve supplemented my own library with some books I’ve  earlier have had to borrow at the library.

It is fantastic to have my own books, so precious, to browse and read. What I bought? For exampel Textil I and II ( at the rear right)), Ull och Ylle (Wool and Woolen at the rear left) and Ryder’s Sheep and Man (a new edition, at the front left).
The books weigh too much to read in bed but are on the nightstand together whith Deb Robson’s ”The Fleece and Fiber Source Book and some other must-have-near-my-bed books.
Books are mans most fantastic source of wisdom and I feel rich to have an extensive library.

Ullprover – Wool samples

English in between
 
Jag har tagit en paus från läsningen av Deb Robsons bok och Peter Teal’s bok ”Hand Woolcombing and Spinning”.
Hittade en reviderad upplaga i Indiana. Supersnabb service. Beställde i söndags och fick boken i fredags.

I took a break from reading the book by Deb Robson and Peter Teal’s book Hand Woolcombing and spinning. 
Found a revised edition in Indiana. Super fast service. Ordered on Sunday and got the book last Friday.

För övrigt är det ull som gäller – igen.
Tvätt av en Suffolkfäll. Startade med blötläggning av halva fällen. Den fick ligga ett dygn i kallt vatten, tog sedan upp den, kramade ur vattnet och placerade den i ett varmt vattenbad, ca 40 C, med utvispade tvålflingor av egen handgjord tvål + en skvätt ammoniak. Ullen fick ligga i vattnet ca en halvtimma och sköljdes sedan i tre vatten, centrifugerades och placerades i en brödback för torkning. Ullen separerades och fick sedan stå på tork tills nästa dag.
När första halvan av fällen lyftes ur baljan med enbart vatten, lades den andra delen av fällen ned i samma vatten för uppblötning.

Moreover, it is wool that is highly actual- again.

I’m washing a Suffolk fleece. Started by soaking half the fleece and left it for a  day in cold water. The next day I took it up, squeezed out of the water and placed it in a warm water bath at about 40 degrees C, with whipped soap flakes of our own handmade soap + a dash of ammonia. The wool had to be in the water about  half an hour and  then rinsed in three waters, dry spinned and placed in a bread back for drying. The wool was separated and was left to dry until the next day.

When the first half of the fleece was lifted out of the tub ,with  water only, the second part was put  into the same bath.

Suffolkull innan tvätt – Suffolk wool before scoring

Den tvättade ullen var relativt lång (6-8 cm) i vått tillstånd för att dra ihop sig som ett resårband när den var torr.

 The washed wool was relatively long (6-8 cm) in wet state, but dwindled like an elastic band when dried.

Våt ull  – Wet wool

Minikammarna laddades med den torra ullen som kammades tre gånger fram och tillbaka och drogs ut till en tops. En ”resårtops”. Den kammade topsen kunde utan minsta besvär dras ut till dubbla längden för att sedan återta sin voly och kortare längd när ändarna släpptes fria.
På bilden nedan syns den tvättade ullen,  den utdragna ullsträngen och det som blev kvar i kammen. Till en del av ullen använde jag en diz att dra ullen genom, den andra delen drogs utan diz.

The mini combs were loaded with the dried wool combed three times back and forth and drafted into a top. An elastic top. ” The combed top could, without the slightest inconvenience be pulled out to twice the length and then resume its volume and shorter length when the ends were released.

The picture below shows the washed wool, the top and what was left in the comb. One part of the wool was pulled through a diz , the second part, was made without diz.

Råull, minikam och kammad tops  Raw  wool, mini comb and  top

 Inget ullprov är komplett utan att spinna prover. Tre prover blev det av den färdigkammade ullen.

 • Prov ett spanns på min traditionella spinnrock (saxony) Utväxling 12,5:1 med scotch tension. 
 • Kort drag framåt, ca 3 cm (med kamgarnsteknik)
 • Tvinnades på  samma rock med samma utväxling 12,5:1 med Andean plying

 • Prov två spanns på samma rock med samma utväxling
 • Kort drag bakåt, ca sex cm drag (kamgarnsteknik)
 • Tvinnades på Joy utväxling 11:1 med Andean Plying

 • Prov tre  spanns också den på samma rock och samma utväxling
 • Långt drag (kardgarn)
 • Tvinnades på Joy Utväxling 11:1 också här hade garnet virats upp på min hand (Andean plying)
Spinnprov 1,2,3 från vänster till höger – Spinning samples 1,2,3  from left to right

 No test would be complete without spinning samples. I spun three samples from the combed top.

 •       The first sample was spun on my traditional spinning wheel (saxony) Ratio 12.5:1 using  scotch     tension.
 •      Short forward draft, about 3 cm, (worsted)
 •      I plied it on the same spinning wheel, with the same ratio 12.5:1 Andean plying

 

 •      Sample two was spun on  the same spinning wheel with the same ratio

 •      Short  backward draft, about six cm (worsted)
 •      Plied on Joy ratio 11:1 Andean plying

 

 •      Sample three was spun on the  same spinning wheel using  the same ratio
 •      Long draw (carded)
 •      Plied on Joy ratio 11:1 with the yarn wound up on my hand (Andean plying)