Halvvägs – Half-way

Uppsättningen av nästa projekt fortsätter. Varpen är nu pådragen och harneskvarpen är klar fram till skeden över mönstersolven. För att kunna solva i mönstersolv måste dessa kompletteras med fler. Som vid tidigare iordningsställande tillverkades egna av färgad mattvarp. Fyra hundra nya behövdes och dessa knöts på min solvstock som, som det mesta, tillverkats av KM.

Beaming the warp is now done and the singel end unit warp is ready to tye to the pattern heddles. I did’nt have enough of these heddles so I have to make some more, exactly four houndred more. I made them of coloured rug warp-yarn and used my heddle block made by DH.

Solvstock – Heddle block

Med mönstersolven monterade var det bara att skrida till verket, det vill säga börja solva. Mönstersolven är första omgången solvning som krävs för att kunna använde fri mönstring. När denna är avklarad återstår att solva i solv med långa ögon så kallade Upphämtasolv.

With the pattern on the pattern shafts it’s time to thread the heddles. The pattern heddles are the first threading required for free patterning. With that done, the rest to do is threading the Upphämta heddles, heddles with long eyes.

Mönstersolv – Pattern heddles
Trä mönstersolv – Pattern threading

Som kan ses på sista bilden har mönstersolven små ögon och för att trä dem använder jag en virknål som är lagom smidig för arbetet.

As you can see in my last photo I use a chrochet hook to thread the tiny pattern heddles.

Förberedelser – Preparations

För att komma igång med sitt tänkta, delvis välplanerade, projekt krävs en del förberedelser. Garnet som skall användas kom ursprungligen på koner och har därifrån spolats upp till härvor. Dessa härvor skall nu, efter tvätt och tork, göras till lämplig form för att kunna varpas. Planerad varp är drygt 18 meter och varje härva innehåller ca ett hekto garn, så med given garnåtgång går det åt många härvor transformerade till nystan. Till detta används nystmaskin.

To start the well thaugt, partly in detail planned project a lot of preparations are needed. The yarn to be used was originally on cone and made to skeins. These will now, after been washed, be made into balls for warping. The planned warp will be almost 20 yards and each skein is about 3,6 ounces, so I will use many skeins to make my warp. For making balls I use a ball winder.

Nystmaskin -  Ballwinder
Nystmaskin – Ball winder

Varpningen med en hektos nystan innebär många skarvar. Som tur är när det gäller ullgarn går skarvarna att göra i stort sett osynliga genom att tova ihop garnändarn.

To make a warp with small yarn balls will make many joints. Luckily it’s possible to make the wool joints almost invisible.

Varpa - Warping mill
Pågående varpning – Warping mill

Varpen skall dras på vävstol och för att fördela varpen är det praktiskt att använda en redkam. Det innebär att man kan utesluta arbetet med förskedning.

The warp will be beamed and for spreding the warp it’s practical to use a raddle wich means that you can refrain pre sleying.

Redkam  -Raddle
Redkam – Raddle

Om man skall använda vävstolens harnesk för fri mönstring, är det praktiskt att komma ihåg att ändra harneskvarpen innan man skall dra på huvudvarpen. Det fungerar naturligtvis ändå men inte utan vissa besvär. Nu är den i alla fall pådragen och skall förses med ytterligare en vävsked som skall placeras över mönsterskaften.

If you have to use the loom’s singel end unit for free patterning, it is practical to rember changing the warp before the head warp is beamed. You can of course do it anyway but with more problem. The pattern warp is now beamed and will be sleyed in a second reed to be placed over the pattern shafts.

Harneskvarp - Singel end unit
Harneskvarpen under arbete -assembly of singel end unit warp in progress

Processen går vidare. Vi ses!

I’ll keep on. See you!

Njuta av tillvaron – Enjoy life

För något år sedan skaffade vi en glassmaskin för att kunna göra egen glass. Under den intensiva värme som har rått är glass ett måste. Inte som dagligt inslag men som en extra bonus när dagens arbete är avklarat. Skall man ändå ta fram maskinen måste man göra några olika sorters glass.

Some years ago we baught an ice cream maker to make our own ice cream. During this hot summer you must have ice crem. Not as an daily thing but as en extra bonus when you have finnished the work for the day. If you have to take the ice cream machine out of the cubboard you just have to make several sorts of ice cream.

Glass med nötter och brynt smör.- Ice cream with nuts and browned butter.
Lakrits- och jordgubbsglass – Licorice and strawberry ice cream

För att kunna servera glass på ett enklare sätt blev nästa steg att göra glasstrutar. De går att göra utan rånjärn men varför chansa. Sagt och gjort. Ett rånjärn för glassrån blev det och sedan blev det att träna.

To be able to serve ice cream in a simpler way, the next step was to make ice cream cones. They can be made without a waffle cone maker, but why take a chance. Said and done. We baught an waffle cone maker and started training making cone.

Rånjärn – waffle cone maker

Att göra fina strutar var inte det enklaste. Det krävdes en hel sats smet för att få ihop några strutar som inte läckte i botten.

Making nice cones was not the easiest thing. It took a whole batch of batter to get some cones together that didn’t leak to the bottom.

Glasstrutar – waffle cones

Grönt växande – Green growing

Vårt odlande uppgraderas med jämna, eller ojämna, mellanrum. För att behöva lägga ner så lite tid som möjligt för att producera våra grönsaker har vi investerat i vår vattenhantering. Eftersom vi har vår verksamhet på landet, med egen brunn, där tillgången på vatten är begränsad har vi sedan tidigare tunnor och en 1000-literstank där vi samlar regnvatten. För ett år sedan investerade vi i ytterligare två 1000-literstankar för att säkra tillgången på vatten för bevattning. Våren kom snabbt i år, med omväxlande fint väder och frostgrader, vilket gjorde att vatteninsamlingen kom av sig något när temperaturen plötsligt steg och regnet uteblev. För att minska vattenåtgången investerade vi i solcellsbevattning som vi installerade under den varmaste perioden. Detta visade sig vara helt förträffligt och vattenåtgången minskade till en bråkdel av tidigare åtgång.

Our cultivation is upgraded at even, or uneven, intervals. In order to spend as little time as possible to produce our vegetables, we have invested in our water management. Since we have our business in the country, with our own well, where the availability of water is limited, we already have barrels and a 1000 liter tank where we collect rainwater. A year ago we invested in two more 1000 liter tanks to ensure the availability of water for irrigation. Spring came quickly this year, alternating between fine weather and freezing temperatures, which meant that the water collection came off a bit when the temperature suddenly rose and the rain failed. To reduce water consumption, we invested in solar cell irrigation, which we installed during the hottest period. This turned out to be absolutely excellent and the water consumption was reduced to a fraction of the previous consumption.

Solcellsbevattning   Solar irrigation
Solcellsbevattning – Solar irrigation
Bevattningsmunstycken – Drip irrigation

När vi sedan gjorde klart odlingsbäddarna i stora växthuset bestämde vi oss för att även dessa skulle få sitt vatten från solcellsbevattning. Några nya tunnor att placera i direkt anslutning till växthusdörrarna införskaffades och de nya solcellsanläggningarna monterades. Skönt för oss och för växterna som i och med detta inte glöms bort även om vi inte skulle finnas på plats förutsatt att det finns vatten i tunnorna.

When we then finished the cultivation beds in the large greenhouse, we decided that these should also get their water from solar cell irrigation. Some new barrels to be placed directly next to the greenhouse doors were purchased and the new solar cell systems were installed. Great for us and for the plants, which are therefore not forgotten even if we would not be there provided there is water in the barrels.

Bevattning i stora växthuset – Irrigation system in the big green house